Категории
Превантивна дейност

Трансгранични процедури по ЕО

7. Процедура по Стратегическа екологична оценка на Програма за прилагане на Стратегия за развитие на енергийния сектор на Република Сърбия до 2025 г. с прогнози до 2030 г.

На основание чл. 35, т.1, буква „б“ от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и в изпълнение на разпоредбите на Протокола за Стратегическа екологична оценка (СЕО) към Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, Министерство на околната среда и водите

С Ъ О Б Щ А В А /07.08.2017 г./

Във връзка с разработването на Програма за прилагане на Стратегия за развитие на енергийния сектор на Република Сърбия до 2025 г. с прогнози до 2030 г. Министерство по опазване на околната среда на Република Сърбия с писмо № 350-02-05/2017-02 от 24.07.2017 г. предостави на Министерство на околната среда и водите на България уведомление за изработване на Програмата, проект на Програмата (част 1 и част 2) и доклад за стратегическа екологична оценка на Стратегията за развитие на енергийния сектор на Република Сърбия до 2025 г. с прогнози до 2030 г. на английски език.

6. Процедура по Стратегическа екологична оценка на Зонален градоустройствен план за предприятие за рециклиране на отработен масла на територията на Република Румъния

На основание чл. 35, т.1, буква „б“ от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и в изпълнение на разпоредбите на Протокола за Стратегическа екологична оценка (СЕО) към Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, Министерство на околната среда и водите

С Ъ О Б Щ А В А /27.02.2017 г./

Във връзка с провеждана в момента процедура по СЕО за Зонален градоустройствен план за предприятие за рециклиране на отработен масла на територията на  Република Румъния, Министерство на  околната среда на Република Румъния предостави на  Министерство на околната среда и водите на България с писмо (изх. № 1302/DC/23.02.2017) уведомление за плана на английски език ./27.02.2017 г./. информира, че първа версия на Плана и доклад за екологична оценка са достъпни на  интернет адрес:  http://mmediu.ro/articol/puz-fabrica-de-reciclare-uleiuri-uzate/2137 на английски език

  • Писмо на Министерство на околната среда и водите на Р България  (с изх. № ЕО-6- 04 април 2017 г..)  до Министерство на  околната среда на Република Румъния, с което заявява   желание за участие в процедурата по екологична оценка /05.04.2017 г./

Последваща кореспонденция по процедурата по екологична оценка:

  • Писмо на Министерство на околната среда на Република Румъния (№3389/GLG/03.05.2017), с което информира, че информацията, поискана  от Министерството на околната среда и водите (с изх. № ЕО-6- 04 април 2017 г..) не е налична на този етап
  • Писмо на Министерство на околната среда и  водите на Р България (изх. № ЕО-6/20.06.2017) до Министерство на околната на Р Румъния предоставяне на уведомление, съгласно чл. 3 на Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст на български и на английски език

5.Процедура по Стратегическа екологична оценка на Стратегия за управление на водите на територията на Република Сърбия

5.1. Уведомяване от страна на Министерство на селското стопанство и околната среда на Република Сърбия

5.1.1. На основание чл. 35, т.1, буква „б“ от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и в изпълнение на разпоредбите на Протокола за Стратегическа екологична оценка (СЕО) към Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, Министерство на околната среда и водите

С Ъ О Б Щ А В А /14.07.2015/

Във връзка с провежданата в момента процедура по СЕО за Стратегия за управление на водите на територията на  Република Сърбия Министерство на селското стопанство и околната среда на Република Сърбия предостави (с писмо) на  Министерство на околната среда и водите уведомление с приложено резюме на стратегията на английски език./14.07.2015 г./.

МОСВ ще подготви отговор в 30-дневен срок от получаване на уведомлението.

5.1.2. С писмо МОСВ е заявило на Министерство на селското стопанство и защита на околната среда на Република Сърбия, че желае да участва в процедурата по СЕО /25.08.2015 г./.

АКТУАЛНО 5.2. Във връзка с предоставената документация по екологична оценка и проекта на стратегията с писмо на Министерство на селското стопанство и околната среда на Република Сърбия, Министерство на околната среда и водите

С Ъ О Б Щ А В А /18.12.2015 г./

Осигурен е публичен достъп за срок от 30 дни, считано от 18.12.2015 г. до:

Достъп до документацията е осигурен и в сградата на Министерство на околната среда и водите, на ул. „У. Гладстон“ № 67, ет.4, стая 409.

