Категории
Води

Актуално / Новини

31.01.2018 г.

Планирани ремонтни дейности на съоръжения, заложени в месечен график за използване на водите на комплексните и значими язовири по Приложение 1 от Закона за водите за месец февруари

Язовир „Въча“

Поради извършване на планирани огледи на съоръжения на ВЕЦ „Въча 1“ и ВЕЦ „Въча 2“ за периода от 08:00 часа на 05.02.2018 г. до 18:00 часа на 07.02.2018 г., оводняването на речното корито на р. Въча ще се осигурява чрез периодична работа на една машина на ВЕЦ „Кричим“.

За периода, в който се предвижда спиране на работата на двете централи, преработваните от ВЕЦ „Кричим“ води ще се изпускат в коритото на реката, което може да доведе до смущения и неравномерност на количествата по течението.

Язовир „Цанков камък“

За извършване на контролни дейности, свързани с оценка на състоянието на ремонтирания участък от десния бряг на река Гашня, в периода от 12.02.2018 г. до 23.02.2018 г. включително, нивото в язовир „Цанков камък“ ще се поддържа под кота 677,00 м, което отговаря на обем 86,790 млн. м3.

Поддържането на нивото ще се извършва чрез работа на ВЕЦ и няма да повлияе на екологичното водно количество в реката след язовира.

 

23.01.2018 г.


ЕК провежда консултации с обществеността на тема Фармацевтика в околната среда

В момента се провеждат консултации с обществеността на тема „Фармацевтика в околната среда“ от Главна дирекция Околна среда (DG ENV) на Европейската комисия https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-pharmaceuticals-environment_bg
Крайният срок за включване в консултациите е 21 февруари 2018г.
За да вземете участие е необходимо да попълните въпросник чрез EU Survey. Въпросникът е достъпен и на български език на интернет адрес: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2de5e81c-4875-441e-b351-b8ebd598cf86?draftid=d504cc68-d085-449b-bc3e-337cf55215c3&surveylanguage=BG
Целева група са всички граждани и организации, които каним да вземат участие в консултациите.
Очакват се мнения за възможни действия, които да се предприемат по отношение на риска от фармацевтиката за околната среда. С консултациите се събират мнения и информация за подпомагане разработването от Комисията на Стратегически подход за фармацевтичните продукти в околната среда.
За въпроси по отношение на включването в консултациите:

ENV-PHARMA-CONSULTATION@ec.europa.eu

 

22.12.2017 г.

Със Заповед № РД-843/21.12.2017 г., министърът  на околната среда и водите утвърди образци на декларации за изчисляване на дължимата такса за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.

Образците на декларациите може да изтеглите от тук:

Изпускане на водни количества през основен изпускател на язовир „Ястребино"

Изпускане на енергийно непреработени водни обеми през ляв основен изпускател на язовир „Кърджали“ 

Временна промяна на мястото на подаване на води за оводняване на речното корито на р. Въча

Планирани ремонтни дейности през месец ноември 2017 г. на съоръжения на комплексните и значими язовири по приложение 1 от Закона за водите

Временна промяна на мястото на подаване на води за оводняване на речното корито на р. Въча

Съобщение за възобновяване подаването на минимално допустим отток в река Въча след язовир „Цанков камък“ чрез работата на МВЕЦ „Цанков камък“

Планирани ремонтни дейности, през месец октомври 2017 г. на съоръжения на комплексните и значими язовири по Приложение 1 от Закона за водите.

Подробна информация можете да получите тук.

2.10.2017 г.

Със Заповед № РД-392/06.06.2017г., министърът  на околната среда и водите одобри образци на заявления за откриване на процедура за издаване на разрешителни по реда на Закона за водите.

Образците на заявления може да изтеглите от тук:

08.06.2017 г.

В брой 2 на Държавен вестник от 6 януари е обнародвано Постановление №383 от 29 декември 2016 г. на Министерски съвет за приемане на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Новоприетата Тарифа отменя тази, обнародвана в бр. 50 на Държавен вестник от 01. 07. 2011 г. и влизаща в сила от 01. 01. 2012 г. За 2016 г. таксите ще се заплащат по досегашния ред, съгласно Тарифата, която е действаща от 2012 г. Влязлата в началото на тази година Тарифа ще започне да се прилага през 2018 г., когато ще се заплащат таксите за 2017 г.

До края на януари се подават декларациите за дължимите такси и ползваните водни обеми, а до края на март се заплащат дължимите такси за водовземане и ползване на воден обект

По-подробна информация можете да получите тук. Образци на декларации съгласно чл.194 "б" от Закона за водите можете да изтеглите от тук.

