Категории
Отпадъци

Законодателство

Национално законодателство

Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (Приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г., изм. и доп., бр. 95 от 1.11.2013 г., в сила от 1.11.2013 г., изм., бр. 60 от 22.07.2014 г., в сила от 22.07.2014 г., бр. 57 от 28.07.2015 г., в сила от 28.07.2015 г., изм. и доп., бр. 30 от 15.04.2016 г., в сила от 16.06.2016 г., изм., бр. 9 от 26.01.2017 г., изм. и доп., бр. 47 от 5.06.2018 г., бр. 60 от 20.07.2018 г., бр. 37 от 21.04.2020 г., бр. 2 от 8.01.2021 г., бр. 100 от 16.12.2022 г., бр. 47 от 30.05.2023 г., в сила от 1.06.2023 г.)

 

Методика за установяване на подробни правила за мониторинг на целите, определени по отношение на повторно използване и оползотворяване и повторно използване и рециклиране в Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства

Законодателство на Европейския съюз

Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 година относно излезлите от употреба превозни средства