БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

> МИНИСТЪР
> КАБИНЕТ
> СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ
> СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ


Show less
> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ


БД
ДНП
Регистър на издадените служебни карти

Show less
> ЕС И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Хармонизация


Работна група 20

Show less
> ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ


ПИЛОТНИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ (ПРОГРАМА ЗА ИНОВАЦИИ В ОКОЛНАТА СРЕДА НА ФРГ)

Show less
> БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Show less
> РЕГИСТРИ
> РАБОТА ПРИ НАС
> КОНТАКТИ
> ПИШЕТЕ НИ
> БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Бюджетна сметка на МОСВ: IBAN: BG 35BNBG 9661 3000 1387 01
BIC код на БНБ за плащания в лева: BNBGBGSD
SWIFT код на БНБ за плащания във валута: BNBGBGSFПо банковата сметка постъпват:

• приходи от конкурсни документи;
• приходи от концесионни вноски, лихви и неустойки;
• приходи и глоби и санкции по НП;
• такси във връзка с издаване Решение по ЗДОИ;
• такси за разрешителни по Тарифата за таксите.

Набирателна сметка на МОСВ: IBAN: BG43BNBG 9661 3300 1387 99 (чужди средства)

BIC код на БНБ за плащания в лева: BNBGBGSD

SWIFT код на БНБ за плащания във валута: BNBGBGSF

По набирателната сметка постъпват:

• гаранции за участие в процедури по ЗОП;
• гаранции за изпълнение по сключени с министерството договори.

Официален адрес на Министерство на околната среда и водите:

София 1000, ул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22

Единен идентификационен код (ЕИК): 000697371