13.01.2017 г.

Във връзка със задълженията на Басейновите дирекции на основание чл. 140 от Закона за водите, както и в изпълнение на Заповед № Р-36/28.02.2014г. на Министър-председателя на Р България относно докладване за проводимостта на речните легла, наличието на строежи на жилищни, вилни сгради и стопански постройки в заливаемите тераси на реките, както и информация за наличието и състоянието на укрепителни и/или брегозащитни съоръжения по морски бряг за защита от вълновото въздействие, експерти от четирите Басейнови дирекции за поредна година участваха в междуведомствени комисии, назначени от Областните управители на съответните области. В рамките на дейността им през месеци август, септември, октомври и ноември 2014 г. са обследвани потенциално опасните водностопански обекти и проводимостта на речните легла на територията на четирите Басейнови дирекции, като пълният текст на изготвения доклад можете да намерите тук.

02.12.2014 г.

Консултации с обществеността на Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите към ПУРБ Съгласно чл.168б, т.2 и чл.168в от Закона за водите, Басейновите дирекции публикуваха за консултации с обществеността на интернет страницата си Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в съответния район за басейново управление.

Междинният преглед на значимите проблеми е част от актуализацията на Плана за управление на речните басейни 2016-2021 г. Целта му е да информира за идентифицираните значими проблеми в управлението на водите възможно най-широк кръг заинтересовани страни и чрез широк обществен диалог да се обсъдят бъдещите действия за преодоляването им.

Срокът за провеждане на консултациите е 6 месеца от датата на публикуването им. Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград

 

Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив

 

Басейнова дирекция Черноморски район с център Варна

 

Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен

  • Краен срок на консултациите - 01.06.2015 г.

07.07.2014 г.

Резултати от извършената контролна дейност на Басейновите дирекции през месец май 2014 г.

През месец май 2014 г. служители на четирите Басейнови дирекции за управление на водите са извършили общо 1051 бр. проверки, като 31 от проверките са в следствие подадени сигнали от фирми и граждани. Във връзка с констатациите от проверките са издадени 39 бр. наказателни постановления на обща стойност 40 100 лв. и са дадени 204 предписания със съответни срокове за изпълнение.

В рамките на месеца над 800 хил. лв. са приходите от такси за правото на водовземане и ползване на воден обект и от внесени суми по издадени наказателни постановления, а събраните суми по издадени през предходни периоди актове за установяване на публично държавно вземане възлизат на близо 245 хил.лв. Издадени са 9 акта за установяване на публично държавно вземане на обща стойност почти 204 хил. лв.

Във връзка със задълженията на Басейновите дирекции на основание чл. 140 от Закона за водите, както и в изпълнение на Заповед № Р-36/28.02.2014г. на Министър-председателя на Р България относно докладване за проводимостта на речните легла, наличието на строежи на жилищни, вилни сгради и стопански постройки в заливаемите тераси на реките, както и информация за наличието и състоянието на укрепителни и/или брегозащитни съоръжения по морски бряг за защита от вълновото въздействие, експерти от четирите Басейнови дирекции за поредна година участваха в междуведомствени комисии, назначени от Областните управители на съответните области. В рамките на дейността им през месеци април, май и юни 2014 г. са обследвани потенциално опасните водностопански обекти и проводимостта на речните легла на територията на четирите Басейнови дирекции, като пълният текст на изготвения доклад можете да намерите тук.

20.01.2014 г.

21 март, петък, е обявен за Ден на отворените врати в четирите Басейнови дирекции за управление на водите

По случай Световния ден на водата, всички граждани и заинтересовани лица, които проявяват интерес, могат да се запознаят с организацията, работата и дейността на Басейновите дирекции за управление на водите.

Световният ден на водата се чества ежегодно на 22 март. На тази дата правителства и международни организации потвърждават, че чистата вода е живот и нашият живот зависи от това как защитаваме качеството на водата. Целта е да се повиши общественото съзнание и култура, за да се ускори изпълнението на една от целите на развитието за този век – намаляване наполовина на броя на хората без достъп до чиста вода и канализация до 2015 г.

Инициативата за празнуване на Световния ден на водата се поражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Женейро. Генералната асамблея на Обединените нации определя  22 март да се чества като Световен ден на водата. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата. С председателството на Международната комисия за опазване на река Дунав тази година България има ключова роля в европейските политики по управление и опазване на водите.

Пълната програма на събитията е публикувана на Интернет страницата на МОСВ, рубрика Международни кампании, като можете да я намерите и тук.

