Категории
Превантивна дейност

Регистър

Съгласно § 4 от преходни и заключителни разпоредби на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) до създаването и внедряването на регистъра по чл. 15, ал. 1 на Наредбата, информацията в него се поддържа като база данни на интернет страницата на МОСВ:

База данни на предприятия/съоръжения с нисък рисков потенциал (ПСНРП), съгласно § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата, съдържаща информация по чл. 15, ал. 1 от Наредбата

База данни на предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал (ПСВРП), съгласно § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата, съдържаща информация по чл. 15, ал. 1 от Наредбата