Категории
Министерство

Законодателство

І. Наредби

Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения

ІІ. Други

Инструкция за планиране и отчитане на контролната дейност на РИОСВ

Формат на План за контролната дейност на РИОСВ

Формат на Отчет за дейността на РИОСВ

Приложения

Заповед за утвърждаване на образци на протокол за проверка, констативен протокол, предложение за налагане на санкция и наказателно постановление

Заповед за утвърждаване на образец на Предупредителен протокол по чл. 153, ал.2 от ЗООС

Заповед № РД - 305/13.05.2015 г. за утвърждаване на образец на Констативен протокол