Категории
Министерство

Обществени обсъждания

Заповед за употребата на определени опасни вещества в компоненти на електрическото и електронното оборудване

Заповедта е изготвена на основание чл. 21д, ал. 3 и 4 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС). Съгласно тези изисквания, министърът на околната среда и водите утвърждава употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО). Разрешението за употреба се предоставя от Европейската комисия за определен срок, който дава възможност на индустрията да продължи да използва определено опасно вещество, което не е разрешено, докато бъдат разработени и въведени на пазара надеждни заместители – вещества или технологии. Настоящата Заповед утвърждава разрешени за употреба опасни вещества – кадмиев селенид в понижаващи честотата полупроводникови нанокристални квантови точки.

Краен срок за съгласуването на проектa на Заповед: 05.04.2018 г. Становища може да подавате тук.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци

 С проекта на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 4 от 5.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци се отразяват бележки на Европейската комисия относно транспонирането в българското законодателство на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването).

Проектът на НИД на Наредба № 4 от 5.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци може да видите тук 

Мотиви

Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен адрес: dbaleva@moew.government.bg в срок до 05 април 2018 г.

 

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни

Проектът на постановление има за цел облекчаване на операторите на инсталации с комплексно разрешително (КР) чрез удължаване на срока за подаване на документите за преразглеждане на КР във връзка с публикуване на решения относно заключения за най-добри налични техники.

Проект на  ПМС ТУК

Проектът на доклада на министъра на околната среда и водите може да се види ТУК

Частична предварителна оценка на въздействието може да се види ТУК

Становището от дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС може да видите ТУК

Таблица с приети и неприети забележки от общественото обсъждане на проекта на ПМС може да видите ТУК

Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен адрес: mgalabova@moew.government.bg
Крайна дата за получаване на становища по проекта – 13 февруари 2018 г.

 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Законът за изменение и допълнение на Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси въвежда мерки (административни и контролни) за прилагане на задълженията, произтичащи от Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския Парламент и на Съвета от 17 май 2017 година относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 относно забраната за износ на метален живак и някои живачни съединения и смеси и безопасното съхранение на метален живак

Писмени становища може да изпращате на: tbandakova@moew.government.bg. Крайна дата за получаване на становища по проекта – 20.02.2018г. Проектът на ЗИД на ЗЗВВХВС може видите ТУК; Мотивите за приемането на законопроекта може да видите ТУК; Частичната предварителна оценка на въздействието може да видите ТУК; Становището от дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС може да видите ТУК

Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Проект на промяна на плана за управление на Национален парк “Пирин”, приет с Решение № 646 на МС, (ДВ бр. 73 от 2004 г.) в част 3. „Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите”

Промяната на Плана за управление се приема от Министерски съвет на основание чл. 63, във връзка с чл. 60, ал. 1 от Закона за защитените територии. Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следните електронни адреси: m.kalugerov@moew.government.bg, s.todorova@moew.government.bg и valeriaangelova@moew.government.bg.

Крайна дата за получаване на становища по проекта - 22.12.2017 г.

План за управление на НП "Пирин", приет с Решение № 646 на МС, (ДВ бр. 73 от 2004 г.) може да се види на: http://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Protected_areas/PU_NP-Pirin_2004-2013.pdf

Проектът на доклада на министъра на околната среда и водите може да се види ТУК.

Проектът на Решение на Министерския съвет може да се види ТУК.