Категории
Води

Актуално / Новини

09.02.2024г.

Консултации на проекта на Морска стратегия на Република България и програмата от мерки за периода 2022-2027

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува на 30.01.2024 г. за консултации проект на Морска стратегия на Република България и Програма от мерки за периода 2022-2027 -  тук

Писмени становища, препоръки и/или коментари по проекта на Морската стратегия на Р България и Програмата от мерки за периода 2022-2027 могат да бъдат изпращани до Басейнова дирекция „Черноморски район“

в срок до 30 септември 2024 г. на адрес: 9000, гр. Варна, ул. „Александър Дякович“ 33 и/или на електронна поща: bdvarna@bsbd.bg.

 

09.02.2024г.

Провеждане на консултации по Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка (ДЕО) на Морска стратегия на Р България 2022-2027

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува на 30.01.2024 г. за консултации Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка (ДЕО) на Морска стратегия на Р България 2022-2027 – тук

Срокът за представяне на становища по заданието пред БДЧР е 30-дневен от датата на публикуването на БДЧР.

 

11.01.2024г.

Открита от ЕК обществена консултация "Опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници — оценка"

Обществени консултации с гражданите и заинтересованите страни относно оценката на Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (Нитратна директива)

Европейската комисия започна онлайн обществени консултации относно оценката на Нитратна директива (Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници). С правилата на ЕС относно нитратите се защитава качеството на водите, като се намалява и предотвратява замърсяването с нитрати от селското стопанство. Качеството на водите в ЕС се е подобрило, но замърсяването с нитрати все още може да бъде сериозен проблем. С тази оценка ще се разгледа колко добре са функционирали тези правила и дали те все още са подходящи с оглед амбициите на ЕС в политиката по околната среда и климата, и целите за постигане на устойчиво и издръжливо на сътресения селско стопанство и продоволствена сигурност.

Консултацията е насочена към заинтересовани страни като земеделски производители, индустрии, неправителствени организации, граждани, публични администрации, водни органи и други.

Консултацията ще продължи до 08 март 2024  (полунощ брюкселско време), като Участието в обществената консултация е отворено за обратна връзка чрез попълване на онлайн въпросник тук, достъпен на всички езици на ЕС, включително и на български език.

12.12.2023 г.

Министър Юлиян Попов одобри Списък на находищата на минерални води - изключителна държавна собственост и обособените участъци от находищата по т. 99, 100 и 102 от Приложение № 2 от Закона за водите, които през 2024 г. могат да бъдат предоставени безвъзмездно за управление и ползване на съответните общини, за срок до 2036 г.

            Предоставянето на минералните води, посочени в списъка, се извършва по писмено заявление от кмета на съответната община след решение на общинския съвет, подадено до 31 януари 2024 г.

            Министърът на околната среда и водите в срок до 14 дни от подаване на заявлението с решение предоставя находището на минерална вода или участъка от находище на съответната община. Решението се публикува на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

            Информация за ресурсите на минерални води - изключителна държавна собственост по находища и съоръжения може да намерите на интернет страницата на МОСВ тук

            Регистри на съоръженията, разкриващи находищата и участъците от находищата, може да намерите на интернет страниците на съответните басейнови дирекции тук.

            За обособените участъци от находищата-ИДС, включени в списъка по § 133, ал. 3 от ПЗР към ЗИД на ЗВ е предвидена специална правна уредба за определяне на експлоатационните ресурси на минералните води в участъка.

            Преди издаване на разрешителни, кметът на съответната община следва да възложи определянето на експлоатационните ресурси на минералните води в участъка от подземното водно тяло и техническия възможен дебит на водовземните съоръжения с представяне на документи за утвърждаване на експлоатационните ресурси за участъка от находището,  като:

            а) сумата от ресурсите в обособените участъци не може да надвишава ресурсите на находището на минерална вода;

            б) ресурсите и техническият възможен дебит на водовземните съоръжения се изчисляват при зададено понижение, равно на нула, по границите на съответния участък.

            Таксите за водовземане от находищата на минерална вода и участъците от находищата, след предоставянето им за управление и ползване на съответната община се определят с Тарифа, приета от общинския съвет и се превеждат по сметка на общината, публикувана на интернет страницата на общината.

            Басейновите дирекции не разглеждат заявления за издаване на разрешителни за водовземане от минерални води от находищата и участъците включени в списъка, подадени в периода 1 януари - 15 февруари. В срок до 14 дни от постановяване на решението за предоставянето на минералните води от находищата и участъците, директорът на съответната басейнова дирекция изпраща служебно подадените документи по компетентност на кмета на съответната община.  

            Правото на управление и ползване на находищата на минерални води и участъците от находищата се погасява при неупражняването му за срок от 5 години или след изтичане на срока за предоставяне.

            Кметовете на общини, на които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване находища на минерални води - ИДС/участъци от находище, следва ежегодно до 31 март да представят в МОСВ и БД Доклад с отчет за управление на находището/участъка по Образец, публично достъпен на интернет страницата на МОСВ тук

 

31.10.2023 г.

Започнаха консултациите с обществеността на проекта на Програмата от мерки към проекта на Морска стратегия на Р България 2022-2027, които ще продължат до 23 ноември 2023 г. – тук

19.10.2023 г.

Приключва изпълнението на проект № BG16M1OP002-1.013-0001

"Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“

Дирекция „Управление на водите“ в Министерство на околната среда и водите организира заключителна среща и пресконференция за представяне резултатите по Проект № BG16M1OP002-1.013-0001 "Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“. Събитията ще се проведат на 23.10.2023 г. от 14.00 ч. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.

В рамките на проекта, чийто цели включваха оптимизиране, доизграждане и оборудване на мрежите за мониторинг на количеството на повърхностните води, бяха извършени:

 • Анализ на съществуващата мрежа и представяне на концепция за развитие на мрежата, съобразно целите на мониторинга и добрите практики,
 • Разработване на концепция за събиране и структуриране на информация за мониторинг на количеството на повърхностните води.
 • Обосновка на станциите за оценка на количеството на повърхностните водни тела и програмата за мониторинг
 • Определяне местоположението на станцията/пункта;
 • Обосновка на станциите/пунктовете, включваща определяне на техническите им характеристики.
 • Разработване на идейни технически проекти на мониторинговите станции,
 • Установяване на технологията за измерване на нива и водни количества;
 • Изграждане/възстановяване и оборудване на пунктове за мониторинг на количеството на повърхностните води;

Проектът включва изграждане и оборудване на 34 пункта за мониторинг на количеството на повърхностните води, в четирите района за басейново управление в страната. По този начин е осигурен по-добър обхват на мониторинга в приоритетни точки от мрежата на повърхностните води, което е предпоставка за по-ефективно планиране на мерки за подобряване състоянието на водите и свързаните с тях екосистеми.

Проект № BG16M1OP002-1.013-0001 "Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“ е на стойност 5 118 180.97 лева, като 85% са финансирани от ЕС чрез Кохезинния фонд.

 

21.09.2023 г.

