Категории
Води

Такси

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите

В брой 2 на Държавен вестник от 6 януари е обнародвано Постановление №383 от 29 декември 2016 г. на Министерски съвет за приемане на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Новоприетата Тарифа отменя тази, обнародвана в бр. 50 на Държавен вестник от 01. 07. 2011 г. и влизаща в сила от 01. 01. 2012 г. За 2016 г. таксите ще се заплащат по досегашния ред, съгласно Тарифата, която е действаща от 2012 г. Влязлата в началото на тази година Тарифа ще започне да се прилага през 2018 г., когато ще се заплащат таксите за 2017 г.

ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (в сила от 01.01.2017 г.)

ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (в сила 01.01.2012 г. и отменена на 01.01.2017 г.)

Дължими такси за административни услуги

Банкови сметки за внасяне на дължими административни такси

Банкови сметки за заплащане на таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (по чл.194, ал.1 от ЗВ)

Образец на Декларация по чл. 194б от Закона за Водите за: