Актуални съобщения

Новa версия 3.1 на формуляр за докладване към чл. 3 и 4 от Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на горива и енергия за транспорта.

16.03.2018 г.

Информация за осъществените тръжни продажби на квоти за емисии на парникови газове и генерираните от тях приходи през 2017 г.

07.02.2018 г.

Докладване на интензитета на парникови газове на горивата и електрическата енергия за транспорта през 2017 г.

05.01.2018 г.

Таблици с емисионни фактори за CO2 от изкопаеми горива за целите на докладване на промените в експлоатацията и равнището на активност на инсталациите през 2017 г.

05.01.2018 г.

Докладване на промени в експлоатацията и равнището на активност на инсталациите през 2017 г.

05.12.2017 г.

Въпроси и отговори относно решението за преразглеждане на междусекторния корекционен коефициент (CSCF).

31.01.2017 г.

Информация за осъществените тръжни продажби на квоти за емисии на парникови газове и генерираните от тях приходи през 2016 г.

31.01.2017 г.