Отчитане на изпълнението на Целите на Организацията на обединените нации за устойчиво развитие (ЦУР на ООН) по индикатор 6.5.1.

Дирекция „Управление на водите“ организира он-лайн среща на 26.09.2023 г. от 15:00 ч. за финализиране на националния доклад по индикатор 6.5.1 за отчитането на изпълнението на Целите на Организацията на обединените нации за устойчиво развитие (ЦУР на ООН) през 2023г.

Отчитането на индикаторите за ЦУР се извършва на тригодишен период и се координира от различни агенции към ООН. На национално ниво процесът се осъществява в съответствие с Постановление на Министерския съвет  (ПМС) № 52 от 10 април 2023 г., с което е въведен ред за организация и координация на наблюдението и отчитането на изпълнението на Целите на Организацията на обединените нации за устойчиво развитие.

При желание за участие в срещата, моля да се регистрирате на следния мейл urb@moew.government.bg до 17:00ч. на 25.09.2023г.

 

04.05.2023 г.

График на дискусионните срещи по поречия, във връзка с представянето на проектите на Актуализираните планове за управление на риска от наводнения за периода 2022-2027 за Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски район за басейново управление, вкл. Програмите от мерки. За повече информация тук.

 

22.12.2022 г.

Министерство на околната среда и водите, съобщава, че на 22 декември 2022 г. са публикувани за консултации и писмени становища „Задания за определяне на обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка на Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. за Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски район за басейново управление“.

Заданията за определяне на обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка на Плана за управление на риска от наводнения 2022-2027 г. са изготвени в рамките на процедурата по екологична оценка, в изпълнение на изискванията на чл. 19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО).

Заданията са публикувани на интернет страниците на басейновите дирекции, но могат да бъдат достъпени и чрез сайта на ведомството, в секция Води – Планове за управление – Планове за управление на риска от наводнения 2022 – 2027.

Становища, препоръки и коментари по публикуваните Задания следва да бъдат изпращани поотделно за съответния район за басейново управление, на официалния адрес на Басейновата дирекция или по електронната поща.

(БД „Дунавски район“ – гр. Плевен, ул. „Чаталджа“№ 60, п.к 1237, e-mail:  dunavbd@bddr.bg;

БД „Черноморски район“ - гр. Варна, ул. „Александър Дякович" №33, e-mail: bdvarna@bsbd.bg;

БД „Източнобеломорски район“ – гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“35, п.к.307, e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg и

БД „Западнобеломорски район“ – гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски”№ 66, п.к. 441, e-mail: bdblg@wabd.bg).

Крайният срок за представяне на становища е 05.01.2023 г. включително.

 

19.12.2022 г.

Министър Росица Карамфилова-Благова одобри Списък на находищата на минерални води - изключителна държавна собственост и обособените участъци от находищата по т. 31, 99, 100 и 102 от Приложение № 2 от Закона за водите https://www.moew.government.bg/bg/vodi/mineralni-vodi/spisuci-po-133-na-pzr-na-zid-na-zv-i-resheniya/, които през 2023 г. могат да бъдат предоставени безвъзмездно за управление и ползване на съответните общини, за срок до 2036 г.

Предоставянето на минералните води, посочени в списъка, се извършва по писмено заявление от кмета на съответната община след решение на общинския съвет, подадено до 31 януари 2023 г.

Министърът на околната среда и водите в срок до 14 дни от подаване на заявлението с решение предоставя находището на минерална вода или участъка от находище на съответната община. Решението се публикува на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

Информация за ресурсите на минерални води - изключителна държавна собственост по находища и съоръжения може да намерите на интернет страницата на МОСВ на следния линк: https://www.moew.government.bg/bg/vodi/registri/mineralni-vodi/

Регистри на съоръженията, разкриващи находищата и участъците от находищата, може да намерите на интернет страниците на съответните басейнови дирекции и на следния линк: https://www.moew.government.bg/bg/vodi/registri/mineralni-vodi/

За обособените участъци от находищата-ИДС, включени в списъка по § 133, ал. 3 от ПЗР към ЗИД на ЗВ е предвидена специална правна уредба за определяне на експлоатационните ресурси на минералните води в участъка.

Преди издаване на разрешителни, кметът на съответната община следва да възложи определянето на експлоатационните ресурси на минералните води в участъка от подземното водно тяло и техническия възможен дебит на водовземните съоръжения с представяне на документи за утвърждаване на експлоатационните ресурси за участъка от находището,  като:

     а) сумата от ресурсите в обособените участъци не може да надвишава ресурсите на находището на минерална вода;

     б) ресурсите и техническият възможен дебит на водовземните съоръжения се изчисляват при зададено понижение, равно на нула, по границите на съответния участък.

Таксите за водовземане от находищата на минерална вода и участъците от находищата, след предоставянето им за управление и ползване на съответната община се определят с Тарифа, приета от общинския съвет и се превеждат по сметка на общината, публикувана на интернет страницата на общината.

Басейновите дирекции не разглеждат заявления за издаване на разрешителни за водовземане от минерални води от находищата и участъците включени в списъка, подадени в периода 1 януари - 15 февруари. В срок до 14 дни от постановяване на решението за предоставянето на минералните води от находищата и участъците, директорът на съответната басейнова дирекция изпраща служебно подадените документи по компетентност на кмета на съответната община.  

Правото на управление и ползване на находищата на минерални води и участъците от находищата се погасява при неупражняването му за срок от 5 години или след изтичане на срока за предоставяне.

Кметовете на общини, на които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване находища на минерални води - ИДС/участъци от находище, следва ежегодно до 31 март да представят в МОСВ и БД Доклад с отчет за управление на находището/участъка по Образец, публично достъпен на интернет страницата на МОСВ на следния линк:

https://www.moew.government.bg/bg/vodi/mineralni-vodi/spisuci-po-133-na-pzr-na-zid-na-zv-i-resheniya/

 

15.12.2022 г.

Министерство на околната среда и водите, съобщава, че на 15 декември 2022 г. са публикувани за консултации и писмени становища Проектите на Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски район за басейново управление.

Проектите на плановите документи са разработени в рамките на проект BG16M1OP002-4.005-0001 „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.", финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, с бенефициент дирекция „Управление на водите“ към Министерство на околната среда и водите в партньорство с Басейновите дирекции.

Проектите на ПУРН са публикувани на интернет страниците на басейновите дирекции, но могат да бъдат достъпени и чрез сайта на ведомството, в секция Води – Планове за управление – Планове за управление на риска от наводнения 2022 – 2027.

Становища, забележки, препоръки и коментари по публикуваните проекти на ПУРН следва да бъдат изпращани поотделно за съответния район за басейново управление, на официалния адрес на Басейновата дирекция или по електронната поща.

(БД „Дунавски район“ – гр.Плевен, ул.„Чаталджа“№ 60, п.к 1237, e-mail: dunavbd@bddr.bg;

БД „Черноморски район“ - гр.Варна, ул.„Александър Дякович" №33, e-mail: bdvarna@bsbd.bg;

БД „Източнобеломорски район“ – гр.Пловдив, ул.„Янко Сакъзов“35, п.к.307, e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg и

БД „Западнобеломорски район“ – гр.Благоевград, бул.„Св. Димитър Солунски”№ 66, п.к. 441, e-mail: bdblg@wabd.bg).

