Категории
Министерство

Банкови сметки на Министерство на околната среда и водите

Бюджетна сметка на МОСВ: IBAN: BG 35BNBG 9661 3000 1387 01 BIC код на БНБ за плащания в лева: BNBGBGSD SWIFT код на БНБ за плащания във валута: BNBGBGSFПо банковата сметка постъпват:

• приходи от конкурсни документи; • приходи от концесионни вноски, лихви и неустойки; • приходи и глоби и санкции по НП; • такси във връзка с издаване Решение по ЗДОИ; • такси за разрешителни по Тарифата за таксите.

Набирателна сметка на МОСВ: IBAN: BG43BNBG 9661 3300 1387 99 (чужди средства)

BIC код на БНБ за плащания в лева: BNBGBGSD

SWIFT код на БНБ за плащания във валута: BNBGBGSF

По набирателната сметка постъпват:

• гаранции за участие в процедури по ЗОП; • гаранции за изпълнение по сключени с министерството договори.

Официален адрес на Министерство на околната среда и водите:

София 1000, ул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22

Единен идентификационен код (ЕИК): 000697371