Категории
Превантивна дейност

Законодателство

  • НОВО! Пътна карта за извършване на Оценка на изпълнението на Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда (Директива за Стратегическа екологична оценка), под ръководството на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия

Под ръководството на Генерална дирекция „Околна среда“ към Европейската комисия е предприето извършването на оценка на изпълнението на Директивата за Стратегическа екологична оценка, транспонирана в българското законодателство, и конкретно – в текстовете на глава шеста на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. Оценката на изпълнението се отнася за периода на прилагането на Директивата до момента. Същата е на етап – изготвен проект на пътна карта, която е публикувана за обществен достъп на адрес: http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3481432_en. На посочения линк е наличен и раздел, чрез който можете да изразите Вашите становища, мнения и бележки.

  • Справка за  резултатите от общественото обсъждане на проекта на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет, вкл. Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО, проведено в периода 17.08.2017 г. - 17.09.2017 г.
  • Заповед № РД-650/10.10.2017 г. на министъра на околната среда и водите за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет
  • Правилник за фунциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет към министъра на околната среда и водите (утвърден със Заповед № РД-145/25.02.2015 г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ, бр. 19 от 13.03.2015 г. )
  • Правилник за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и състава на експертните екологични съвети към РИОСВ, приета на Колегиум на МОСВ на 09.03.2015 г., утвърден със Заповед №РД- 223/06.04.2015 г. на министъра на околната среда и водите
  • Заповед № 806/08.12.2017 г.  на министъра на околната среда и водите за достъпа и реда за попълване, актуализиране и вписване на информация в Публичните регистри по чл. 102 от Закона за опазване на околната среда