Крайният срок за представяне на становища по проектите на ПУРН е 10.09.2023 г.

 

14.10.2022 г. 

Актуално: България изпълни задължението за докладване по Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градски отпадъчни води за 2022 г.

В съответствие с изискванията на чл. 15 и чл.17 на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчните води от населените места (Директивата), България изпълни задължението за докладване по Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градски отпадъчни води за 2022 г.

Представените на ЕК доклади отразяват степента на изграденост на необходимите съоръжения за събиране и пречистване и съответствието на качеството на пречистените отпадъчни води с изискванията на Директивата към 31.12.2020 г. (доклад по чл. 15) и необходимите мерки за постигане на съответствие с изискванията на Директивата (доклад по чл. 17).

Съгласно данните, общият товар, който се генерира в Р. България от агломерациите над 2000 е.ж., е 6 680 331 е.ж. Броят на обособените агломерациите в България е 328. За пречистването на отпадъчните води от населените места са изградени общо 118 пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) за агломерации над 2000 е.ж., от които 3 са само с първично пречистване, 32 са само с вторично пречистване, а 83 имат изградено както вторично, така и допълнително пречистване за отстраняване на азот и/или на фосфор.

Агломерации с необходими дейности по канализационна мрежа са 253 бр. (спрямо 267 агломерации към 2018г.), от които 48 агломерации с големина над 10 000 е.ж. и 205 агломерации с големина между 2000 и 10 000 е.ж. Агломерации с необходими дейности за пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) са 233 бр. (спрямо 248 агломерации към 2018г.), с мерки за 217 ПСОВ, от които 34 ПСОВ с капацитет над 10 000 е.ж. и 183 ПСОВ с капацитет между 2000 и 10 000 е.ж.

Съгласно индикативните стойности за необходимите средства за постигане на съответствие с изискванията на Директивата, общият необходим финансов ресурс е 2903,67 млн. евро (582,11 млн. евро за ПСОВ и 2321,56 млн. евро за канализационна мрежа). От тях 1273,71 млн. евро се предвижда да бъдат осигурени от ОПОС 2014-2020, ПОС 2021-2027 и Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Публикуваните доклади може да намерите тук.

 

06.10.2022 г. 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ !

Министерството на околната среда и водите напомня на фирмите и гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи и др., че в срок до 28 ноември 2022 г., трябва да подадат заявление в съответната басейнова дирекция, за вписване на съоръженията, разположени в собствения им имот и които не са вписани в регистъра по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите.  

Водовземните съоръжения, които не са регистрирани в срок до 28 ноември 2022 г., не могат да бъдат ползвани и същите подлежат на ликвидация за сметка на техния собственик, който носи и административно-наказателна отговорност. 

За регистрация на изградени кладенци за собствени потребности на гражданите, е необходимо:

Собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до 27 ноември 2018 г. не са подадени заявления за вписване в регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5 от Закона за водите, да подадат заявление в срок до 28 ноември 2022 г. в съответната басейнова дирекция за вписване на съоръженията в регистъра, което съдържа:

 1. трите имена на собственика на имота;
 2. данни за поземления имот: идентификатор, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване;
 3. дълбочина на кладенеца;
 4. диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци;
 5. начин на черпене на водата - с кофа или с помпа;
 6. цел, за която се ползва водата.

 Заявлението за регистрация на кладенец за задоволяване на собствените потребности може да се подаде и чрез съответния кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или кметския наместник по местонахождението на кладенеца, за което кметовете и кметските наместници издават входящ номер за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни предават на съответната басейнова дирекция постъпилите в този период заявления.

 Такса за регистрация на водовземни съоръжения, използвани за собствени потребности на гражданите, НЕ СЕ ЗАПЛАЩА.

 Тази регистрация се отнася за кладенците, водата от които се ползва за битови цели, за поливане и отглеждане на животни за нуждите на домакинството. Ползването на вода до 10 куб.м. на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци. Регистрацията е необходима с цел защита интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на съответното населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците.

 За регистрация на изградени съоръжения за подземни води, използвани от фирми за стопански и нестопански цели, е необходимо:

Собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 г., и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, да подадат заявление в съответната басейнова дирекция за вписване на съоръженията, в срок до 28 ноември 2022 г.

Към заявлението се прилага:

 1. Информация за:

- конструктивните характеристики на водовземното съоръжение и състоянието му, включително:

- диаметри и дълбочина на разполагане на прикриващите колони и филтрите, наличието и качеството на задтръбната циментация;

- резултати от заснемане със сондажна камера на състоянието на ствола на съоръжението до пълната му дълбочина;

- резултати от проведени за целите на вписването опитно-филтрационни изследвания;

- пълен химичен анализ на подземните води по всички показатели, за които са определени стандарти за качество на подземните води, извършен за целите на вписването на съоръжението при акредитирано пробовземане в акредитирана лаборатория;

 1. доказателства, че водовземното съоръжение разкрива само едно водно тяло, включително геолого-хидрогеоложка колонка и геоложки профили;
 2. данни за местоположението на водовземното съоръжение, включително геодезически координати и надморска височина на устието на съоръжението или на характерни точки от линейните съоръжения;
 3. информация за оборудването на съоръжението за експлоатация;
 4. декларация за годината на изграждане на съоръжението;

6.декларация за намеренията на собственика за ползване или консервиране на съоръжението;

 1. копие от документ за платена такса за регистриране на съоръжението, съгласно Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите

Таксата за вписване в регистъра по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите на съоръжения за подземни води, използвани от фирми за стопански и нестопански цели, е в размер 250 лв.

Срокът за регистрация на съществуващи съоръжения за подземни води, в това число и на кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите, които не са вписани в регистъра по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите е удължен с разпоредбата на § 41, ал. 1 и ал. 7 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., изм. и доп., бр. 102 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.).

 

25.03.2022 г.

Започна активната част по консултациите със заинтересованите страни и широката общественост по Докладите за Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите с провеждане на дискусионни срещи по райони за басейново управление и на национално ниво.

Междинният преглед на значимите проблеми при управлението на водите е етап от актуализацията на Плановете за управление на речните басейни за периода 2022-2027 г., които се разработват в рамките на проект BG16M10P002-1.017-0001-C01 „ПУРБ 2022-2027“ с бенефициент дирекция „Управление на водите“ и партньори басейновите дирекции. Проектът е финансиран от Кохезионен фонд със средства от Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

Докладите са на разположение на всички заинтересовани страни и широката общественост за консултации, мнения и предложения за срок от 6 месеца - до 18.04.2022 г.

Планират се три срещи на национално ниво в гр. София и срещи по райони за басейново управление. Информация за планираните срещи и онлайн анкета може да намерите тук.

Докладите и резюметата към тях може да намерите тук.

 

25.02.2022 г.

