Категории
Превантивна дейност

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС - 2016 г.

  • Съобщение за Решение № 4-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда, съвместена с оценка за съвместимост за инвестиционно предложение „Почистване на коритото на река Батова за предотвратяване наводнения на КК „Албена“ и поддържан резерват (ПР) „Балтата“ и проектиране на хидротехнически съоръжения за регулиране на оводняване на ПР „Балтата“ с възложител Областна администрация -Добрич /18.11.2016 г./
  • Съобщение за Решение № 2-П/2016 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие по внесено от Фонд „Републиканска Пътна инфраструктура“ уведомление за инвестиционно предложение „Път І-9 „Слънчев бряг” – Бургас“ от км 217+000 до км 224+114.30 - Обход на гр. Поморие“ с вх. № ОВОСУ-3383/22.08.2008 г. на МОСВ /14.05.2016 г./
  • Съобщение за Решение № 1-П/2016 г.  за прекратяване на процедурата по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда, съвместена с оценка за съвместимост, за инвестиционно предложение „Плаващо потонно съоръжение в акваторията на р. Въча“ с възложител „БИЛДЕКС“ ЕАД /28.03.2016 г./