Категории
Природа

Приети с решение на Министерски съвет

Към момента с решения на Министерски съвет са приети:

120 броя защитени зони съгласно Директивата  за опазване на дивите птици, покриващи 23,1% от територията на България (изтеглете списъка на зоните от тук ) и

233 броя защитени зони съгласно Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, покриващи 30,3% от територията на България (изтеглете списъка на зоните от тук ).

Общо 340 защитените зони от Натура 2000, покриващи 34,9 % от територията на страната. Изтеглете картата на зоните от тук.

NB! За 13 от зоните границите по двете директиви съвпадат.

Цифрови граници на защитените зони изтеглете от тук

Списък от решения на Министерски съвет: