Категории
Министерство

Обществени обсъждания

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Законът за изменение и допълнение на Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси въвежда мерки (административни и контролни) за прилагане на задълженията, произтичащи от Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския Парламент и на Съвета от 17 май 2017 година относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 относно забраната за износ на метален живак и някои живачни съединения и смеси и безопасното съхранение на метален живак

Писмени становища може да изпращате на: tbandakova@moew.government.bg. Крайна дата за получаване на становища по проекта – 20.02.2018г. Проектът на ЗИД на ЗЗВВХВС може видите ТУК; Мотивите за приемането на законопроекта може да видите ТУК; Частичната предварителна оценка на въздействието може да видите ТУК; Становището от дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС може да видите ТУК

Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Проект на промяна на плана за управление на Национален парк “Пирин”, приет с Решение № 646 на МС, (ДВ бр. 73 от 2004 г.) в част 3. „Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите”

Промяната на Плана за управление се приема от Министерски съвет на основание чл. 63, във връзка с чл. 60, ал. 1 от Закона за защитените територии. Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следните електронни адреси: m.kalugerov@moew.government.bg, s.todorova@moew.government.bg и valeriaangelova@moew.government.bg.

Крайна дата за получаване на становища по проекта - 22.12.2017 г.

План за управление на НП "Пирин", приет с Решение № 646 на МС, (ДВ бр. 73 от 2004 г.) може да се види на: http://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Protected_areas/PU_NP-Pirin_2004-2013.pdf

Проектът на доклада на министъра на околната среда и водите може да се види ТУК.

Проектът на Решение на Министерския съвет може да се види ТУК.