Категории
Природа

Обща информация за биологичното разнообразие

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ В ОБЛАСТТА НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ


 Рамка за предоставяне на информация, във връзка с изготвяне на 6-ти национален доклад към Конвенцията за биологично разнообразие


 

ЦЕЛИТЕ ОТ АИЧИ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

/Цели от Аичи за биоразнообразие/

Стратегическа цел АСправяне с основните причини за намаляване на биоразнообразието, чрез интегриране на биоразнообразието в работата на правителството и обществото.

Цел 1: До 2020 г., но не по-късно, хората да са информирани, относно ценностите на биоразнообразието и стъпките, които могат да предприемат за неговото опазване и устойчиво използване.

Цел 2: До 2020 г., но не по-късно, ценностите на биоразнообразието да са интегрирани в стратегии и процеси на планиране за национално и местно развитие и за намаляване на бедността, и да са включени в националната отчетност, когато е необходимо, и системите за докладване.

Цел 3: До 2020 г., но не по-късно, стимулите, включително вредните за биоразнообразието субсидии да са елиминирани, поетапно отменени или изменени, с цел да се минимизира или избегне тяхното негативно въздействие и да бъдат създадени и приложени положителни стимули за опазването и устойчивото използване на биоразнообразието, съгласно и в съответствие с Конвенцията и други съответстващи международни задължения, като се вземат пред вид националните социално-икономически условия.

Цел 4: До 2020 г., но не по-късно, правителствата, бизнесът и всички заинтересовани страни на всички нива, да са предприели стъпки за постигането, или вече да са приложили планове за устойчиво производство и потребление и да са запазили нивата на вредното въздействие от използването на природни ресурси в рамките на безопасните екологични ограничения.

Стратегическа цел ВДа се намали прекият натиск върху биоразнообразието и да се насърчава устойчивото ползване.

Цел  5: До 2020 г., темпото на загубата на естествените местообитания, включително горите, да се намали най-малко наполовина и където е възможно, да бъде сведено до нула, а унищожаването и фрагментацията значително да се намалят.

Цел 6: До 2020 г., запасите от риба, безгръбначни животни и водни растения да се управляват и събират устойчиво, законосъобразно и да се прилагат екосистемни подходи, така че прекомерният риболов да бъде избягван, да се въведат планове и мерки за възстановяване на изчезващите видове, риболовът да няма значителен неблагоприятен ефект върху застрашените видове и уязвимите екосистеми, а въздействието на риболова върху запасите, видовете и екосистемите да е в безопасни екологични граници.

Цел 7: До 2020 г. селскостопанските райони, водните стопанства и горите да се управляват устойчиво, като се гарантира запазването на биоразнообразието.

Цел 8: До 2020 замърсяването, включително от излишни хранителни вещества, да се сведе до ниво, безопасно за функционирането на екосистемите и биоразнообразието.

Цел 9:  До 2020 г. да се идентифицират и да се поставят като приоритет инвазивните видове и популации, приоритизираните видове да бъдат контролирани или унищожени и да се предприемат мерки за управление на популациите, с цел предотвратяване на тяхната поява и установяване.

Цел 10: До 2015 г. да бъде сведено до минимум множественото антропогенно въздействие върху кораловите рифове и други уязвими екосистеми, засегнати от изменението на климата или окисляването на океаните, за да се запази тяхната цялост и функциониране.

Стратегическа цел СДа се подобри състоянието на биоразнообразието, чрез опазване  на екосистемите, видовете и генетичното разнообразие.

Цел 11: До 2020 г. да бъдат съхранени поне 17% от сухоземните и вътрешните водни площи, както и 10% от крайбрежните и морски райони, особено тези, с особена важност за биоразнообразието и предоставянето на екосистемни услуги, чрез ефективно и справедливо управление, екологично представителни и добре свързани помежду си системи от защитени територии, и приемане на други ефективни природоохранителни мерки на районен принцип, които да бъдат интегрирани в по-широки ландшафти и морски райони.

