Категории
Превантивна дейност

Биоциди

Биоциди

I. Регламенти

Регламент (ЕС) 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоцидни продукти. Новият регламент се прилага от 1 септември 2013 г.

Регламент ЕО № 1896/2000 на Комисията от 7 септември 2000 г. относно първата фаза на програмата, посочена в чл.16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския съюз и на Съвета относно биоцидите

Регламент ЕО № 2032/2003 относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в чл.16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО и за изменение на Регламент ЕО № 1896/2000

Регламент ЕО № 1048/2005 за изменение на Регламент ЕО №2032/2003 на Комисията за втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в чл.16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО

II. Закони Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС)

III. Наредби Наредба за условията и реда за пускане на пазара на биоциди, В сила от 01.01.2008 г., обн. Д.В.,, бр. 4 от 15 януари 2008 г.

Допълнителна информация по темата, както и публичен регистър на разрешените биоциди се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването /МЗ/, което е компетентният орган по законодателството за биоциди.

Европейската Комисия представи научни критерии за дефиниране на ендокринни дизраптори в съответствие с регламентите за пестициди и биоциди.