Категории
Природа

Решение на Министерския съвет № 588 от 06.08.2021 г. (ДВ, бр. 67 от 13.08.2021 г.)