Категории
Превантивна дейност

Указания

Методически указания относно задълженията на РИОСВ по прилагането на новите разпоредби на Глава седма, раздел II „Комплексни разрешителни“ на Закона за опазване на околната среда, (ДВ, бр. 32 от 2012 г.), изпратени до директорите на РИОСВ с писмо на МОСВ с изх.№ 05-08-5410/28.08.2012 г.

Указания относно производството и леенето на черни и цветни метали

Указания относно класификацията на инсталации, извършващи дейности по т.2.5.а) и т.2.5.б) на Приложение 4 на ЗООС

Критерии за наличие на комплексно въздействие за целите на класифициране на инсталации и дейности по Приложение 4 на ЗООС

Указания по прилагане на т. 5.5. от Приложение 4 на ЗООС

Насоки на Европейската комисия относно докладите за базовото състояние съгласно чл.22, параграф 2 от Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността

Тълкувания и отговори на въпроси от страна на Европейската комисия по прилагането на нормативната уредба за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, може да намерите на интернет страницата на комисията на адреси, съответно:

относно Директива 2008/1/ЕС за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването:

http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/ippc/general_guidance.htm

относно Директива 2010/75/ЕС за емисиите от промишлеността:

http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/ied/faq.htm