Категории
Превантивна дейност

Актуално

За първи път беше подадено искане за признаване на съществуваща система за управление по околна среда като съответстваща на EMAS. Комисията е рагледала искането на Норвегия за признаване на националната им система за управление по околна среда Eco-Lighthouse и е изготвила Решение за признаване на части от системата като еквивалентни на EMAS.

Проекторешение + Приложение

Коментари по проекто-документа можете да изпращате на n.hristova@moew.government.bg


За целите на EMAS Европейската комисия разработва референтни документи по сектори. Тези документи са предназначени за организации, които вече са регистрирани или планират регистрация по EMAS, но могат да бъдат полезни и за организации, които желаят да подобрят екологичните си показатели. Референтните документи описват най-добри практики за управление по околна среда, показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за специфичен сектор. Прилагането на цитираните в документа практики и покриването на определените отлични постижения не са задължителни. Съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 регистрираните по EMAS организации изготвят екологична декларация и при оценката на екологичните си резултати вземат предвид референтния документ според сектора, в който развиват дейността си. До момента са публикувани референтни документи за сектора за търговия на дребно и за сектор туризъм.

Предстои приемането на референтен документ за сектор производство на храна и напитки.

Проект на Решение на Европейската комисия за приемане на референтния документ и Приложение с най-добри практики за управление по околна среда, показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за производство на храна и напитки. (само на английски език)

Коментари по проекто-документа можете да изпращате на n.hristova@moew.government.bg до 13.01.2017 г.