Категории
Превантивна дейност

Указания

 • Указания относно  определяне на приложимата процедура по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)  и по -специално прилагането на чл.93, ал.9, т.2 от ЗООС (писмо с изх. № 05-08-1904/29.09.2017 г. )
 • Указания за съгласуване на проекти за закриване и рекултивация на съществуващи депа (писмо с изх. №05-08-559/14.11.2016 г.)
 • Указания  относно правно действие на Решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) и Решения по ОВОС (писмо с изх. № 91-00-50/05.10.2016 г.)
 • Указания във връзка с прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (писмо с изх. № 05-08-1789/04.04.2016 г.)
 • Становище относно необходимостта от провеждане на процедури по реда на Закона за опазване на околната среда за проекти, свързани със закупуване на земеделска техника, по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделските стопанства" от Програма за развитие на селските район 2014 -2020 г. (писмо с изх. № 04-00-3055/22.04.2015 г.)
 • Указания за прилагане на разпоредбата на чл.91, ал.2 на  Закона за опазване на околната среда  (писмо с изх. №05-08-373/20.01.2015 г.)
 • Указания за опредeляне на приложимата процедура по реда на раздел ІІІ, глава VІ от Закона за опазване на околната среда за инвестиционни предложения, свързани с   изграждането и дейности, осъществявани на   площадки за третиране на отпадъци (писмо с изх. №05-08-352/16.01.2015 г.)
 • Указания във връзка с прилагането на чл. 93, ал.6 от Закона за опазване на околната среда  (ЗООС) при разширение на одобрени и изпълнени инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС (писмо с изх. № 15-00-71/03.10.2014 г.)
 • Указания относно определяне на обхвата и съдържанието на докладите за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка ( писмо с изх. № 05-08-2757/28.04.2014 г.)
 •  Указания относно прилагане на разпоредбите на чл. 2а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл. 7а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и чл. 13, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за определяне на допустимостта на инвестиционни предложения, планове, програми и проекти спрямо забраните в Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници до 2020 г., произтичащи от Становище по екологична оценка № 1-2/2012 г. на министъра на околната среда и водите (писмо с изх. № 04-00-197/02.01.2014 г.)
 • Указания за прилагане на разпоредбите на чл. 7 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (писмо с изх. № 15-00-71/20.08.2013 г.)
 • Указания  относно преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за изграждане на хидромелиоративни съоръжения за лозови насаждения (писмо с изх. № 12-00-888/27.06.2013 г.)
 • Указания  относно промяна на предназначението на магазин в лекарски кабинет и необходимост от провеждане на процедури по ЗООС (писмо с изх. № 08-00-1333/10.04.2013 г.)
 • Указания относно обхвата на т.11, б."д" от Приложение № 2 към чл.93, ал.1,т .1 и т.2  на ЗООС (писмо с изх. № 26-00-703/03.04.2013 г.)
 • Тълкуване на чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (писмо с изх. № 12-00-702/12.03.2013 г.)
 • Указания относно необходимост от провеждане на процедури по ОВОС или преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за изградени в миналото водоизточници (писмо с изх. № 48-00-1278/12.12.2012 г.)
 • Указания във връзка с изменения в нормативната уредба  по отношение на процедурите по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционни предложения и по екологична оценка (ЕО) за планове и програми (писмо с изх. № 05-08-5599/10.09.2012 г.)
 • Указания относно необходимост от провеждане на процедури по реда на глава VІ, раздел ІІІ от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и от издаване на комплексно разрешително (КР) за дейности, свързани с производството на дървени въглища и хидратна вар (писмо с изх. № 05-08-3673/14.06.2012 г.)
 • Указания  по прилагането на чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) при процедурите по ОВОС,утвърдени със Заповед на министъра на околната среда и водите № 369/06.06.2010 г.
 • Методически указания за практическо прилагане на изискванията на нормативната уредба по околна среда за намерения за изграждане на вятърни генератори, водноелектрически централи и фотоволтаични системи ( писмо на МОСВ с изх.№ 05-08-1024/11.02.2010 г.) и Приложение 1, Приложение 2 , Приложение 3 и Приложение 4.
 • Методическо указание за практическо прилагане на изискванията на нормативната уредба по околна среда (писмо с изх. № 05-08-2450/23.04.2009 г. )