Публикуване на Проектите на картите на районите под заплаха и с риск от наводнения за Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски район за басейново управление за обществени консултации

Министерство на околната среда и водите, съобщава, че в периода 25 февруари – 26 април, 2022г. са обявени на обществеността за консултации и писмени становища Проектите на картите на районите под заплаха и с риск от наводнения за Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски район за басейново управление.

Картите са разработени в рамките на проект BG16M1OP002-4.005-0001 „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.", финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, с бенефициент дирекция „Управление на водите“ към Министерство на околната среда и водите в партньорство с Басейновите дирекции.

Проектите на карти са публикувани на интернет страниците на басейновите дирекции, но могат да бъдат достъпени и чрез сайта на ведомството, в секция Води – Планове за управление – Планове за управление на риска от наводнения 2022 – 2027.

Становища, забележки, препоръки и коментари по публикуваните проекти на карти на районите под заплаха и с риска от наводнения следва да бъдат изпращани поотделно за съответния район за басейново управление, на официалния адрес на Басейновата дирекция или по електронната поща.

(БД „Дунавски район“ – гр.Плевен, ул.„Чаталджа“№ 60, п.к 1237, e-mail: dunavbd@bddr.org;

БД „Черноморски район“ - гр.Варна, ул.„Александър Дякович" №33, e-mail:bdvarna@bsbd.org;

БД „Източнобеломорски район“ – гр.Пловдив, ул.„Янко Сакъзов“35, п.к.307, e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg и

БД „Западнобеломорски район“ – гр.Благоевград, бул.„Св. Димитър Солунски”№ 66, п.к. 44, e-mail: bdblg@wabd.bg).

Крайният срок за представяне на становища по проектите на картите на заплахата и на риска от наводнения  е 26.04.2022 г.(вторник).

 

10.12.2021 г.

          Министър Асен Личев одобри Списък на находищата на минерални води - изключителна държавна собственост и обособените участъци от находищата по т. 31, 99, 100 и 102 от Приложение № 2 от Закона за водите, които през 2022 г. могат да бъдат предоставени за безвъзмездно управление и ползване на съответните общини, за срок до 2036 г.

            Предоставянето на минералните води, посочени в списъка, се извършва по писмено заявление от кмета на съответната община след решение на общинския съвет, подадено до 31 януари 2022 г.

            Министърът на околната среда и водите в срок до 14 дни от подаване на заявлението с решение предоставя находището на минерална вода или участъка от находище на съответната община. Решението се публикува на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

            Информация за ресурсите на минерални води - изключителна държавна собственост по находища и съоръжения може да намерите на интернет страницата на МОСВ тук.

            Регистри на съоръженията, разкриващи находищата и участъците от находищата, може да намерите на интернет страниците на съответните басейнови дирекции и тук.

            За обособените участъци от находищата-ИДС, включени в списъка по § 133, ал. 3 от ПЗР към ЗИД на ЗВ е предвидена специална правна уредба за определяне на експлоатационните ресурси на минералните води в участъка.

            Преди издаване на разрешителни, кметът на съответната община следва да възложи определянето на експлоатационните ресурси на минералните води в участъка от подземното водно тяло и техническия възможен дебит на водовземните съоръжения с представяне на документи за утвърждаване на експлоатационните ресурси за участъка от находището,  като:

            а) сумата от ресурсите в обособените участъци не може да надвишава ресурсите на находището на минерална вода;

            б) ресурсите и техническият възможен дебит на водовземните съоръжения се изчисляват при зададено понижение, равно на нула, по границите на съответния участък.

            Таксите за водовземане от находищата на минерална вода и участъците от находищата, след предоставянето им за управление и ползване на съответната община се определят с Тарифа, приета от общинския съвет и се превеждат по сметка на общината, публикувана на интернет страницата на общината.

            Басейновите дирекции не разглеждат заявления за издаване на разрешителни за водовземане от минерални води от находищата и участъците включени в списъка, подадени в периода 1 януари - 15 февруари. В срок до 14 дни от постановяване на решението за предоставянето на минералните води от находищата и участъците, директорът на съответната басейнова дирекция изпраща служебно подадените документи по компетентност на кмета на съответната община.  

            Правото на управление и ползване на находищата на минерални води и участъците от находищата се погасява при неупражняването му за срок от 5 години или след изтичане на срока за предоставяне.

            Кметовете на общини, на които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване находища на минерални води - ИДС/участъци от находище, следва ежегодно до 31 март да представят в МОСВ и БД доклад с отчет за управление на находището/участъка по Образец, публично достъпен на интернет страницата на МОСВ тук.

 

15.10.2021 г.

Актуално: Започва консултация с обществеността на Докладите за междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите

МОСВ публикува за консултация с обществеността Докладите за междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите за четирите района за басейново управление.

Консултацията ще се проведе в период от шест месеца - от 15 октомври 2021 г. до 18 април 2022 г.

Междинният преглед на значимите проблеми при управлението на водите за всеки район за басейново управление е част от актуализацията на Плановете за управление на речните басейни за периода 2022 – 2027 г.  Целта му е да информира и предостави за коментари на обществеността  и заинтересованите страни най-важните въпроси по отношение на управлението на водите и начините за справяне с тези проблеми за всеки район за басейново управление.

Докладите представят информация за значимите въздействия, на база на които са определени значимите проблеми при управлението на водите. Очертани са идеи за това, как да се справим с тях – отговори и предложения за мерки за достигане на екологичните цели за постигане и поддържане на добро състояние на водите.

Участието на всички икономически сектори и обществеността на този етап е от ключово  значение за вземане на правилните решения, които да бъдат адресирани към значимите проблеми при управлението на водите.

Публикуваните доклади за четирите района за басейново управление може да намерите тук

Информация за  начина на изпращане на становища и предложения е публикувана тук

Плановете за управление на речните басейни се актуализират чрез изпълнение на проект „ПУРБ 2022-2027“ с бенефициент дирекция „Управление на водите“ и партньори басейновите дирекции. Проектът е финансиран от Кохезионен фонд със средства от Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, и се изпълнява с консултантска помощ от Международната банка за възстановяване и развитие.

 

15.09.2021 г.

Обществени консултации относно преразглеждане на списъците на замърсителите на повърхностни и подземни води

Европейската комисия обяви онлайн обществени консултации във връзка с преразглеждане на списъците на замърсителите на повърхностни и подземни води. Консултациите са отворени за обратна връзка и са достъпни на всички езици на ЕС, включително и на български език.

Заинтересованите страни и обществеността могат да предоставят становища и коментари за актуализирането на списъците на замърсителите на повърхностните и подземни води, при евентуално преразглеждане на приоритетните вещества (за повърхностните води) и на приложенията към Директивата за подземните води за веществата в подземните води.

Консултацията е насочена към респонденти с общо ниво на познания и интерес към замърсителите във водите. Участниците могат да са представители на широката общественост, или да бъдат свързани с който и да е от секторите, използващи или преработващи води (селско стопанство, пречистване на отпадъчни води, промишленост, природа, отдих и др.).

