Категории
Превантивна дейност

Нотификация за списък с класификация и етикетиране

Нотификация към Списъка за класифициране и етикетиране Всеки производител или вносител, който пуска на пазара вещества, трябва да подаде нотификация към Европейската Агенция по химикали с цел включване на тази информация към Списъка за класифициране и етикетиране. Веществата трябва да се нотифицират в срок от един месец след пускането им на пазара. За кои вещества се подава нотификация? Изискването за нотификация включва:

 • всички вещества, които подлежат на регистрация по REACH;
 • всички вещества, класифицирани като опасни и които са пуснати на пазара в самостоятелен вид или в смес над пределните граници на концентрация, които водят до класифициране на сместа като опасна.

Всяка нотификация трябва да включва:

 • име и данни за контакт на нотификатора;    идентичност на веществото, включително име и други идентификатори, информация относно молекулярната и структурната формула, състав, естество и количество добавки;
 • класифициране на веществото в съответствие с критериите за CLP;
 • причина да не се класифицира, ако веществото е класифицирано спрямо някои, но не всички класове на опасност или подразделения, което показва дали това се дължи на  липса на данни; данни, недостатъчни за формулиране на заключение, или данни, които са достатъчни за некласифициране;
 • специфични пределни концентрации или M-коефициенти по целесъобразност, включително обосновка за тяхното определяне; и
 • елементи на етикета, включително пиктограми за опасност, сигнални думи, предупреждения за опасност и допълнителни предупреждения за опасност.

Как се подава нотификация?

 • Наръчник за подаване на данни част 12: Как да изготвим и подадем нотификация на C&L чрез IUCLID?
 • Практическо ръководство 7: Как да нотифицираме вещества за списъка за класифициране и етикетиране
 • REACH-IT Ръководство на индустриалния потребител, Част 15 - Управление на вашата група от производители и вносители
 • Excel инструмент за подаване на пакет нотификации
 • Excel инструмент за създаване на "група от производители и вносители"

Списъкът за класификация и етикетиране (C&L) представлява база данни, която съдържа основна информация за класификация и етикетиране на нотифицирани и регистрирани вещества от производители и вносители. Тя също така ще съдържа списък на хармонизираните класификации (таблица 3.1 от приложение VI към CLP). Списъкът ще бъде създаден и ще се поддържа от ECHA в края на 2010 г. Срокове по CLP Изискванията за класифициране, етикетиране и опаковане съгласно Регламент CLP не се прилагат с влизането му в сила на 20 януари 2009 г. Предвидени са преходни периоди - време, предоставено на доставчиците на химични вещества за преход от системата за класификация по Директивите към разпоредбите на CLP. Преходни разпоредби са посочени в член 61 на CLP и определят основно два крайни срока относно класифицирането, информиране за опасностите и опаковане на опасни вещества и смеси, а именно 1 декември 2010 година и 1 юни 2015. Прилагането на изискванията на CLP от горепосочените дати и връзката им с REACH срокове за регистрация на въведени вещества са, както следва - виж тук.В  Информационните листове за безопасност трябва да бъдат отразени елементите на новата класификация и етикетиране, съгласно изискванията на CLP, както следва:

 • До 1 юни 2015, класификацията на вещество, според Директива 67/548/ЕЕС, трябва да се посочва в ИЛБ, а след 1 декември 2010 г трябва да бъде посочена и CLPкласификацията. Това важи за ИЛБ за вещества в самостоятелен вид и за ИЛБ за смеси, съдържащи тези вещества;
 • До 1 декември 2010 ако вещество е класифицирано, етикетирано и опаковано съгласно CLP, тази класификация трябва да се отрази в ИЛБ, заедно с класификацията по Директива 67/548/ЕЕС. Въпреки това, производител/вносител/потребител по веригата може да избере CLP класификацията на веществото преди да прилага изцяло CLP (т.е. без CLP етикетиране и опаковане). Ако случаят е такъв, доставчикът може да включи тази информация към ИЛБ в точката „Друга информация”;
 • До 1 юни 2015 класификацията на смеси според Директива 1999/45ЕЕС трябва да се осигурява в ИЛБ;
 • До 1 юни 2015 ако сместа е класифицирана, етикетирана и опакована съгласно CLP, тази класификация трябва да се отрази в ИЛБ, заедно с класификацията по Директива 1999/45ЕЕС; Въпреки това, доставчикът може да избере да определи CLP класификацията на сместа преди да прилага изцяло CLP (т.е. без CLP етикетиране и опаковане). Ако случаят е такъв, доставчикът може да включи тази информация към ИЛБ в точката „Друга информация”;
 • От 1 юни 2015 класификацията на веществото или сместа, според CLP, трябва да се осигурява в ИЛБ. От тази дата нататък старото законодателство няма да важи и класификацията, съгласно Директиви 67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕЕС няма да е позволена.