Цел 12: До 2020 г. да бъде предотвратено изчезването на познатите застрашени видове, а състоянието на тяхното опазване, особено на тези пред изчезване, да се подобри и поддържа.

Цел 13: До 2020 г. да се запази генетичното разнообразие на култивираните растения, селскостопанските и домашни животни и на техните диви родственици, включително и на ценните от социално-икономическа и културна гледна точка видове, като се разработят и приложат стратегии за свеждане до минимум на генетичната ерозия, и опазване на тяхното генетично разнообразие.

Стратегическа цел DДа се увеличат ползите от биоразнообразието и екосистемните услуги за всички.

Цел 14: До 2020 г. да бъдат възстановени и опазвани екосистемите, които предоставят жизненоважни услуги, включително такива, свързани с вода, които допринасят за здравето, прехраната и благосъстоянието, като се вземат предвид нуждите на жените, коренните и местни общности, бедните и уязвимите слоеве от населението.

Цел 15: До 2020 г. да бъдат повишени устойчивостта на екосистемите и приносът на биоразнообразието към натрупването на въглеродни запаси, чрез запазване и възстановяване, включително възстановяването на поне 15% от деградиралите екосистеми, допринасяйки по този начин за смекчаване на вредното въздействие от изменението на климата , адаптацията и борбата с опустиняването.

Цел 16: До 2015 г. да влезе в сила Протоколът от Нагоя за Достъп до генетичните ресурси и честното и справедливо разпределяне на ползите от тяхното използване, в съответствие с националните законодателства.

Стратегическа цел ЕПодобряване на прилагането чрез обществено планиране, управление на знанията и укрепване на капацитета.

Цел 17: До 2015 г. всяка Страна да разработи, приеме, като политически инструмент и започне прилагането на ефективна, обществена и осъвременена национална стратегия за биоразнообразието и план за действие.

Цел 18: До 2020 г.  традиционните знания, нововъведения и практики на коренните и местните общности, отнасящи се до опазването и устойчивото използване на биоразнообразието, както и обичайното използване на биологичните ресурси, да се почитат, да са предмет на националното законодателство и съответни международни ангажименти, и напълно да се интегрират и отразят при прилагането на Конвенцията, с пълното и ефективно участие на коренните и местните общности, на всички съответни нива.

Цел 19: До 2020 г. да се подобрят, споделят широко и да се предадат и приложат,  познанията, научната база и технологиите, по отношение на биоразнообразието, неговите ценности, функционирането, състоянието и тенденциите, и последиците от неговата загуба.

Цел 20: До 2020 г., но не по-късно, значително да се увеличи спрямо текущите нива, мобилизирането на финансови ресурси, за ефективното прилагане на Стратегическия план за биоразнообразието 2011-2020 от всички източници, в съответствие с одобрения и съгласуван процес в Стратегията за мобилизиране на ресурсите. Тази цел ще е предмет на промени, в зависимост от оценката на необходимите ресурси, която трябва да бъде направена и докладвана от страните.

 


ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

/от Програма за устойчиво развитие/

„Да преобразим света: Програма до 2030 г. за устойчиво развитие”

 1. Прекратяване на бедността във всичките й форми навсякъде.
 2. Прекратяване на глада, постигане на хранителна сигурност, подобряване на храненето и насърчаване на устойчивото земеделие.
 3. Осигуряване на здравословен живот и насърчаване на благосъстоянието за всички от всички възрастови групи.
 4. Осигуряване на включващо и равностойно качествено образование и насърчаване на възможностите за всички за учене през целия живот.
 5. Постигане на равенство на половете и овластяване на жените и момичетата.
 6. Осигуряване на достъпност и устойчиво управление на водите и канализация за всички.
 7. Осигуряване на достъпна, надеждна и модерна енергия за всички.
 8. Насърчаване на устойчив и включващ икономически растеж, пълна и продуктивна заетост и достойна работа за всеки.
 9. Изграждане на издръжлива инфраструктура, насърчаване на включващата и устойчива индустриализация и на иновациите.
 10. Намаляване на неравенствата във и между страните.
 11. Превръщане на градовете и човешките селища в безопасни и устойчиви места.
 12. Осигуряване на устойчиви модели на производство и потребление.
 13. Предприемане на спешни мерки за борба с климатичните промени и тяхното влияние.
 14. Опазване и устойчива употреба на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие.
 15. Защита, възстановяване и насърчаване на устойчивата употреба на сухоземните екосистеми, устойчиво управление на горите, борба с опустиняването, възпиране и обратимост на почвената ерозия и възпиране на загубата на биоразнообразието.
 16. Насърчаване на мирните и включващи общества за устойчиво развитие, предоставяне на достъп до правосъдие за всички и изграждане на ефективни, отговорни и включващи институции на всички нива.
 17. Укрепване на средствата за изпълнение и ревитализиране на глобалното партньорство за устойчиво развитие.

