Категории
Природа

Приети с решение на Министерски съвет

Към момента с решения на Министерски съвет са приети:

119 броя защитени зони съгласно Директивата  за опазване на дивите птици, покриващи 22,7% от територията на България. Изтеглете списъка на зоните от тук. и 233 броя защитени зони съгласно Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, покриващи 30% от територията на България. Изтеглете списъка на зоните от тук.

Общо 339 защитените зони от Натура 2000, покриващи 34,4 % от територията на страната. Изтеглете картата на зоните от тук.

NB! За 13 от зоните границите по двете директиви съвпадат.

Списъци на землища попадащи в обхвата на защитените зони, както и цифрови граници на зоните, изтеглите от тук Списък от решения на Министерски съвет: