Категории
Природа

ГМО

  • Приложение №1 към чл.1 т.6 от Наредбата за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия – форма на заявлението за регистриране на помещение за работа с ГМО в контролирани условия, информация относно мерките за безопасност в лаборатории (форма А1), в зоните за производство (форма А2), в оранжерии и климатични камери (форма А3) и в помещения за животни (форма А4)
  • Приложение №2 към чл.1 т.7 от Наредбата за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия – форма на заявлението за извършване на работа с ГМО в контролирани условия, информация за донорния организъм (форма Б1), за реципиентния организъм (форма Б2), за генетичната модификация (форма Б3) и за получения генетично модифициран организъм (форма Б4)
  • Приложение №3 към чл.1 т.8 от Наредбата за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия – информация за ръководителя на проекта (форма Р), отговорника по надзора на безопасността (форма О) и плана за спешни действия при аварии (форма ЕМ)

 

  • Заявление за освобождаване в околната среда на генетично модифицирани организми, различни от висши растения Форма_C_O
  • Заявление за освобождаване в околната среда на генетично модифицирани висши растения Форма_C_P
  • Информация за донорния организъм Форма_B1
  • Информация за реципиентния организъм Форма_B2
  • Информация за генетичната модификация Форма_B3Информация за получения ГМО Форма_В4

Админисративните такси се заплащат по Бюджетната сметка на МОСВ.


УВАЖАЕМИ ЗАЯВИТЕЛИ, за да намалим количеството на употребяваната хартия при подаването на заявления и с това да допринесем за опазването на природата, препоръчително е приложената към заявленията обемна информация да бъде разпечатвана двустранно.