Получените в МОСВ в рамките на 30-дневния срок писмени становища ще бъдат изпратени своевременно до сръбската страна за съобразяване.  

5.3. С писмо на МОСВ от 25.01.2016 г. е изразено становище до сръбската страна в резултат на проведените консултации по документацията по екологична оценка и проекта на стратегията. /26.01.2016 г./

4. Процедура по Стратегическа екологична оценка на Стратегия за развитие на водния транспорт в Република Сърбия 2015-2025 г.

4.1. Уведомяване от страна на Министерство на селското стопанство и защита на околната среда на Република Сърбия

4.1.1. На основание чл. 35, т.1, буква „б“ от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и в изпълнение на разпоредбите на Протокола за Стратегическа екологична оценка (СЕО) към Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, Министерство на околната среда и водите

С Ъ О Б Щ А В А /30.01.2015/

Във връзка с провежданата в момента процедура по СЕО за Стратегия за развитие на водния транспорт в Република Сърбия 2015-2025 г. Министерство на селското стопанство и защита на околната среда на Република Сърбия предостави (с писмо) на  Министерство на околната среда и водите уведомление с приложени резюме на стратегията и резюме на доклада за СЕО на английски език.

4.1.2. С писмо МОСВ е заявило на Министерство на селското стопанство и защита на околната среда на Република Сърбия, че желае да участва в процедурата по СЕО /27.02.2015 г./
3. Процедура по Стратегическа екологична оценка за Общ генерален план за транспорта на Румъния

3.1. Уведомяване от страна на румънското Министерство на околната среда и климатичните изменения

3.1.1. На основание чл. 35, т.1, буква „б“ от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и в изпълнение на разпоредбите на Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда и Протокола за Стратегическа екологична оценка (СЕО) към Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, Министерство на околната среда и водите

С Ъ О Б Щ А В А /10.11.2014/

Във връзка с провежданата в момента процедура по СЕО за Общия генерален план за транспорта на Румъния румънското Министерство на околната среда и климатичните изменения предостави на българското Министерство на околната среда и водите уведомление с приложено резюме на плана и на доклада за СЕО на английски език.

3.1.2. С писмо МОСВ е заявило на Министерството на околната среда и климатичните изменения, че желае да участва в процедурата по СЕО. /08.12.2014/

3.2Писмо на румънското Министерство на околната среда, водите и горите във връзка със заявеното желание от Република България да участва в процедурата по СЕО /26.01.2015 г./

3.2.1. С писмо на МОСВ е потвърдено желанието на Република България за участие в трансграничната процедура по СЕО, като е изискано предоставяне на документацията по ЕО и проекта на плана на МОСВ, за публикуване и провеждане на консултации с обществеността. /02.02.2015 г./

3.3. Във връзка с предоставената документация по екологична оценка, оценка за съвместимост и проекта на плана с писмо на румънското Министерство на околната среда, горите и водите, Министерство на околната среда и водите

С Ъ О Б Щ А В А /07.05.2015 г./

Осигурен е публичен достъп на интернет адрес:  http://www.mmediu.ro/categorie/evaluare-de-mediu-pentru-strategii-planuri-programe/60  (под заглавие: MASTER PLANUL GENERAL DE TRANSPORT [04.05.2015]) до документацията по екологична оценка, оценка за съвместимост  и до проекта на плана на английски език за срок от 30 дни, считано от 07.05.2015 г. Достъп до документацията е осигурен и в сградата на Министерство на околната среда и водите, на ул. „У. Гладстон“ № 67, ет.4, стая 409.

Предоставени за достъп на български език са нетехническото резюме на доклада за ЕОрезюмето на проекта на планаи допълненията към доклада за ЕО.

Получените в МОСВ в рамките на 30-дневния срок писмени становища ще бъдат изпратени своевременно до Министерство на околната среда, водите и горите на Румъния за съобразяване.  

