Категории
Природа

Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) за Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на нова въздушна линия (ВЛ) 400 кV за присъединяване на ФЕЦ „Габаре“ към преносната електрическа мрежа (ПЕМ) 400 kV“ с възложител „ДУНАВ СОЛАР ПЛАНТ“ ЕООД

В срок 30 дни, считано от 19.01.2024 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.