Категории
Превантивна дейност

Указания

  • Ново! Указания за процедиране по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие на Подробни устройствени планове при действащ Общ устройствен план на територията, за който е налично становище по екологична оценка за съгласуване в резултат на проведена процедура по екологична оценка и ОС (писмо с изх. № 05-08-1947/11.04.2016 г.)
  • Указания във връзка с прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (писмо с изх. № 05-08-1789/04.04.2016 г.)
  •  Указания за необходимата информация, която да се включва в документацията по екологична оценка (ЕО) на проекти на нови и изменения на Общи устройствени планове (ОУП/ИОУП) на общините и Подробни устройствени планове (ПУП/ИПУП) във връзка с разпоредбите на чл. 104 от Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (ЗИД на ЗООС, обн., ДВ, бр. 62 от 14 август 2015 г.), отнасящи се за устройственото планиране на предприятия с нисък и висок рисков потенциал (писмо с изх. № 05-08-6523/12.10.2015 г.)
  • Указания за прилагане на разпоредбата на чл.91, ал.2 на  Закона за опазване на околната среда  (писмо с изх. №05-08-373/20.01.2015 г.)
  • Указания относно определяне на обхвата и съдържанието на докладите за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО), изпратени до директорите на РИОСВ с писмо с изх. № 05-08-2757/28.04.2014 г.
  • Указания относно прилагане на разпоредбите на чл. 2а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл. 7а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и чл. 13, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за определяне на допустимостта на инвестиционни предложения, планове, програми и проекти спрямо забраните в Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници до 2020 г., произтичащи от Становище по екологична оценка № 1-2/2012 г. на министъра на околната среда и водите, изпратени до директорите на РИОСВ с писмо изх. № 04-00-197/02.01.2014 г.
  • Указания във връзка с изменения на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) и Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на защитените зони (Наредбата за ОС),  обн. ДВ, бр. 94/30.11.2012 г. (писмо с изх. № 26-00-3564/16.01.2013 г.)
  • Указания във връзка с изменения в нормативната уредба по отношение на процедурите по екологична оценка (ЕО) за планове и програми и по оценка на въздействието на околната среда за планове и програми (указанията са изпратени до директорите на Басейновите дирекции, РИОСВ и националните паркове с писмо на МОСВ изх. № 05-08-5599/10.09.2012 г.)