Категории
Природа

Зоологически градини

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

"ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА" е постоянно заведение, където животни от диви видове се държат с цел да се показват пред публика в продължение на повече от 7 дни в годината, с изключение на циркове, магазини за животни и други заведения, които не показват пред публика значителен брой животни или видове.

Дейността в зоологическите градини се извършва въз основа на лиценз, издаден от Министерството на околната среда и водите, при условия и по ред, определени с наредба на министъра на околната среда и водите.

На задължително лицензиране подлежат всички обекти, които показват пред публика повече от 5 диви вида животни (бозайници, птици и др.) с повече от 5 екземпляра от всеки вид.

Не са предмет на лицензиране обекти, които показват пред публика само домашни животни от различни породи.

За лицензирането на обекти за зоологически градини в МОСВ се подава заявление с приложена документация и се заплаща административна такса.

Лицата, които извършват дейност на зооогическа градина без лиценз подлежат на санкция.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Зоологическите градини са длъжни да:

 1. документират дивите екземпляри, както и техния произход;
 2. маркират екземплярите, когато това е възможно;
 3. събират и поддържат информация по определени показатели за състоянието на колекциите, както и за технологиите и техниките за тяхното отглеждане и поддържане;
 4. организират или участват в научни и други изследвания от значение за опазване и отглеждане на дивите видове, включително такива, свързани с повторното им въвеждане в природата;
 5. предоставят застрашени видове за възстановяване или повторно въвеждане в природата;
 6. предоставят при договаряне размножителни материали от застрашени видове за ферми за отглеждане на животни;
 7. обменят информация с други институции с подобно предназначение и цели;
 8. осигуряват обществен достъп до колекциите, информация за обществеността, свързана с видовете от колекциите, техните естествени местообитания и опазване на биологичното разнообразие;
 9. провеждат образователна и възпитателна дейност;
 10. настаняват животните при условия, които удовлетворяват техните биологични изисквания и изискванията за запазването и размножаването им;
 11. осигуряват подходяща за отделните видове обстановка в местата, където те са затворени;
 12. поддържат високо ниво на превантивни и лечебни ветеринарни грижи и хранене при отглеждането и развъждането на животните;
 13. предприемат необходимите мерки за предотвратяване бягството на животни, за да бъдат избегнати възможни екологични заплахи за местните видове.

Минималните изисквания и условия, при които се отглеждат животни в зоологическите градини са определени с наредба на министъра на околната среда и водите.

 

ПЛАН НА КОЛЕКЦИЯТА

Планирането на колекцията на зоологическата градина е важно условие за постигане на изпълнението на нормативните изисквания.

Планът се нуждае от сериозно обсъждане от ръководителя на зоологическата градина и експертния персонал, който се грижи за развитието на колекцията. Списъкът с всички настоящи видове и наличните условия за  тяхното отглеждане трябва да са основната отправна точка на обсъждането, което в крайна сметка трябва да доведе до желания план на колекцията на зоологическата градина.

Планът за колекцията трябва да посочва:

 • какви и колко са животните, в момента живеещи в зоологическата градина;
 • какви са наличните условия за отглеждане;
 • дали животните се размножават и какво ще се прави с поколението, като се отчете дали има условия за отглеждането му при родителите или е необходимо ново заграждение;
 • дали наличните животни ще останат в колекцията;
 • кои нови видове трябва да бъдат получени и как ще се постигне това;
 • какво ще се направи с животните, които няма да бъдат част от колекцията, но все още са в нея.

 Примерен план на колекцията може да се изтегли от тук.

 

ПОЛЕЗНИ ДОКУМЕНТИ