Участието в обществената консултация е осигурено чрез попълване на онлайн въпросник, достъпен на: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12662-Revision-of-lists-of-pollutants-affecting-surface-and-groundwaters/public-consultation_bg.

Срокът за представяне на коментари и предложения  е до 1 ноември 2021 г. (полунощ брюкселско време).

 

05.05.2021 г.

Обществени консултации относно преразглеждането на Директивата за пречистване на градските отпадъчни води (Директива 91/271/ЕИО)

На 28 април 2021 г. Европейската комисия обяви началото на онлайн обществени консултации относно преразглеждането на Директивата за пречистване на градските отпадъчни води. Консултациите ще бъдат отворени за обратна връзка в продължение на 12 седмици и е достъпна на всички езици на ЕС.

ЕК приканва за изразяване на виждания от заинтересованите страни и обществеността по отношение на подходите за решаване на установените проблеми, така че да се гарантира актуалността на Директивата и през следващите десетилетия.

Консултацията е насочена към всички граждани и широката общност от заинтересовани страни — по-специално тези, които са засегнати от правилата за градските отпадъчни води или които оказват въздействие върху градските отпадъчни води и технологиите/технологичното развитие, включително държавите — членки на ЕС, и техните публични органи на национално, регионално и местно равнище (напр. отговарящи за околната среда, управлението на (отпадъчните) водите и управлението на утайките от отпадъчни води), промишлени/икономически участници, като асоциации и предприятия (включително малки и средни предприятия), асоциации в областта на водите на европейско, национално и регионално ниво, международни организации, НПО, организации на потребителите, академични среди, научноизследователски организации и такива за иновации, както и съответните институти.

Участието в обществената консултация става с попълване на онлайн въпросник, достъпен на: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12405-Revision-of-the-Urban-Wastewater-Treatment-Directive/public-consultation.

Консултацията ще бъде отворена за представяне на коментари и предложения в периода 28 април 2021 - 21 юли 2021 г. (полунощ брюкселско време).

 

17.03.2021 г.

Публикувани са проекти на Актуализирани предварителни оценки на риска от наводнения за Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски райони за басейново управление

 

08.01.2021 г.

Освобождаване на води от яз. „Въча“ и яз. „Кричим“

Във връзка с увеличения приток към язовирите „Въча“ и „Кричим“ и предвид запълването им, съответно язовир „Въча“ с обем 206,555млн.м3 (91,3 % от общия обем) и язовир „Кричим“ с обем 19,330 млн.м3 (95,4% от общия обем), считано от 08.01.2021 г. предстои освобождаване на вода от язовирите, чрез работа на водноелектрическите централи.

Поради невъзможност изравнител „Кричим“ да акумулира изпуснатите води, в периода на провеждане на висока вълна, в коритото на река Въча, в района на град Кричим, ще протичат в рамките на 45- 65 м3/сек

Изпускането на тези количества ще увеличи рязко нивото на водите в река Въча и ще бъде нарушено изискването за постоянен отток в реката в участъка на гр. Кричим.

 

22.12.2020 г.

Министър Емил Димитров одобри Списък на находищата на минерални води - изключителна държавна собственост и обособените участъци по т. 31, 99, 100 и 102  от находищата по приложение № 2 от Закона за водите, които през 2021 г. могат да бъдат предоставени за безвъзмездно управление и ползване на съответните общини, за срок до 2036 г.

            Предоставянето на минералните води, посочени в списъка,  се извършва по писмено заявление от кмета на съответната община след решение на общинския съвет, подадено до 31 януари 2021 г.

            Министърът на околната среда и водите в срок до 14 дни от подаване на заявлението с решение предоставя находището на минерална вода или участъка от находище на съответната община. Решението се публикува на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

            Информация за ресурсите на минерални води - изключителна държавна собственост по находища и съоръжения може да намерите на интернет страницата на МОСВ тук

            Регистри на съоръженията, разкриващи находищата и участъците от находищата, може да намерите на интернет страниците на съответните басейнови дирекции и  тук. 

            За обособените  участъци от находища, включени в списъка по § 133, ал. 3 от ПЗР към ЗИД на ЗВ е предвидена специална правна уредба за определяне на експлоатационните ресурси на минералните води в участъка. Преди издаване на разрешителни, кметът на съответната община следва да възложи определянето на експлоатационните ресурси на минералните води в участъка от подземното водно тяло и техническия възможен дебит на водовземните съоръжения с представяне на документи за утвърждаване на експлоатационните ресурси за участъка от находището,  като:

            а) сумата от ресурсите в обособените участъци не може да надвишава ресурсите на находището на минерална вода;

            б) ресурсите и техническият възможен дебит на водовземните съоръжения се изчисляват при зададено понижение, равно на нула, по границите на съответния участък.

            Таксите за водовземане от находищата на минерална вода и участъците от находищата, след предоставянето им за управление и ползване на съответната община се определят с тарифа, приета от общинския съвет и се превеждат по сметка на общината, публикувана на интернет страницата на общината.

            Басейновите дирекции не разглеждат заявления за издаване на разрешителни за водовземане от минерални води от находищата и участъците включени в списъка, подадени в периода 1 януари - 15 февруари. В срок до 14 дни от постановяване на решението за предоставянето на минералните води от находищата и участъците, директорът на съответната басейнова дирекция изпраща служебно подадените документи по компетентност на кмета на съответната община.  

            Правото на управление и ползване на находищата на минерални води и участъците от находищата се погасява при неупражняването му за срок от 5 години или след изтичане на срока за предоставяне.

            Кметовете на общини, на които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване находища на минерални води - ИДС/участъци от находище, следва ежегодно до 31 март да представят в МОСВ и БД доклад и отчет за управление на находището по Образец, достъпен тук

 

27.10.2020 г.

Доклади за изпълнение на изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските отпадъчни води

Съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските отпадъчни води, следва да се осигури събиране и пречистване на отпадъчните води от населените места. Всяка страна членка изготвя доклади на период от две години за напредъка по изграждане на необходимата инфраструктура и качеството на пречистване на отпадъчните води и предвижданите мерки, срокове и финансови нужди за постигане на съответствие с изискванията.

Изготвените доклади през 2020 г. са публикувани на страницата на МОСВ, като са допълнени с описание на данните на български език, информация за административна област, Басейнова дирекция и Регионална инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се намира съответната агломерация или канализационна система.

Националните докладите по Директива 91/271/ЕИО са достъпни тук.

 

31.08.2020

Планирани ремонтни дейности на съоръжения, заложени в месечен график за използване на водите на комплексните и значими язовири за м. септември 2020 г.:

язовир "Белмекен":

Извършване на рехабилитация на каскада „Белмекен-Сестримо-Момина клисура“, с пълно спиране на ВЕЦ „Момина клисура“ в периода от 01.09.2020 г. до 27.09.2020 г. В този период ВЕЦ „Белмекен“ и ВЕЦ „Сестримо“ ще работи с ограничителен режим и изпускане на отработените води в поречието на река Крива, съобразено с проводимостта на реката, ще става само при крайна необходимост на системата или за осигуряване на води за напояване.