14.12.2013 г.

Резултати от извършената контролна дейност на Басейновите дирекции през месец ноември 2013 г.

През месец ноември 2013 г. служители на четирите Басейнови дирекции за управление на водите са извършили общо 764 бр. проверки, като 47 от проверките са в следствие подадени сигнали от фирми и граждани. Във връзка с констатациите от проверките са издадени 29 бр. наказателни постановления на обща стойност 45 850 лв. и са дадени 400 предписания със съответни срокове за изпълнение.

В рамките на месеца над 9,1 млн. лв. са приходите от такси за правото на водовземане и ползване на воден обект и от внесени суми по издадени наказателни постановления, а събраните суми по издадени през предходни периоди актове за установяване на публично държавно вземане възлизат на близо 165 хил.лв. Издадени са 7 акта за установяване на публично държавно вземане на обща стойност почти 7 хил. лв.

Във връзка със задълженията на БД на основание чл. 140 от Закона за водите, както и в изпълнение на Заповед РД-168/22.02.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, и респективно на Заповед № Р-34/13.02.2013г. на Министър-председателя на Р България относно докладване за проводимостта на речните легла, наличието на строежи на жилищни, вилни сгради и стопански постройки в заливаемите тераси на реките, както и информация за наличието и състоянието на укрепителни и/или брегозащитни съоръжения по морски бряг за защита от вълновото въздействие,експерти от четирите Басейнови дирекции отново участваха в междуведомствени комисии, назначени от Областните управители на съответните области. В рамките на дейността им през месеци септември, октомври и ноември 2013 г. са обследвани потенциално опасните водностопански обекти и проводимостта на речните легла на територията на четирите Басейнови дирекции. Подробна информация за извършената контролна дейност, изпълнените предписания от предходните проверки и направените нови констатации се съдържат в изготвения от министър Искра Михайлова доклад, чийто текст можете да намерите тук.

16.10.2013 г.

Резултати от извършената контролна дейност на Басейновите дирекции през месец септември 2013 г.

През месец септември 2013 г. служители на четирите Басейнови дирекции за управление на водите са извършили общо 645 бр. проверки, като 46 от проверките са в следствие подадени сигнали от фирми и граждани. Във връзка с констатациите от проверките са издадени 11 бр. наказателни постановления на обща стойност 19 700 лв. и са дадени 347 предписания със съответни срокове за изпълнение.

В рамките на месеца над 4,7 млн. лв са приходите от такси за правото на водовземане и ползване на воден обект и от внесени суми по издадени наказателни постановления, а събраните суми по издадени през предходни периоди актове за установяване на публично държавно вземане възлизат на 145 хил.лв. Издадени са 9 акта за установяване на публично държавно вземане на обща стойност над 313 хил. лв.

Подробна информация за извършената контролна дейност от басейновите дирекции за управление на водите през 2013 г. е публикувана в раздел „Води”/”Контролна дейност”. Данните са ежемесечни и съдържат всички установени обстоятелства и данни при извършените проверки, установените нарушения и направените предписания.

19.09.2013 г.

Резултати от извършената контролна дейност на Басейновите дирекции през месец август 2013 г.

През месец август 2013 г. служители на четирите Басейнови дирекции за управление на водите са извършили общо 708 бр. проверки, като 54 от проверките са в следствие подадени сигнали от фирми и граждани. Във връзка с констатациите от проверките са издадени 18 бр. наказателни постановления на обща стойност 25 750 лв. и са дадени 490 предписания със съответни срокове за изпълнение.

В рамките на месеца над 928 хил. лв са приходите от такси за правото на водовземане и ползване на воден обект и от внесени суми по издадени наказателни постановления, а събраните суми по издадени през предходни периоди актове за установяване на публично държавно вземане възлизат на 53 хил.лв. Издадени са 4 акта за установяване на публично държавно вземане на обща стойност над 135 хил. лв.

23.08.2013 г.

Резултати от извършената контролна дейност на Басейновите дирекции през месец юли 2013 г.

През месец юли 2013 г. служители на четирите Басейнови дирекции за управление на водите са извършили общо 942 бр. проверки, като 53 от проверките са в следствие подадени сигнали от фирми и граждани. Във връзка с констатациите от проверките са издадени 39 бр. наказателни постановления на обща стойност 38 500 лв. и са дадени 625 предписания със съответни срокове за изпълнение.

