Категории
Природа

Актуални съобщения

Публична покана за кандидатстване по Програма HORIZON EUROPE

 

Програма HORIZON EUROPE - “Връзката на младите поколения с морето и водата: ценности, очаквания и ангажираност” с код HORIZON-MISS-2021-OCEAN-05-02

Предложенията е необходимо да са насочени за реализацията към:

  • анализ, включващ изследване на бъдещето, оформено от промените в нашия начин на живот и поведение, загриженост за климата и околната среда и появата на нови социално-икономически ценности и нужди, за да се разбере по-добре културната и социално - отговорна връзка на следващите поколения с морската среда и сладките води;
  • разработване на бъдещи перспективи, като се подчертават техните последици за бъдещи стратегии и политики, социално-икономически дейности, включително образование и бъдещи инвестиции.

 

Програма HORIZON EUROPE - “Възможност за включване в координационните дейности по програмата за изграждане на фар в басейна на р. Дунав, код HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-04

Предложенията е необходимо да са насочени към иновативни бизнес модели, стимулиране на научни изследвания и устойчив растеж с цел активно рекламиране на дейностите и услугите пред заинтересованите страни: гражданите и местните общности, включително пред съответните индустрии и МСП и задължително да адресират следните дейности:

  • администриране и работа в мрежа на фаровете в басейна на река Дунав;
  • комуникация, наблюдение и принос към цялостното изпълнение на мисията на проекта;
  • развитие и насърчаване на иновационната екосистема на басейна на река Дунав;
  • подкрепа за изпълнението на мисията с технически опит и ноу-хау.

 

Програма HORIZON EUROPE: „Дунавски фар – възстановяване на сладководни и преходни водни екосистеми“, с код HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-02

Една от целите на програмата е да се възстановят най-малко 25 000 км свободно течащи реки в съответствие със Стратегията на ЕС за биологично разнообразие, Плана на ЕС за нулево замърсяване и Рамковата директива за водите, както и други инструменти и политики на ЕС, които засягат опазването на сладководни екосистеми.

Очаква се предложенията да покажат ефективен и икономически изгоден начин за възстановяване на сладководни екосистеми и тяхното устойчиво използване в басейна на река Дунав (включително преходните води на делтата на река Дунав), като се фокусират върху намаляването на въздействието на изкуствените бариери на речния поток върху движението на дивата природа, възстановяване и опазване на биоразнообразието и ценните екосистеми (горещи точки на биоразнообразието), защита на населените места от наводнения, мерки за намаляване на въздействието на сушата върху сладководни екосистеми и биоразнообразие, както и устойчиво управление на речните седименти.

 

Програма HORIZON EUROPE: „Европейски сини паркове“ с код HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-01

Обект на финансиране са проекти с иновативни действия за опазване и подобряване на синия природен капитал на ЕС, които имат потенциала да бъдат разширени и възпроизведени на европейско ниво и извън него, в подкрепа на изпълнението на Зелената сделка и Стратегията за биологично разнообразие.

Очаква се предложенията на кандидатите да са насочени към идентифициране на нуждите, споделяне на иновации и трансфер на знания и решения между инициативи за създаване на добре управлявани морски защитени зони и да създадат екологични коридори, водещи до наистина съгласувана и устойчива синя трансевропейска природна мрежа, и насърчаване и подкрепа на инвестиции в инфраструктура за опазване на здрави морски и крайбрежни екосистеми.

 

Програма HORIZON EUROPE: “Създаване на базови модели за европейски дигитален Twin Ocean” с код HORIZON-MISS-2021-OCEAN-05-01

Целта на финансирането е да се подготвят следващото поколение модели дигитални Twin Ocean на ЕС, интегрирани в архитектурата на Европейския дигитален Twin Ocean, както и в публичните инфраструктури, за да се гарантира достъп до необходимите данни за въвеждане и валидиране (напр. от EMODnet, EuroGOOS и др.), високопроизводителни и разпределени облачни изчисления. Това ще подпомогне развитието на Мисията за фаровете и ще бъде съобразен с развитието на Дестинация Земя по програмата Digital Europe. Проектите могат да се възползват от опита и знанията на Съвместния изследователски център в областта на моделирането на морските екосистеми в европейски мащаб, който подкрепя оценките на въздействието чрез специални симулации на сценарии, свързани с политически рамки.

Публикувано на 11.03.2022 г.