Категории
Природа

Актуални съобщения

50 ГОДИНИ КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА СВЕТОВНОТО КУЛТУРНО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО НА ЮНЕСКО

През 2022 г. Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО отбелязва своята 50 -та годишнина.

На 16 ноември 1972 година Генералната конференция на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура - ЮНЕСКО, отчитайки заплахите за културното и природното наследство и необходимостта от установяване на международна система за тяхната ефективна защита, приема Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство.

Този уникален международен договор свързва в един документ концепциите за опазване на природата и на културните ценности. Разглеждайки наследството едновременно като културно и природно, Конвенцията утвърждава начините, по които хората взаимодействат с природата, и основната необходимост от запазване на баланса между двете.

България е една от първите страни, присъединили се към Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство през 1974 г. Понастоящем в списъка на световното наследство са включени 10 обекта на територията на страната – 3 природни и 7 културни обекта: Природен резерват „Сребърна“, Национален парк „Пирин“, Национален парк „Централен Балкан“ - част от сериен европейски обект на световното наследство на ЮНЕСКО „Старите и вековни букови гори на Карпатите и други региони в Европа“, Боянска църква, Мадарски конник, Тракийска гробница в Казанлък, Скални манастири при село Иваново, Рилски манастир, Старият Несебър и Тракийска гробница при село Свещари.

Конвенцията за опазване на световното наследство е между най-ратифицираните международни конвенции в историята с почти универсална ратификация от 194 държави.

В продължение на 50 години ЮНЕСКО работи с държавите по света, за да идентифицира културни и природни обекти, които притежават изключителна универсална значимост, за да бъдат определени като световно наследство, и да осигури тяхната ефективна защита. Чрез Конвенцията държавите по света поемат ангажимент да пазят обектите с изключителна универсална стойност, разположени на тяхна територия или на други места по света, чрез местни, национални, регионални и международни действия.

Днес в списъка към Конвенцията са включени 1 154 обекта на природното и културно наследство, разположени в над 160 държави по целия свят, което свидетелства за непрекъснатия стремеж на световната общност към опазването на най-значимите природни обекти и културни постижения за следващите поколения.

Темата на юбилейната година е „Следващите 50: Световното наследство като източник на устойчивост, хуманност и иновации“. Пет ключови области насочват вниманието на световната общност към следващите 50 години: Изменението на климата и опазване на наследството; Балансирано представяне на включените обекти; Устойчив туризъм; Дигитална трансформация; Възстановяване след COVID-19.

МОСВ се включва в честванията по повод юбилея с изложба от 4 пана, организирана във входното фоайе в сградата на министерството на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22. 

 

(При изготвянето на материала е заимствана информация от страницата на Конвенцията за опазване на световното наследство - https://whc.unesco.org/en/convention/).

 

Публична покана за кандидатстване по Програма HORIZON EUROPE

 

Програма HORIZON EUROPE - “Връзката на младите поколения с морето и водата: ценности, очаквания и ангажираност” с код HORIZON-MISS-2021-OCEAN-05-02

Предложенията е необходимо да са насочени за реализацията към:

  • анализ, включващ изследване на бъдещето, оформено от промените в нашия начин на живот и поведение, загриженост за климата и околната среда и появата на нови социално-икономически ценности и нужди, за да се разбере по-добре културната и социално - отговорна връзка на следващите поколения с морската среда и сладките води;
  • разработване на бъдещи перспективи, като се подчертават техните последици за бъдещи стратегии и политики, социално-икономически дейности, включително образование и бъдещи инвестиции.

 

Програма HORIZON EUROPE - “Възможност за включване в координационните дейности по програмата за изграждане на фар в басейна на р. Дунав, код HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-04

Предложенията е необходимо да са насочени към иновативни бизнес модели, стимулиране на научни изследвания и устойчив растеж с цел активно рекламиране на дейностите и услугите пред заинтересованите страни: гражданите и местните общности, включително пред съответните индустрии и МСП и задължително да адресират следните дейности:

  • администриране и работа в мрежа на фаровете в басейна на река Дунав;
  • комуникация, наблюдение и принос към цялостното изпълнение на мисията на проекта;
  • развитие и насърчаване на иновационната екосистема на басейна на река Дунав;
  • подкрепа за изпълнението на мисията с технически опит и ноу-хау.

 

Програма HORIZON EUROPE: „Дунавски фар – възстановяване на сладководни и преходни водни екосистеми“, с код HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-02

Една от целите на програмата е да се възстановят най-малко 25 000 км свободно течащи реки в съответствие със Стратегията на ЕС за биологично разнообразие, Плана на ЕС за нулево замърсяване и Рамковата директива за водите, както и други инструменти и политики на ЕС, които засягат опазването на сладководни екосистеми.

Очаква се предложенията да покажат ефективен и икономически изгоден начин за възстановяване на сладководни екосистеми и тяхното устойчиво използване в басейна на река Дунав (включително преходните води на делтата на река Дунав), като се фокусират върху намаляването на въздействието на изкуствените бариери на речния поток върху движението на дивата природа, възстановяване и опазване на биоразнообразието и ценните екосистеми (горещи точки на биоразнообразието), защита на населените места от наводнения, мерки за намаляване на въздействието на сушата върху сладководни екосистеми и биоразнообразие, както и устойчиво управление на речните седименти.

 

Програма HORIZON EUROPE: „Европейски сини паркове“ с код HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-01

Обект на финансиране са проекти с иновативни действия за опазване и подобряване на синия природен капитал на ЕС, които имат потенциала да бъдат разширени и възпроизведени на европейско ниво и извън него, в подкрепа на изпълнението на Зелената сделка и Стратегията за биологично разнообразие.

Очаква се предложенията на кандидатите да са насочени към идентифициране на нуждите, споделяне на иновации и трансфер на знания и решения между инициативи за създаване на добре управлявани морски защитени зони и да създадат екологични коридори, водещи до наистина съгласувана и устойчива синя трансевропейска природна мрежа, и насърчаване и подкрепа на инвестиции в инфраструктура за опазване на здрави морски и крайбрежни екосистеми.

 

Програма HORIZON EUROPE: “Създаване на базови модели за европейски дигитален Twin Ocean” с код HORIZON-MISS-2021-OCEAN-05-01

Целта на финансирането е да се подготвят следващото поколение модели дигитални Twin Ocean на ЕС, интегрирани в архитектурата на Европейския дигитален Twin Ocean, както и в публичните инфраструктури, за да се гарантира достъп до необходимите данни за въвеждане и валидиране (напр. от EMODnet, EuroGOOS и др.), високопроизводителни и разпределени облачни изчисления. Това ще подпомогне развитието на Мисията за фаровете и ще бъде съобразен с развитието на Дестинация Земя по програмата Digital Europe. Проектите могат да се възползват от опита и знанията на Съвместния изследователски център в областта на моделирането на морските екосистеми в европейски мащаб, който подкрепя оценките на въздействието чрез специални симулации на сценарии, свързани с политически рамки.

Публикувано на 11.03.2022 г.