В рамките на месеца над 970 хил. лв са приходите от такси за правото на водовземане и ползване на воден обект и от внесени суми по издадени наказателни постановления, а събраните суми по издадени през предходни периоди актове за установяване на публично държавно вземане възлизат на малко под 100 хил.лв. Издадени са 3 акта за установяване на публично държавно вземане на обща стойност 28 хил. лв.

21.06.2013 г.

Резултати от извършената контролна дейност на Басейновите дирекции през месец май 2013 г.

През месец май 2013 г. служители на четирите Басейнови дирекции за управление на водите са извършили общо 749 бр. проверки, като 37 от проверките са в следствие подадени сигнали от фирми и граждани. Във връзка с констатациите от проверките са издадени 21 бр. наказателни постановления на обща стойност 15 750 лв. и са дадени 462 предписания със съответни срокове за изпълнение.

В рамките на месеца над 900 хил. лв са приходите от такси за правото на водовземане и ползване на воден обект и от внесени суми по издадени наказателни постановления, а събраните суми по издадени през предходни периоди актове за установяване на публично държавно вземане възлизат на почти 100 хил.лв.

Издадени са 6 акта за установяване на публично държавно вземане на обща стойност 122 хил. лв., по-съществените от които са за неплатени такси за водовземане от минерални води за периода 2011-2012 г. на: Община Пазарджик, "Минерален плаж Овощник" АД, "Хотел Холдинг" ООД и "Гюр" ООД.

Във връзка със задълженията на БД на основание чл. 140 от Закона за водите, както и в изпълнение на Заповед РД-168/22.02.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, и респективно на Заповед № Р-34/13.02.2013г. на Министър-председателя на Р България относно докладване за проводимостта на речните легла, наличието на строежи на жилищни, вилни сгради и стопански постройки в заливаемите тераси на реките, както и информация за наличието и състоянието на укрепителни и/или брегозащитни съоръжения по морски бряг за защита от вълновото въздействие,експерти от четирите Басейнови дирекции участваха в междуведомствени комисии, назначени от Областните управители на съответните области. В рамките на дейността им са обследвани потенциално опасните водностопански обекти и проводимостта на речните легла на територията на четирите Басейнови дирекции. Подробна информация за извършената контролна дейност и направените констатации се съдържат в изготвения от министър Искра Михайлова доклад, чийто текст можете да намерите тук.

 

Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България

Министерство на околната среда и водите уведомява обществеността, че ще се проведе Публично обсъждане по отношение на предлаганите промени в закони, регулиращи управлението и развитието на водния сектор в Република България, на база приетата от Народното събрание Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България и План за действие в краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива.

Обсъждането ще се състои на 27 февруари 2013 г. /сряда/ от 10,00 часа в Института за икономически изследвания на БАН, ул. Аксаков № 3 в Голямата зала.

Повече информация може да бъде намерена на адрес: http://moew.government.bg

 

ИМАТЕ ЛИ МНЕНИЕ ЗА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ?

„Тематичната консултация“ на уебсайт (http://www.worldwewant2015.org/water/waterresources) иска да чуе Вашият глас!

Дискусията по темата „Управление на водни ресурси“, координирана от ИКЕ ООН (Икономическата комисия за Европа към ООН), се фокусира върху многобройните предизвикателства, свързани с водите. Съвместно със Световната метеорологична организация, подпомагаща диалога, Вие можете да дадете своя коментар по въпроси като:

  • Защо „печелившата“ стратегия е така трудна за изпълнение на практика?;
  • По какъв начин подобряваме сътрудничеството при популяризиране на синергиите по смекчаване на климатичните промени и адаптирането към тях?;
  • Защо смятате, че мениджърите във водния сектор не взимат под внимание информацията за климата при изготвяне на дългосрочни планове?

В продължение на пет седмичните обсъждания, „Тематичната консултация за водите“ позволява на гражданите на света да вземат участие в онлайн дискусиите по темата за този най-силно повлиян компонент на околната среда, за да бъдат взети под внимание при изготвяне на Дневен ред за развитие за периода след 2015 г.

Седмица 3: Вода за природата, природа за водата (28 януари – 4 февруари)

Седмица 4: Вода за храна (4 – 11 февруари)

Седмица 5: Вода за мир (11 – 17 февруари)

Седмица 5: Управление на водни ресурси за устойчиво развитие (11 – 17 февруари)

 

Последвайте ни в Twitter (#waterpost2015) или във Facebook (WaterPost2015).

Моля, изпратете Вашите коментари и се присъединете в дискусиите!

 

МОСВ предоставя информация от Посолството на Република Македония у нас за предоставяне на концесия за минерална вода