Категории
Природа

Зоологически градини

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

"ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА" е постоянно заведение, където животни от диви видове се държат с цел да се показват пред публика в продължение на повече от 7 дни в годината, с изключение на циркове, магазини за животни и други заведения, които не показват пред публика значителен брой животни или видове.

Дейността в зоологическите градини се извършва въз основа на лиценз, издаден от Министерството на околната среда и водите, при условия и по ред, определени с наредба на министъра на околната среда и водите.

На задължително лицензиране подлежат всички обекти, които показват пред публика повече от 5 диви вида животни (бозайници, птици и др.) с повече от 5 екземпляра от всеки вид. Обектите, които не попадат в изискването за задължително лицензиране следва да спазват забраната по чл. 21 от Закона за защита на животните за внасяне, придобиване, продажба, притежаване и отглеждане на екземпляри от разред "Примати" и на екземпляри от семейство Котки (Felidae), с изключение на домашни породи котки и тените разновидности.

Не са предмет на лицензиране обекти, които показват пред публика само домашни животни от различни породи.

За лицензирането на обекти за зоологически градини в МОСВ се подава заявление с приложена документация и се заплаща административна такса.

Лицата, които извършват дейност на зоологическа градина без лиценз подлежат на санкция.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Зоологическите градини са длъжни да:

 1. документират дивите екземпляри, както и техния произход;
 2. маркират екземплярите, когато това е възможно;
 3. събират и поддържат информация по определени показатели за състоянието на колекциите, както и за технологиите и техниките за тяхното отглеждане и поддържане;
 4. организират или участват в научни и други изследвания от значение за опазване и отглеждане на дивите видове, включително такива, свързани с повторното им въвеждане в природата;
 5. предоставят застрашени видове за възстановяване или повторно въвеждане в природата;
 6. предоставят при договаряне размножителни материали от застрашени видове за ферми за отглеждане на животни;
 7. обменят информация с други институции с подобно предназначение и цели;
 8. осигуряват обществен достъп до колекциите, информация за обществеността, свързана с видовете от колекциите, техните естествени местообитания и опазване на биологичното разнообразие;
 9. провеждат образователна и възпитателна дейност;
 10. настаняват животните при условия, които удовлетворяват техните биологични изисквания и изискванията за запазването и размножаването им;
 11. осигуряват подходяща за отделните видове обстановка в местата, където те са затворени;
 12. поддържат високо ниво на превантивни и лечебни ветеринарни грижи и хранене при отглеждането и развъждането на животните;
 13. предприемат необходимите мерки за предотвратяване бягството на животни, за да бъдат избегнати възможни екологични заплахи за местните видове;
 14. при отглеждане на Инвазивни чужди видове съгласно Регламент 1141/2014 г. да притежават разрешително от министъра на околната среда и водите за съответния отглеждан вид;
 15. предоставят в Министерството на околната среда и водите и съответната Регионална инспекция по околната среда и водите списък на наличните екземпляри по видове, като в началото на всяка текуща година внасят информация за постъпилите в списъка промени през изтеклата година.

Минималните изисквания и условия, при които се отглеждат животни в зоологическите градини са определени с наредба на министъра на околната среда и водите.

 

ПЛАН НА КОЛЕКЦИЯТА

Планирането на колекцията на зоологическата градина е важно условие за постигане на изпълнението на нормативните изисквания.

Планът се нуждае от сериозно обсъждане от ръководителя на зоологическата градина и експертния персонал, който се грижи за развитието на колекцията. Списъкът с всички настоящи видове и наличните условия за  тяхното отглеждане трябва да са основната отправна точка на обсъждането, което в крайна сметка трябва да доведе до желания план на колекцията на зоологическата градина.

Планът за колекцията трябва да посочва:

 • какви и колко са животните, в момента живеещи в зоологическата градина;
 • какви са наличните условия за отглеждане;
 • дали животните се размножават и какво ще се прави с поколението, като се отчете дали има условия за отглеждането му при родителите или е необходимо ново заграждение;
 • дали наличните животни ще останат в колекцията;
 • кои нови видове трябва да бъдат получени и как ще се постигне това;
 • какво ще се направи с животните, които няма да бъдат част от колекцията, но все още са в нея.

 Примерен план на колекцията може да се изтегли тук.

 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ИНВАЗИВНИ ВИДОВЕ

Член 3 от  ДИРЕКТИВА № 1999/22/ЕС НА СЪВЕТА относно държането на диви животни в зоологически градини изисква взимане на мерки за предотвратяване на бягството на животни от зоологическите градини. Тази мярка е в съответствие с целта на специалната политика за предотвратяване на навлизането и управление на разпространението на инвазивни чужди видове, осъществявана съгласно  Регламент №1143/2014.

Регламентът забранява отглеждането на инвазивните видове, определени с него. На зоологическите градини е дадена възможност за отглеждане на екземплярите, които са в техните колекции до края на техния живот. Регламентът позволява и отглеждане на такива животни за научни цели и за целите на опазване на видовете, чрез отглеждане на затворено - ex situ опазване. За тези цели зоологическите градини следва да имат разрешението на компетентния орган в съответната страна членка. За България това е Министерство на околната среда и водите. 

Условията, на които следва да отговаря зоологическата градина за да отглежда инвазивни видове са:

 1. Екземплярите да се отглеждат изолирано в ограждения, клетки или волиери при контролирана среда, осигурени срещу инцидентното им изпускане извън територията на зоологическата градина, в това число с поставени електропастири, като при отглеждането се отчитат идентичността, биологията и начинът на разпространение на вида, взаимодействието с околната среда и други;
 2. Екземплярите да се обгрижват и контролират от опитни гледачи, като животните не следва да бъдат премествани от неоправомощени лица от съоръженията, в които се отглеждат;
 3. Екземплярите да са трайно маркирани, като това позволява индивидуалното им идентифициране;
 4. Броя на отглежданите екземпляри да не надвишава капацитета на контролираната среда, съобразно изискванията за пространство по Наредба № 6 от 23 октомври 2003 г. за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни (ДВ, бр. 105 от 2.12.2003 г., изм.);
 5. Екземплярите да бъдат размножавани само при необходимост, според нуждите на зоологическата градина, с цел попълване на колекцията ѝ;
 6. Екземплярите да не бъдат разменяни и/или предоставяни на зоологически градини, които нямат разрешително за отглеждане на тези видове.

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СПИСЪКА НА НАЛИЧНИТЕ ЕКЗЕМПЛЯРИ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 338/97

Член 96, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие изисква зоологическите градини да предоставят в Министерството на околната среда и водите и съответната Регионална инспекция по околната среда и водите списък на наличните екземпляри по видове, като в началото на всяка текуща година внасят информация за настъпилите в списъка промени през изтеклата година.

Разпоредбата се отнася само за видовете, вписани в приложенията към Регламент (ЕО) 338/97 от 9 декември 1996 относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях, прилагащ Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) на територията на Европейския съюз. След първоначалното подаване на пълен списък на наличните видове и екземпляри, зоологическата градина следва ежегодно да подава информация за настъпилите промени. Информация за вписването на видовете в приложенията към CITES и Регламент (ЕО) 338/97, както и друга полезна информация за регулиране на международната търговия с тези видове, може да се намери на интернет платформата Species+.

Примерна справка за промените в колекцията може да се изтегли тук.

 

ПОЛЕЗНИ ДОКУМЕНТИ