Категории
Природа

Приети с решение на Министерски съвет

Към момента с решения на Министерски съвет са приети:

120 броя защитени зони съгласно Директивата  за опазване на дивите птици, покриващи 23,1% от територията на България (изтеглете списъка на зоните от тук ) и

233 броя защитени зони съгласно Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, покриващи 30,3% от територията на България (изтеглете списъка на зоните от тук ).

Общо 340 защитените зони от Натура 2000, покриващи 34,9 % от територията на страната. Изтеглете картата на зоните от тук.

NB! За 13 от зоните границите по двете директиви съвпадат.

Списъци на землища попадащи в обхвата на защитените зони, както и цифрови граници на зоните, изтеглите от тук

Списък от решения на Министерски съвет: