Категории
Превантивна дейност

Екологична оценка

sustdev2Екологичната оценка (ЕО) на планове и програми е превантивен инструмент за оценяване на евентуалните значителни въздействия върху околната среда в резултат от прилагането на планове и програми от интернационално, национално, регионално и местно равнище. Оценката се извършва едновременно с разработването им, т.е. подходът е към интегриране на процесите. Извършването на ЕО се съвместява изцяло с регламентираните национални процедури за изготвяне и одобряване на планове/програми, като органите, отговорни за одобряването им, трябва да се съобразят със становището/решението по ЕО.

 • Становища по ЕО-2017

  Съобщение за Становище по екологична оценка № 3-3/2017 г., с което се съгласува проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и Парцеларен план (ПУП-...

 • Становища по ЕО-2016

  Съобщение за Решение № 257/23.12.2016 г. за допускане на предварително изпълнение на Становище по екологична оценка № 8-3/2016 г., с което се съгласува проект на Морска стратегия ...

 • ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / СТАНОВИЩА ПО ЕО ЗА ПЕРИОДА 2007-2012

  Съобщение за Становище по екологична оценка № 1-2/2012 г. за Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници 2011-2020 г. /08.08.2012 г./ Съобщение за Становище по...

 • ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / СТАНОВИЩА ПО ЕО -2013 Г.

    Съобщение за Становище по екологична оценка № 7-4/2013 г. , с което се съгласува Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) за периода 2014-2020 г., с възложител Главна ...

 • ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / СТАНОВИЩА ПО ЕО -2014 Г.

  Съобщение за Становище по екологична оценка № 16-9/2014 г., с което се съгласува Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., с възложител Дирекция „Развитие на селските райони&...

 • ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / СТАНОВИЩА ПО ЕО -2015 Г.

  Съобщение за Становище по екологична оценка № 3-3/2015 г., с което се съгласува Програма за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море“ 2014 - 2020 г., с възложител Глав...