Разрешени са енергийно не преработени води:

 • 0,010 млн. м3 за извършване на манипулации с основен изпускател на яз. „Белмекен“ (планирани за периода 01.09 ÷ 04.09.2020 г.)
 • 0,030 млн. м3 за извършване на манипулации с основни изпускатели на яз. „Чаира“ (планирани за периода 01.09 ÷ 04.09.2020 г.)
 • 0,010 млн. м3 за извършване на манипулации с основен изпускател на яз. „Станкови бараки“ (планирани за периода 01.09 ÷ 04.09.2020 г.)

язовир "Въча":

ВЕЦ „Въча 1” спира работа от 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г. за извършване на ремонтни дейности. През този период водите за оводняване (5 м3/сек) ще се подават в река Въча чрез непрекъсната 24 часа/денонощие работа на ВЕЦ „Въча 2”.

Разрешени- 1,100 млн. м3 енергийно непреработени води за извършване на манипулации със сегментни затвори (4 бр.) и основни изпускатели (2 бр.) на язовир „Въча“.

язовир "Копринка":

Разрешени - 0,100 млн. м3 енергийно непреработени водни обеми за манипулации със съоръженията на язовира (планирани за периода 14.09 ÷ 18.09.2020 г.)

 

07.07.2020

Официална церемония за представяне на целите и дейностите по проект: "ПУРН - втори цикъл - 2022-2027" - Варна - 8 юли, 2020 г.

 

07.07.2020

Министерството на околната среда и водите представи в Плевен проекта за актуализация на ПУРН 2022 - 2027.

 

30.06.2020

Планирани ремонтни дейности на съоръжения, заложени в месечен график за използване на водите на комплексните и значими язовири за м. юли 2020 г.

По отношение на яз. „Въча“

До 24.07.2020 г. се предвижда спиране на ВЕЦ „Въча 1“ за СМР, във връзка с рехабилитация. За периода е предвидено оводняването да става с изпускане на 5 м3/сек от долния изравнител на ВЕЦ „Въча 2“, която ще работи без прекъсване. За изпълнение на конкретните дейности, които  включват и такива по изтичалото на централата, през целия период е задължително да се ограничи преминаването на водни количества в реката по-големи от предвидените 5 м3/сек. „Напоителни системи“ ЕАД следва да регулират саваците на водохващането за изравнител „Устина“, така, че изпусканите за оводняване по поречието 5 м3/сек от долния изравнител на ВЕЦ „Въча 2“ да преминават в реката, а когато работи ВЕЦ „Кричим“, водите от работата му изцяло да се улавят и насочват към изравнител „Устина“.

Във връзка с горното, по време на ремонта, при работа на ВЕЦ „Кричим“ „Напоителни системи“ ЕАД да осигурят техническа възможност за улавянето на цялото водно количество, изпускано от централата, така, че в реката да протичат само 5 м3/сек, изпускани от ВЕЦ „Въча 2“.

По отношение на яз. „Цанков Камък“

Във връзка с ремонтни дейности в тампонирания участък на река Гашня в язовира ще се поддържа водно ниво до кота 676,00 м (обем 84,149 млн. м3).

 

29.06.2020

Официална церемония за представяне на целите и дейностите по проект „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.“ - Благоевград - 30.06.2020

 

29.06.2020

МОСВ напомня за срока за регистрация на водовземни съоръжения за подземни води (кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.)

Министерството на околната среда и водите напомня на фирмите и на гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води (кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.), че до 27 ноември 2020 г. могат да регистрират водовземните съоръжения, разположени в собствения им имот, в съответната Басейнова дирекция за управление на водите.

Водовземни съоръжения, които не са регистрирани не могат да бъдат ползвани.

Изграждането на водовземни съоръжения без разрешително, по смисъла на Закона за водите е престъпление, съгласно Наказателния кодекс.

При установяването на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 27 ноември 2020 г. същите се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност за това престъпление.

Допълнителна информация може да намерите тук.

 

24.06.2020

Откриваща конференция за представяне на целите и дейностите по проект „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.“ - София - 25.06.2020

 

13.05.2020

Обявена е обществена консултация по документ „Приносът на Water Europe към Европейската Зелена сделка и Хоризонт Европа“

Водна Европа (Water Europe) стартира онлайн обществена консултация до 18 май 2020 г.

Водната сигурност е неразделна част от всички големи предизвикателства и възможности за Европа по пътя към устойчиво бъдеще, което е насочено от новата политика на Европейската комисия за зелени сделки. Понастоящем Water Europe разработва нова публикация, озаглавена „Приносът на Water Europe към Европейската Зелена сделка и Хоризонт Европа“, за да подчертае как WE Vision и SIRA са свързани и подпомагат обновените европейски стратегии и политики, със силен акцент върху Европейската Зелена сделка и Хоризонт Европа. 
Резултатите от обществената консултация ще бъдат използвани за финализиране на този документ.  Той има за цел да подкрепи тези (служители на ЕК и други институции на ЕС, изследователи и иноватори от частни и обществени организации, неправителствени организации (НПО) и организации на гражданското общество, комисии на държавите членки и консултативни съвети), които са ангажирани и отговорни да разработват съдържание и механизми на Европейската Зелена сделка и Хоризонт Европа, за да се идентифицират основните нужди, свързани с водата и научните изследвания.

Можете да дадете Вашето мнение до 18 май 2020 г. на адрес:

https://watereurope.us18.list-manage.com/track/click?u=351966085aec46b57d040a430&id=2c67d3ee13&e=a984992a72

Приканваме всички заинтересовани страни във водния сектор да изразят мнението си по документа, като предоставят ценните си отзиви!

 

6.04.2020

В изпълнение на Споразумение за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на разработването на ПУРБ и ПУРН за България, от Международна банка за възстановяване и развитие е открита процедура за избор на изпълнител за: „ Изготвяне на карти на заплахата и на риска от наводнения“

Номер на публикацията: 1267612 Публикувана на: 20.03.2020

Изразяване на интерес може да се представи от заинтересовани кандидати в срок до 6.04.2020г. (at 11:59:59 PM (Eastern Time – Washington D.C.)

Повече информация за обявеното съобщение може да се получи на адрес: https://wbgeconsult2.worldbank.org/wbgec/index.html

проверете бутона „Business Opportunities в горния десен ъгъл на уебстраницата и тогава търсете чрез номера на публикацията или датата на публикуване.

 

31.03.2020 г.

Планирани ремонтни дейности на съоръжения, заложени в месечен график за използване на водите на комплексните и значими язовири за м. април 2020 г.

По отношение на яз. „Белмекен“

Продължава рехабилитацията (10.02.2020 г. - 16.04.2020 г.) с пълно спиране на ВЕЦ „Момина клисура“.

При работа на ПАВЕЦ „Белмекен“ и ВЕЦ „Сестримо“ в този период ще се осъществява изпускане до 20 м3/сек в коритото на р. Крива през с. Сестримо до вливането в р. Марица.

