Категории
Превантивна дейност

Законодателство

  • Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда на български език и на английски език
  • Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (кодифициран текст) на български езики на английски език

-Справка за резултатите от общественото обсъждане на проекта на ЗИД на Закон за опазване на околната среда,   проведено в периода 18.07-01.08.2016 г.

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн.ДВ бр.12 от 12.02.2016 г.

  •  Справка за   резултатите от общественото обсъждане на проекта на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС и Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО, проведено в периода 14.12.2015 г. - 06.01.2016 г.
  • Правилник за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и състава на експретните екологични съвети към РИОСВ, приета на Колегиум на МОСВ на 09.03.2015 г., утвърден със Заповед №РД- 223/06.04.2015 г. на министъра на околната среда и водите
  • Заповед № 549/01.08.2017 г.  на министъра на околната среда и водите за достъпа и реда за попълване, актуализиране и вписване на информация в Публичните регистри по чл. 102 от Закона за опазване на околната среда