Категории
Превантивна дейност

Консултации по екологична оценка-2013-2017

СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ИЗГОТВЕНИЯ ДОКЛАД/ЕКОЛОГИЧНАТА ЧАСТ НА ПЛАНА/ПРОГРАМАТА-2017

1. Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на проект на Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г. (30.03.2017 г.)

 

АРХИВ: СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ИЗГОТВЕНИЯ ДОКЛАД/ЕКОЛОГИЧНАТА ЧАСТ НА ПЛАНА/ПРОГРАМАТА

1. Съобщение за провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на Регионален план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г. (28.02.2013 г.)

2. Съобщение за провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на Регионален план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г. (04.03.2013 г.)

3. Съобщение за провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на Регионален план за развитие на Северен централен район 2014-2020 г. (11.03.2013 г.)

4. Съобщение за провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на Регионален план за развитие на Югозападен район 2014-2020 г. (11.03.2013 г.)

5. Съобщение за провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на Регионален план за развитие на Северозападен район 2014-2020 г. (12.03.2013 г.)

6. Съобщение за провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на Регионален план за развитие на Югоизточен район 2014-2020 г. (13.03.2013 г.)

7. Съобщение за провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. (18.03.2013 г.)

8. Съобщение за провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на Генерален план за развитие на летище "София Уест" (14.06.2013 г.)

9. Съобщение за провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на Общ устройствен план на община Балчик (10.07.2013 г.)

10. Съобщение за провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на проект на Специализиран подробен устройствен план на зона за превантивни защитни мерки (ЗПЗМ) около АЕЦ "Козлодуй" (31.07.2013 г.)

11. Съобщение за провеждане на консултации по преработен доклад за екологична оценка на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. (22.10.2013 г.)

12. Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на Програма за междурегионално сътрудничество "ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА" 2014-2020 г. (10.02.2014 г.)

13. Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. /13.05.2014 г./

14. Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. /03.06.2014 г./

15. Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г. /30.06.2014 г./

16. Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020 г. /02.07.2014 г./

17. Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България-Сърбия 2014-2020 г. /18.07.2014 г./

18. Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България-Македония 2014-2020 г. /18.07.2014 г./

19. Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България-Турция 2014-2020 г. /18.07.2014 г./

20. Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на Програмата за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020 г. /21.08.2014 г./

21. Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на Програмата за транснационално сътрудничество "Балкани-Средиземно море" 2014-2020 г. /21.08.2014 г./

22. Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. /04.09.2014 г./

23. Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. /05.09.2014 г./

24. Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на Програма за трансгранично сътрудничество "Гърция-България" 2014-2020 г. /08.09.2014 г./

25. Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. /17.09.2014 г./

26. Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на Средносрочна Оперативна програма за изпълнение на Стратегията за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2014-2020 г. /16.03.2015 г./

27. Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на предварителен проект на Общ устройствен план на Община Аксаково /04.01.2016 г./

28. Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на Изменение на Общ устройствен план на община Приморско (ИОУП на Община Приморско  /09.08.2016 г./

29. Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения за Дунавски район 2016-2021 г. /публикувано на интернет страницата на Басейнова дирекция "Дунавски район" на 21.09.2016 г./

30. Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка и проект на План за управление на риска от наводнения за Черноморски район 2016-2021 г. /05.10.2016 г./

31. Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка и проект на План за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район 2016-2021 г. /07.10.2016 г./

32. Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район 2016-2021 г. /28.10.2016 г./

33. Неактуално! Виж съобщение № 37! Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г. /28.10.2016 г./

34. Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни в Черноморски район 2016-2021 г. /31.10.2016 г./

35. Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район 2016-2021 г. /31.10.2016 г./

36. Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район 2016-2021 г . /04.11.2016 г./

37.  Ново! Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016 -2021 г. /04.11.2016 г./

38. Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на проект на Морска стратегия и Програма от мерки на Р България 2016 - 2021 г. /08.11.2016 г./

39. Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП)-план за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП-парцеларен план (ПП) за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539 по КК на гр. Созопол и разширение и реконструкция на рибарско пристанище Созопол /01.12.2016 г./