3.4. С писмо на МОСВ от 10.06.2015 г. е изразено становище до румънската страна в резултат на проведените консултации по документацията по екологична оценка и проекта на плана. /10.06.2015/

3.5. С писмо на Министерство на околната среда, водите и горите на Румъния е предоставена информация за начина на отразяване на постъпилите бележки по доклада за СЕО от страна на България/10.08.2015 г./

3.6. С писмо на МОСВ е изразено становище по отношение на начина на отразяване на бележките по доклада за СЕО /18.08.2015 г./

 

2. Процедура по Стратегическа екологична оценка за Енергийна стратегия на Република Сърбия до 2025 г. с прогноза до 2030 г.

2.1. Уведомяване от страна на Посолството на Република Сърбия

2.1.1. На основание чл. 35, т.1, буква „б“ от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и в изпълнение на разпоредбите на Протокола за Стратегическа екологична оценка (СЕО) към Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, Министерство на околната среда и водите

С Ъ О Б Щ А В А

Във връзка с провежданата в момента процедура по СЕО за Енергийната стратегия на Република Сърбия до 2025 г. с хоризонт до 2030 г. Посолството на Република Сърбия чрез Министерство на външните работи на Република България предостави уведомление с приложени проект на стратегията и доклад за СЕО на английски език.

2.1.2. С писмо МОСВ е отговорило на Посолството на Република Сърбия, че няма необходимост от участие на Република България в процедурата по СЕО. /20.01.2014/

 

1. Процедура по Стратегическа екологична оценка за Генерален план за „Опазване и възстановяване на румънската крайбрежна зона“

1.1. Уведомяване от страна на румънското Министерство на околната среда и горите

1.1.1. На основание чл. 35, т.1, буква „б” от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и в изпълнение на разпоредбите на Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда и Протокола за Стратегическа екологична оценка (СЕО) към Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, Министерство на околната среда и водите

С Ъ О Б Щ А В А

Във връзка с провежданата в момента процедура по СЕО за Генерален план за «Опазване и възстановяване на румънската крайбрежна зона» румънското Министерство на околната среда и горите предостави на българското Министерство на околната среда и водите на електронен носител, на английски език:
•    Доклад за СЕО;
•    Доклад за оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони;
•    Проект на Генералния план за „Опазване и възстановяване на румънската крайбрежна зона”.

1.1.2. С писмо МОСВ е заявило на румънското Министерство на околната среда и горите, че желае да участва в процедурата по СЕО. /12.02.2012/

Осигурен е обществен достъп до изброената документация на интересуващите се в продължение на 30 дни, считано от 13.02.2012 г., както следва:

  • чрез интернет страница: www.moew.government.bg;
  • в сградата на МОСВ, информационен кабинет, ул.”У. Гладстон” № 67, партер, приемно време от 14.00 до 17.00 часа всеки работен ден (осигурени на хартиен носител са докладите за СЕО и ОС);

Получените до 13.03.2012 г. в МОСВ писмени становища ще бъдат изпратени своевременно до румънското Министерство на околната среда и горите за съобразяване.

1.2. Резултати от консултациите

Въз основа на постъпилите бележки, мнения и коментари, до румънското Министерство на околната среда и водите е изпратено писмо (на английски език) с настояване да бъдат извършени и предоставени на българското Министерство на околната среда и водите по-подробни анализи и оценки относно въздействието върху околната среда и човешкото здраве в резултат на прилагането на Генералния план. /03.04.2012/

1.3. Предоставена допълнителна информация от Румънската страна

Министерство на околната среда и горите на Румъния е предоставило допълнителна информация относно потенциалните въздействия на Генералния план върху територията на Република България. От страна на МОСВ на Република България е изразено становище по предоставената допълнителна информация (на английски език)./08.06.2012/

1.4. Екологично одобрение на Генералния план от Министерство на околната среда и горите на Румъния

Министерство на околната среда и горите на Румъния е предоставило на Министерство на околната среда и водите на Република България Екологичното одобрение на плана. С писмо (на английски език) на МОСВ на Република България, румънската страна е уведомена, че предоставената документация е приета за сведение, както и за потвърждение, че ще бъдат изпълнени исканията на МОСВ за своевременно предоставяне на резултатите от мониторинга върху околната среда по време на прилагането на плана и на уведомления за проектите, произтичащи от плана. /11.09.2012/