Категории
Природа

На основание чл. 16, ал. 2 от Наредба за ОВОС

 

2024 г.

Доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) за ИП „Удвояване на участъци от ЖП линията Крумово – Свиленград – Турска граница“, с възложител Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“ 

В срок 30 дни, считано от 27.03.2024 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

 

Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) за Инвестиционно предложение (ИП) „Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на река Дунав“, с възложител ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ за българския участък от реката

В срок 30 дни, считано от 12.02.2024 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

 

Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) за Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на нова въздушна линия (ВЛ) 400 кV за присъединяване на ФЕЦ „Габаре“ към преносната електрическа мрежа (ПЕМ) 400 kV с възложител „ДУНАВ СОЛАР ПЛАНТ“ ЕООД

В срок 30 дни, считано от 19.01.2024 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

 

 2023 г.

Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) за Инвестиционно предложение (ИП) „Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на река Дунав“, с възложител ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ за българския участък от реката

В срок 30 дни, считано от 22.12.2023 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

 

2022 г.

Доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) за ИП „Модернизация на железопътна линия Видин–София, Железопътен участък 1: Видин - Медковец, с възложител ДП „НКЖИ“

В срок 30 дни, всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

 

2020 г.

 

Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на компресорна станция "Нова Провадия", входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки - електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап "КС Нова Провадия" към обект "Разширение на газопреностната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница" - публикувано на 01.09.2020 г.

 

В срок 30 дни, всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

 

2018 г.

 

Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) за ИП „Преносен газопровод за гр. Панагюрище и гр. Пирдоп“ - публикувано на 25.09.2018 г.

 

В срок 30 дни, всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

 

 


 

Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) върху защитена зона BG0000366 „Кресна – Илинденци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна за ИП „Преносен газопровод до Разлог и Банско“ - публикувано на 20.09.2018 г.

В срок 30 дни, всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


 

Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на инвестиционно предложение (ИП) „Път II-11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“ - Обход на град Оряхово“ от км 0+000 до км 8+770,00 - публикувано на 22.05.2018 г.

В срок 30 дни, всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


 

Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на инвестиционно предложение (ИП) „Рехабилитация на железопътна линия Пловдив - Бургас, фаза 2: Компонент 1 - "Проектиране и изграждане на системи за сигнализаци и телекомуникация по железопътна линия Пловдив - Бургас"; Компонент 2 - "Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлез за железопътния участък Пловдив - Бургас"; Компонент 3 - "Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград - Айтос"; Компонент 4 - "Рехабилитация на железопът участък Скутаре - Оризово"; Компонент 5 - "Модернизация на железопът участък Оризово - Михайлово"; Компонент 6 - "Модернизация на железопът участък Ямбол - Зимница, при гара Завой"; Компонент 7 - "Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа" и Компонент 8 - "Рехабилитация на железопътната отсечка Стралджа - Церковски“ - публикувано на 30.04.2018 г.

 

В срок 30 дни, всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


 

 

2017 г.

Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на инвестиционно предложение (ИП) „Автомагистрала "Русе - Велико Търново“ - публикувано на 28.08.2017 г.

В срок 30 дни, всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст Варна до п/ст Бургас“ - публикувано на 14.08.2017 г.

В срок 30 дни, всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) за инвестиционно предложение „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ "Струма" – публикувано на 24.07.2017 г.

В срок 30 дни, всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) за инвестиционно предложение „Проект "Яденица" - увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ "Чаира" чрез изграждане на язовир " Яденица" и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир "Чаира"– публикувано на 21.04.2017 г.

В срок 30 дни, всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

 

2016 г.

Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) за инвестиционно предложение „Въздушна линия (ВЛ) 400 kV (п/ст) "Марица Изток" /Република България/ - п/ст "Неа Санта" /Република Гърция/"– публикувано на 30.12.2016г.

В срок 30 дни, всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) за инвестиционно предложение„Околовръстен път на гр. Пловдив (Път III-805 „/Път I-8 „Пазарджик – Пловдив”/ – п.в. Царацово – Съединение” от км 0+000 до км 4+120 и Път II-86 „/Път I-8 „Пазарджик – Пловдив”/ – Асеновград – Смолян” от км 0+000 до км 14+750) – Реконструкция с изграждане на второ пътно платно” – публикувано на 16.03.2016г.

В срок 30 дни, всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

2015 г.

Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) за инвестиционно предложение „Изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст „Пловдив“ 400 kV до п/ст „Бургас“ 400 kV с разкъсване в п/ст „Марица Изток“ 400 kV и нов електропровод от п/ст „Марица Изток“ 400 kV до ТЕЦ „Марица Изток 3“ – публикувано на 04.01.2016г.

Допълнен доклад за оценка  на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас” от км 212+233.06 до км 222+849.41 – реконструкция и изграждане на второ пътно платно и обход на гр. Поморие”- публикувано на 07.12.2015г.

Доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) за инвестиционно предложение (ИП) за "Добив на пясък и чакъл от речни наносни наслаги в леглото на р. Дунав, участък "Мишка" (от км 462,0 до 459,4 км), в района на с. Бабово, общ. Сливо поле, обл. Русе - публикувано на 07.12.2015г.

Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение „Модернизация на железопътна линия Радомир – Кулата“  – публикувано на 14.10.2015г.

Доклад за оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение за „Модернизация на път I-1 (E-79) „Видин-Враца“ в участъци: Участък 1 Видин-Димово; Участък 2 Димово – Бела – Ружници; Участък 3 Ружници – Монтана – публикувано на 09.10.2015г.

Доклад за степента на въздействие на инвестиционното предложение за „Доизграждане на автомагистрала „Хемус“

Доклад за оценка за съвместимост на инвестиционно предложение „Национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци“ (НХРАО)

Report for assesment of the degree of impact of investment proposal „Construction of national disposal facility for low and intermediate level radiactive waste – NDF“

В срок 30 дни, всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

2014 г.

Доклад за оценка за съвместимост на инвестиционно предложение „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив в учатъка Елин Пелин – Септември“ върху защитени зони

В срок 30 дни, считано от 10.05.2014 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

 

Доклад за оценка за съвместимост на инвестиционно предложение „Разширяване на транзитен газопровод за Турция в участъка компресорна станция „Лозенец” – очистно съоръжение „Недялско” върху защитени зони.

Всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

2013 г.

Доклад за оценка за съвместимост на инвестиционно предложение „Изграждане на части от обект – Удвояване и електрификация на ж.п. линия Карнобат-Синдел“ върху защитени зони.

В срок 30 дни, считано от 13.12.2013 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Доклад за оценка за съвместимост на инвестиционно предложение „Морски газопровод „Южен поток – български участък“ върху защитени зони

В срок 30 дни, считано от 19.11.2013 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Инвестиционно предложение за „Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ “Козлодуй”,върху защитени зони

В срок 30 дни, считано от 02.10.2013 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Инвестиционно предложение за „Изграждане на съоръжение за третиране и кондициониране на радиоактивни отпадъци с голям коефициент на намаляване на обема в АЕЦ “Козлодуй”,върху защитени зони

В срок 30 дни, считано от 31.05.2013 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Във връзка с технически причини ДОСВ е достъпен на страницата на МОСВ от 27.05.2013 г., поради което 30 дневния срок за депозиране на писмени мотивирани становища започва да тече от 27.05.2013 г.

Инвестиционно предложение „Преносен газопровод „Южен поток“ на територията на Република България“

В срок 30 дни, считано от 23.05.2013 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие (ДОСВ).

Инвестиционно предложение за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй”,върху защитени зони

В срок 30 дни, считано от 15.05.2013 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Инвестиционно предложение “Модернизация на Път І-8 Калотина-СОП от км 1+000 до км 48+270″ върху защитени зони

В срок 30 дни, считано от 25.01.2013 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Инвестиционно предложение “Път І-5 – Обходен път на гр. Кърджали от км 334+500,00 до км 348+997,32″ върху защитени зони

В срок 30 дни, считано от 04.01.2013 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

2012 г.

Инвестиционно предложение “Изграждане на отсечка от Газопровод „Набуко“ на територията на Република България с предмета и целите на опазване на засегнатите защитени зони“

В срок 30 дни, считано от 21.12.2012 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Инвестиционно предложение “Добив на пясък и чакъл от наносни отложения в руслото на р. Дунав, участък „Кама” (км 512,0 до км 508,0 км) в района на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе“

В срок 30 дни, считано от 05.11.2012 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на инвестиционно предложение (ИП) “Междусистемна газова връзка Гърция – България”

В срок 30 дни, считано от 12.09.2012 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.