Изпускането на водите да е съобразено с проводимостта на речното русло при спазване на изискванията на чл. 142 от Закона за водите.

По отношение на яз. „Батак“

В периода от 01.04.2020 г. до 16.04.2020 г. напълно ще бъде спряна ВЕЦ „Пещера“, респективно ВЕЦ „Алеко“. За периода на ремонта няма да се подават води след ВЕЦ „Пещера“. За осигуряване на отток по река Стара ще бъдат подавани води отработени от ВЕЦ „Батак“.

По отношение на яз. „Студен кладенец“

Поради извършване на проби на ВЕЦ „Студен кладенец“ /два часа дневно в периода 21-24.04.2020 г./ ще бъде нарушено осигуряването на минимално допустим отток в реката след язовира.

По отношение на яз. „Ахелой“

Обемът в язовира да достигне и да не надвишава 2,450 млн. м3, във връзка с извършване на авариен ремонт на отклонение на основния изпускател и основен ремонт на затворния орган на изхода на основния изпускател.

 

02.03.2020 г.

Планирани ремонтни дейности на съоръжения, заложени в месечен график за използване на водите на комплексните и значими язовири за м. март 2020 г.

По отношение на яз. „Белмекен“

Продължава рехабилитацията (10.02.2020 г. - 10.04.2020 г.) с пълно спиране на ВЕЦ „Момина клисура“.

При работа на ПАВЕЦ „Белмекен“ и ВЕЦ „Сестримо“ в този период ще се осъществява изпускане до 20 м3/сек в коритото на р. Крива през с. Сестримо до вливането в р. Марица.

Изпускането на водите да е съобразено с проводимостта на речното русло при спазване на изискванията на чл. 142 от Закона за водите.

По отношение на яз. „Цанков камък“

При извършване на планиран текущ ремонт на МВЕЦ „Цанков камък“, осигуряването на минимално допустимия отток за периода на ремонтните дейности да се извършва чрез изпускане на енергийно непреработени водни обеми през байпасна връзка на централата.

По отношение на яз. „Студен кладенец“

Поради извършване на проби на ВЕЦ „Студен кладенец“ /два часа дневно в периода 23-27.03.2020 г./ ще бъде нарушено осигуряването на минимално допустим отток в реката след язовира.

По отношение на яз. „Тополница“

Разрешени са 0,5 млн. м3 за провеждане на изпитвания след текущи ремонти на ВЕЦ „Тополница“.

По отношение на яз. „Георги Трайков

Поради техническа неизправност на ВЕЦ „Цонево“ са разрешени 0,013 млн. м3 за извършване на 72-часови проби.

 

21.02.2020 г.

Среща-консултация по проект № BG16M1OP002-1.013-0001-С03 "Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“, гр. Пловдив, 25.02.2020 г.

За повече информация тук.

Среща-консултация по проект № BG16M1OP002-1.013-0001-С03 "Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“, гр. Благоевград, 26.02.2020 г.

За повече информация тук.

 

18.02.2020 г.

Среща-консултация по проект № BG16M1OP002-1.013-0001-С03 "Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“, гр. Варна, 19.02.2020 г.

За повече информация тук.

Среща-консултация по проект № BG16M1OP002-1.013-0001-С03 "Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“, гр. Плевен, 20.02.2020 г.

За повече информация тук.

 

31.01.2020 г.

Планирани ремонтни дейности на съоръжения, заложени в месечен график за използване на водите на комплексните и значими язовири за м. февруари 2020 г.

 • По отношение на яз. „Белмекен“

            В периода от 10.02.2020 г. до 10.04.2020 г. във връзка с рехабилитация е предвидено пълно спиране на ВЕЦ „Момина клисура“.

При работа на ПАВЕЦ „Белмекен“ и ВЕЦ „Сестримо“ в този период ще се осъществява изпускане до 20 м3/сек в коритото на р. Крива през с. Сестримо до вливането в р. Марица.

Изпускането на водите да е съобразено с проводимостта на речното русло при спазване на изискванията на чл. 142 от Закона за водите.

 • По отношение на яз. „Въча“

            „ВЕЦ „Въча 1” спира работа от 03.02.2020 г. до 08.02.2020 г. за извършване на ремонтни дейности. През този период водите за оводняване (5 м3/сек) да се подават в река Въча чрез непрекъсната 24 часа/денонощие работа на ВЕЦ „Въча 2”.

Предвид обстоятелството, че водохващането стопанисвано от „Напоителни системи“ ЕАД се намира след ВЕЦ „Въча 2“, НС ЕАД да създаде необходимата организация за безпроблемно провеждане на изпусканите от централата водни количества.

С цел осигуряване на оводняване на руслото на река Въча след водохващането на „Напоителни системи“ ЕАД, да се подават 24 часа в денонощието по 5 м3/сек.

31.12.2019 г.

Планирани ремонтни дейности на съоръжения, заложени в месечен график за използване на водите на комплексните и значими язовири за м. януари 2020 г.

С цел извършване на авариен ремонт на отклонение на основния изпускател и основен ремонт на затворния орган на изхода на основния изпускател на яз. „Ахелой“ нивото в язовира е понижено до 2,450 млн. м3.

Във връзка с провеждане на ритуал „Хвърляне на кръста“ в гр. Кричим на 06.01.2020 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. чрез ВЕЦ „Кричим“, след водохващането на „Напоителни системи“ ЕАД, следва да се осигуряват водни количества в размер 12,00 м3/сек в коритото на реката, с цел безпроблемното провеждане на ритуала.

 

20.12.2019 г.

         Министър Нено Димов одобри Списък на находищата на минерални води - изключителна държавна собственост и обособените участъци по т. 31, 99, 100 и 102  от находищата по приложение № 2 от Закона за водите, които през 2020 г. могат да бъдат предоставени за безвъзмездно управление и ползване на съответните общини, за срок до 2036 г.
         Предоставянето на минералните води, посочени в списъка,  се извършва по писмено заявление от кмета на съответната община след решение на общинския съвет, подадено до 31 януари 2020 г.
         Министърът на околната среда и водите в срок до 14 дни от подаване на заявлението с решение предоставя находището на минерална вода или участъка от находище на съответната община. Решението се публикува на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.
         Информация за ресурсите на минерални води - изключителна държавна собственост по находища и съоръжения може да намерите на интернет страницата на МОСВ тук
          Регистри на съоръженията, разкриващи находищата и участъците от находищата, може да намерите на интернет страниците на съответните басейнови дирекции и  тук
          За обособените  участъци от находища, включени в списъка по § 133, ал. 3 от ПЗР към ЗИД на ЗВ е предвидена специална правна уредба за определяне на експлоатационните ресурси на минералните води в участъка. Преди издаване на разрешителни, кметът на съответната община следва да възложи определянето на експлоатационните ресурси на минералните води в участъка от подземното водно тяло и техническия възможен дебит на водовземните съоръжения с представяне на документи за утвърждаване на експлоатационните ресурси за участъка от находището,  като:
          а) сумата от ресурсите в обособените участъци не може да надвишава ресурсите на находището на минерална вода;
          б) ресурсите и техническият възможен дебит на водовземните съоръжения се изчисляват при зададено понижение, равно на нула, по границите на съответния участък.
          Таксите за водовземане от находищата на минерална вода и участъците от находищата, след предоставянето им за управление и ползване на съответната община се определят с тарифа, приета от общинския съвет и се превеждат по сметка на общината, публикувана на интернет страницата на общината.
          Басейновите дирекции не разглеждат заявления за издаване на разрешителни за водовземане от минерални води от находищата и участъците включени в списъка, подадени в периода 1 януари - 15 февруари. В срок до 14 дни от постановяване на решението за предоставянето на минералните води от находищата и участъците, директорът на съответната басейнова дирекция изпраща служебно подадените документи по компетентност на кмета на съответната община.  
          Правото на управление и ползване на находищата на минерални води и участъците от находищата  се погасява при неупражняването му за срок от 5 години или след изтичане на срока за предоставяне.

