Категории
Превантивна дейност

Законодателство

rohs
 ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
 Делегирани директиви на Европейската комисия относно предоставяне на освобождаване от ограниченията за употреба на определени опасни вещества в ЕЕО (RoHS), които се транспонират в националното законодателство чрез Заповед на министъра на околната среда и водите:
ново, предстои транспониране: Делегирана директива (ЕС) 1010/2017 на Комисията от 13 март 2017 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС относно освобождаване от ограничението за употреба на олово в лагерни черупки и втулки за компресори с хладилен агент.
Делегирана директива (ЕС) 2017/1009 на Комисията от 13 март 2017 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС относно освобождаване от ограничението за употреба на кадмий и олово във филтърни стъкла и в стъкла за еталонни отразители.
Делегирана директива (ЕС) 2017/1011 на Комисията от 15 март 2017 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС относно освобождаване от ограничението за употреба на олово в прозрачни стъкла за приложение в оптиката.
  • Делегирана директива (ЕС) 2016/1028 на Комисията от 19 април 2016 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от ограничението за използване на олово в припои за електрически връзки със сензори за измерване на температурата в някои устройства.
  • Делегирана директива (ЕС) 2016/1029 на Комисията от 19 април 2016 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за кадмиеви аноди в клетки на Херш за определени кислородни датчици, използвани в промишлените прибори за контрол и управление.
 Делегирана директива (ЕС) 2016/585 на Комисията от 12 февруари 2016 година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване на оловото, кадмия, шествалентния хром и полибромираните дифенилови етери (PBDE) от съответното ограничение по отношение на резервни части, взети обратно от и използвани за ремонт или обновяване на медицински изделия или електронни микроскопи.
Делегирана директива (ЕС) 2015/863 на Комисията от 31 март 2015 г. за изменение на Приложение ІІ към Директива 2011/65/ЕС по отношение на списъка на ограничените вещества.
2 (две) Делегирани директиви (ЕС) 2015/573 и (ЕС) 2015/574 на Комисията от 30 януари 2015 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на Приложение ІV към Директива 2011/65/ЕС по отношение на освобождаване от ограничението за използване на олово и живак в специфично ЕЕО.
8 (осем) Делегирани директиви на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение ІІІ и приложение IV към Директива 2011/65/ЕС.
16 (шестнадесет) Делегирани директиви на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение ІІІ и приложение IV към Директива 2011/65/ЕС.
Делегирана директива 2012/51/ЕС на Комисията от 10 октомври 2012 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничението за употреба на кадмий.
Делегирана директива 2012/50/ЕС на Комисията от 10 октомври 2012 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничението за употреба на олово.

Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (преработена версия) - RoHS 2 Директива - консолидиран вариант

НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

НОВО: ЗАПОВЕД № РД-147/28.02.2017 г., за изменение на Заповед 289/27.05.2016 г., с която се утвърждават случаите на освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в определени материали и компоненти на електрическото и електронното оборудване, считано от 28 февруари 2017 г., по отношение на Приложение № 2.

Заповедта е обнародвана в Държавен вестник, бр. 23 от 17.03.2017 г.

ЗАПОВЕД № РД-289/27.05.2016 г., с която се утвърждават случаите на освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в определени материали и компоненти на електрическото и електронното оборудване, считано от 1 юни 2016 г., съгалсно Приложение № 1 и Приложение № 2, неразделна част от заповедта.

Заповедта е обнародвана в Държавен вестник, бр. 45 от 14.06.2016 г.

СТАНДАРТИ
  • БДС EN 50581:2012 - "Техническа документация за оценяване на електрически и електронни продукти по отношение на ограничението на опасните вещества".
  • БДС ЕN 62321 - поредица от стандарти за определяне съдържанието на определени вещества в електротехнически продукти.

Стандартите са налични само на английски език и могат да бъдат закупени от Българския институт за стандартизация (БИС).

Тук можете да създавате съдържание, което ще се използва в рамките на модула.