Категории
Отпадъци

Изисквания по Наредба №1

 

 

С изменения в сила от 1 октомври 2021 г. на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри се въвеждат нови разпоредби, улесняващи представянето на информация относно трансгранични превози/внос по чл. 18 от Регламент 1013/2006 в България. Съгласно изменените изисквания:

  1. За всеки превоз/внос по чл. 18 от Регламент 1013/2006 към България лицето, което урежда превоза/вноса, следва да изпрати копие на попълнен актуален формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12, за съответния превоз.
  2. В случай че горното не е възможно, получателят на съответния планиран превоз/внос по чл. 18 от Регламент 1013/2006 към България следва да изпрати за него копие на попълнен и подписан формуляр по образец съгласно приложение № 52.

Документът по т. 1, респ. т. 2, се изпраща по електронна поща до РИОСВ по местоназначение на отпадъците не по-късно от един ден от деня на натоварване на отпадъците.

  1. В допълнение към т. 1, респ. т. 2, в случай на превоз/внос към България на отпадъци от хартия и картон (с кодове 15 01 01, 19 12 01 и 20 01 01), класифицирани с код В3020 от Приложение III на Регламент (ЕО) № 1013/2006, или на пластмасови отпадъци (с кодове 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04 и 20 01 39), класифицирани с код В3011 или с код EU3011 от Приложение III на Регламент (ЕО) № 1013/2006, лицето, което урежда превоз, следва да изпрати декларация по образец съгласно приложение № 51, с която декларира, че в състава на транспортираните отпадъци съдържанието на други материали, примеси или замърсители не е повече от десет тегловни процента за конкретната пратка.

Документът по т. 3 се изпраща по електронна поща до РИОСВ по местоназначение на отпадъците не по-късно от деня на натоварване на отпадъците.

 

New amendments of Ordinance No. 1 of June 4, 2014 on the procedures and forms under which information on waste activities is provided, as well as the procedure for maintaining public registers entered into force on 01.10.2021 to facilitate the requirements for submitting information on shipments/imports to Bulgaria according Art. 18 of Regulation 1013/2006. According to the latest amendments:

  1. The persons arranging waste shipments for or import to the Republic of Bulgaria under Regulation (EC) No 1013/2006 in cases for which a notification is not required, shall submit a copy of the completed form referred to in Annex VII to Regulation (EC) No 1013/2006, signed in box 12;
  2. In case the above submission is not possible, the consignee of the planned waste shipment/import to Bulgaria, shall send a copy of a completed and signed form according to Annex 52 of the ordinance.

The documents under p. 1, resp. p. 2, are to be sent to the RIEW of waste destination at the latest on the day following the day of waste loading.

  1. In addition to the above p. 1, resp. p. 2, in case of shipments of paper and paperboard waste (EWC 15 01 01, 19 12 01 and 20 01 01) classified under Basel entry B3020 of Annex III to Regulation (EC) No 1013/2006 or of plastic waste (EWC 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04 and 20 01 39), classified under Basel entry B3011 or EU3011 of Annex III to Regulation (EC) No 1013/2006, the persons arranging the waste shipments for/imports to the Republic of Bulgaria, shall send a declaration in accordance with Annex No 51, stating, that in the composition of the shipped waste, the content of other materials, impurities or pollutants does not exceed ten weight percent for the particular shipment.

The declaration under p. 3 shall be sent to the RIEW of waste destination by e-mail no later than the day of loading.

  1. Електронните адреси, на които следва да бъдат изпращани горецитираните документи:

RIEW e-mail addresses for sending the above documents are:

 

РИОСВ (RIEW)

ел. адрес (e-mail)

Благоевград (Blagoevgrad)

annex7@riosvbl.org

Бургас (Burgas)

annex7@riosvbs.com

Варна (Varna)

annex7@riosv-varna.org

Велико Търново (Veliko Tarnovo)

annex7@riosvt.org

Враца (Vratsa)

riosv_vr_annex7@m-real.net

Монтана (Montana)

annex7.montana@mail.bg

Пазарджик (Pazardjik)

annex7@riewpz.org

Плевен (Pleven)

annex7@riew-pleven.eu

Пловдив (Plovdiv)

annex7@plovdiv.riew.gov.bg

Русе (Ruse)

annex7@riosv-ruse.org

Смолян (Smolyan)

annex7@mbox.contact.bg

София (Sofia)

annex7@riew-sofia.org

Стара Загора (Stara Zagora)

annex7@stz.riew.gov.bg

Хасково (Haskovo)

annex7@riosv-hs.org

Шумен (Shumen)

annex7@riosv-shumen.eu

 

 

 

Приложение 51 Декларация

Приложение 52 Уведомление