Категории
Превантивна дейност

Контролна дейност

НОВО: Резултати от първия пилотен проект на ЕСНА по отношение на разрешаването: Целта на проекта е била да провери съответствието с разпоредбите на Регламент REACH по отношение пускането на пазара и употребата на MDA и мускусен ксилен. В пилотния проект са взели участие 18 държави членки и са извършени общо 421 проверки. Установени са само три несъответствия. Окончателен доклад

Резултати от изпълнението на пилотен проект за проверка на условията за производство и употреба на регистрирани междинни продукти, по реда на Регламент REACH, проведен с участието на експерти от Регионалните инспекции по околна среда и води и териториалните дирекции на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, 2014 г.