 ЦЕЛИ НА ГЛОБАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РАСТЕНИЯТА 2020

/Стратегия/

 Цел I: Разбиране , документиране и признаване на растителното разнообразие

 • Задача 1: Онлайн списък на всички известни растения.
 • Задача 2: Оценка на природозащитния статус на всички известни растителни видове, доколкото е възможно, за определяне на насоката на природозащитните действия.
 • Задача 3: Информация, изследователска дейност и свързаните с тях изходни данни и методи необходими за изпълнение на разработената и споделена стратегия.

 Цел II: Спешно и ефективно опазване на растителното разнообразие

 • Задача 4: Поне 15 процента от всеки от екологичните райони или тип растителност се опазват чрез ефективно управление и/или възобновяване.
 • Задача 5: Опазването на поне 75 процента от най-важните райони за растителното разнообразие за всеки екологичен район е гарантирано с ефективно управление за опазване на растенията и тяхното генетично разнообразие.
 • Задача 6: Поне 75 процента от производствените зами във всеки сектор се управляват устойчиво съобразно опазването на растителното разнообразие.
 • Задача 7: Поне 75 процента от известните застрашени растителни видове се опазват in situ.
 • Задача 8: Поне 75 процента от застрашените растителни видове се намират в колекции ex situ, за предпочитане в страните, откъдето произхождат, а поне 20 процента от тях са включени в програми за възстановяване и възобновяване.
 • Задача 9: 70 процента от генетичното разнообразие от култури, включително техните диви роднини и други основни растителни видове, цени от социално-икономическа гледна точка се опазва като свързаното с тях коренно и местно познание се уважава, запазва и съхранява.
 • Задача 10: Изготвени планове за ефективно управление за предотвратяване на нови биологични инвазии и управление на важни за растителното разнообразие зони, които са застрашени от инвазия.

 Цел III: Устойчиво и справедливо ползване на растителното разнообразие

 • Задача 11: Няма диви видове растения, застрашени от международната търговия.
 • Задача 12: Всички продукти на основата на диворастящи растителни видове се добиват от източници, които се управляват устойчиво.
 • Задача 13: Традиционните и местни познания, нововъведения и практики, свързани с растителните ресурси са съхранени или увеличени, в зависимост от случая, в подкрепа на традиционното използване, устойчивия поминък, сигурността на местните храни и здравеопазването.

 Цел IV: Повишаване на познанията и осведомеността относно растителното разнообразие, популяризиране на неговата роля за осигуряване на устойчиви поминък и на значението му за целия живот на Земята

 • Задача 14: Значението на растителното разнообразие и нуждата от неговото опазване се включва в програми за комуникация, образование и повишаване на осведомеността.

 Цел V: Изграждане на капацитет и участие на обществеността, необходими за изпълнението на стратегията

 • Задача 15: Броят на обучените хора за работа с подходящите средства е достатъчен съгласно националните нужди за постигане на целите на настоящата Стратегия.
 • Задача 16: Институциите, мрежите и партньорствата за опазване на растенията са установени или укрепени на национално, регионално и международно ниво за постигане на целите на настоящата Стратегия.

 


Обща информация за биологичното разнообразие