Стратегически документи

Проект на междинен доклад за моделирането на подхода за макроикономическите последици от изменението на климата Проект на междинен доклад с основните констатации от проекта на секторни оценки

03.10.2017 г.

Закон за ограничаване изменението на климата

24.07.2015 г.

Финансово управление на риска от бедствия и застрахователни възможности за адаптация към изменението на климата в България

01.07.2014 г.
Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатични промени

20.06.2014 г.

Трети национален план за действие по изменение на климата за периода 2013 -2020 г. одобрен с Решение № 439 от 1 юни 2012 г. на Министерски съвет

Първи отчет на третия национален план за действие по изменение на климата, одобрен с Решение на Министерски съвет № 803/22.12.2017

Втори Национален план за действие по изменение на климата 2005-2008 г.