Категории
Природа

Чуждоземни и неприсъстващи в района видове в аквакултури

РЕГИСТЪР НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ В АКВАКУЛТУРИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НЕМЕСТНИ И НЕПРИСЪСТВАЩИ В РАЙОНА ВИДОВЕ

REGISTER OF THE ALIEN AND LOCALLY ABSENT SPECIES KEPT IN AQUACULTURES IN REPUBLIC OF BULGARIA

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ/ЗАПИТВАНЕ /APPLICATION/REQUEST ЗАЯВИТЕЛ /APPLICANT

ТИП АКВАКУЛТУРНО СЪОРЪЖЕНИЕ/ TYPE OF AQUACULTURE FACILITIES

ВИД /SPECIES РЕЗУЛТАТ /RESULT

1 НСЗП-211/04.06.2016 „Фиш Инвест“ ООД /Fishinvest Ltd. Рециркулационна система и в последствие отглеждане в отворено аквакултурно съоръжение - потопяеми садки /Recirculation system first followed by keeping in open aquaculture facility - floating cages Хибриден ивичест костур (Morone saltatrix x Morone chrisops)

Oтказ за издаване на разрешително /refusal for permit issuance:
отговор изх. №  /Answer ref no. НСЗП-211/31.05.2016
(въз основа на научна експертиза от НПМ към БАН и утвърден протокол от 21-во заседание на Националния съвет по биологично разнообразие от 22.03.2016 г. с отрицателно решение/
based on scientific expertize made by the National Academy of Science and negative decision of 21-th meeting of the National Biodiversity Council, held on 22.03.2016, endorsed by minister)

 

2

НСЗП-153/16.05.2016
(допълнителна информация с вх. № /further information in ref.no. НСЗП-153/02.06.2016)

„Биляна“ ООД
/Biliana Ltd.
Затворено аквакултурно съоръжение (рециркулационна система) /Closed aquaculture facility (recirculation system) Скарида „Ванамей“/Whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei) Няма необходимост от издаване на разрешително /No need for permit issuance:
отговор изх. № /answer ref no. НСЗП-153/13.06.2016
3 НСЗП-266/15.07.2016 "Аквафиш Пазарджик" ЕООД / Akvafish Pazardzhik Ltd. Затворено аквакултурно съоръжение (рециркулационна система) /Closed aquaculture facility (recirculation system)

Африкански сом/ African sharptooth catfish (Clarias gariepinus)
Нилска тилапия/Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
Ивичест пангасиус/ Striped Catfish (Pangasianodon hypophthalmus)
Нилски костур/ Nile perch (Lates niloticus)

Няма необходимост от издаване на разрешително /No need for permit issuance:
отговор изх. № /answer ref no. НСЗП-266/08.08.2016
4 НСЗП-10/23.01.2017 „НЕПТУН В.А.“ ООД
/Neptun V.A.Ltd.
Затворено аквакултурно съоръжение (рециркулационна система) /Closed aquaculture facility (recirculation system) Бяла скарида/Whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei

Няма необходимост от издаване на разрешително /No need for permit issuance:
отговор изх. № / answer ref no. НСЗП-10/13.03.2017

5 26-00-297/22.03.2017 "Маркос-Петрови" ЕООД /Markos-Petrovi Ltd. Запитване относно разрешителен режим /Request about permit issuing procedures Тихоокеанска чашковидна стрида/Pacific oyster (Crassostrea giga)

Няма необходимост от издаване на разрешително /No need for permit issuance:
отговор изх. № /answer ref no. 26-00-297/25.04.2017

6 НСЗП-95/02.05.2017 "Рибна индустрия" ЕООД /Ribna industria Ltd. Затворено аквакултурно съоръжение (рециркулационна система) /Closed aquaculture facility (recirculation system) Африкански сом/ African sharptooth catfish (Clarias gariepinus)

Няма необходимост от издаване на разрешително /No need for permit issuance:
отговор изх. № /answer ref no. НСЗП-95/12.05.2017

7 26-00-424/10.05.2017 "Фишхоф" ЕООД
/Fishhof Ltd.
Затворено аквакултурно съоръжение (рециркулационна система) /Closed aquaculture facility (recirculation system) Канален сом/Channel catfish (Ictalurus punctatus)
Aфрикански сом/ African sharptooth catfish (Clarias gariepinus)
Костури (Lates spp.)
Няма необходимост от издаване на разрешително /No need for permit issuance:
отговор изх. № /answer ref no. 26-00-424/12.05.2017