 

17.12.2019 г.

Планиран ремонт на ВЕЦ "Въча 1" и ВЕЦ "Въча 2" от НЕК ЕАД

Във връзка с извършване на ремонтни дейности на ВЕЦ „Въча 1“ и ВЕЦ „Въча 2“ за периода от 16:00 часа на 17.11.2019 г. до 10:00 часа на 20.12.2019 г. за осигуряване на минимално допустим отток в река Въча, ВЕЦ „Кричим“ ще  работи по 24 часа на денонощие, с мощност 30MW, при което ще се изпускат приблизително по 20 м3/сек в коритото на река Въча, преди водохващането стопанисвано от „Напоителни системи“ ЕАД. С цел осигуряване на оводняване на руслото на река Въча след водохващането на „Напоителни системи“ ЕАД, ще се подават 24 часа в денонощието по 5 м3/сек.

10.12.2019 г.

Във връзка с актуализацията на Планове за управление на речните басейни за периода 2022-2027 г. през 2018 г. бе подписано Споразумение с Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за подпомагане при разработването на Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН).

В изпълнение на Споразумението от страна на МБВР e открита процедура за избор на изпълнител по следната тема:

 • Валидиране на типологията и класификационната система в България за оценка на екологичното състояние на повърхностните водни тела от категории „реки“, „езера“ и „преходни води“.

Номер на публикацията: 1265934        Публикувано на: 10.12.2019

Изразяване на интерес може да се представи от заинтересовани кандидати в срок до 08.01.2020 г. (at 11:59:59 PM (Eastern Time – Washington D.C.)

Повече информация за обявените съобщения може да се получи на този адрес:  https://wbgeconsult2.worldbank.org/wbgec/index.html - проверете бутона „Business Opportunities“ в горния десен ъгъл на уебстраницата и тогава търсете чрез номера на публикацията или датата на публикуване

 

29.11.2019 г.

Планирани ремонтни дейности на съоръжения, заложени в месечен график за използване на водите на комплексните и значими язовири за м. декември

С цел почистване на наносите в яз. „Панчарево“, следва обемът в язовира да достигне и да се поддържа 2,360 млн. м3 (кота 592,50 м).

С цел извършване на авариен ремонт на отклонение на ОИ и основен ремонт на затворния орган на изхода на ОИ на яз. „Ахелой“ е необходимо нивото да се понижи до 2,450 млн. м3.

В периода 03-04.12.2019 г. са планирани манипулации с основен изпускател на яз. „Станкови бараки“, като за целта ще бъдат изпуснати 0,002 млн. м3 енергийно непреработени води.

 

 

28.11.2019 г.

Офисът на Световната банка в София организира информационен семинар за представяне на политиките на международната финансова институция за провеждане на търгове.

Събитието ще се проведе на 11 декември, 2019 г. в офиса на постоянното представителство на Световната банка в София и ще започне в 16 ч.

Основната цел на семинара е да повиши знанията на местните доставчици на стоки и услуги за политиките на Световната банка при провеждане на търгове.

Повече информация може да намерите тук.

 

15.11.2019 г.

Планиран ремонт на ВЕЦ "Въча 1" и ВЕЦ "Въча 2" от НЕК ЕАД

Във връзка с извършване на ремонтни дейности на ВЕЦ „Въча 1“ и ВЕЦ „Въча 2“ за периода от 08:00 часа на 18.11.2019 г. до 08:00 часа на 21.11.2019 г. за осигуряване на минимално допустим отток в река Въча, ВЕЦ „Кричим“ ще  работи по 18 часа на денонощие, с мощност 30MW, при което ще се изпуска приблизителен воден обем от 1,4 млн. м3 на денонощие в коритото на река Въча.

1.11.2019 г.

Планирани ремонтни дейности на съоръжения, заложени в месечен график за използване на водите на комплексните и значими язовири за м. ноември

С цел почистване на наносите в яз. „Панчарево“, следва обемът в язовира да достигне и да се поддържа 2,360 млн. м3 (кота 592,50 м);

В периода от 01.11.2019 г. до 08.11.2019 г. ще бъде преустановена работата на ВЕЦ „Росица 1“ и ще бъде спряно водоподаването по Главен силов канал за провеждане на аварийни ремонтни дейности;

В периода от 05.11.2019 г. до 10.11.2019 г., поради провеждане на планов оглед на водна кула на ВЕЦ „Алеко“, ще бъде преустановена работата на ВЕЦ „Алеко“, а ВЕЦ „Пещера“ ще работи с една машина на минимална мощност. За периода на огледа ще бъде преустановено подаването на вода от IV-ти прозорец, а водоподаването от II-ри прозорец ще бъде ограничено.

31.10.2019 г.

Във връзка с актуализацията на Планове за управление на речните басейни за периода 2022-2027 г. през 2018 г. бе подписано Споразумение с Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за подпомагане при разработването на Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН).

В изпълнение на Споразумението от страна на МБВР e открита процедура за избор на изпълнител по следната тема:

 • Разработване на национални подходи за оценка на хидроморфологичния статус на повърхностните водни тела и национална методология за идентифициране и  определяне на силномодифицираните водни тела

Номер на публикацията: 1265248        Публикувано на: 29.10.2019

Изразяване на интерес може да се представи от заинтересовани кандидати в срок до 12.11.2019 г. (at 11:59:59 PM (Eastern Time – Washington D.C.)

Повече информация за обявените съобщения може да се получи на този адрес:  https://wbgeconsult2.worldbank.org/wbgec/index.html

проверете бутона „Business Opportunities“ в горния десен ъгъл на уебстраницата и тогава търсете чрез номера на публикацията или датата на публикуване

 

24.10.2019 г.

В периодите  24 - 25.10.2019 г. и  29 - 31.10.2019 г., поради ремонтни дейности, ВЕЦ „Студен кладенец“ няма да работи от 09:00 до 16:30 часа.

 

21.10.2019 г.

Във връзка с актуализацията на Планове за управление на речните басейни за периода 2022-2027 г. през 2018 г. бе подписано Споразумение с Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за подпомагане при разработването на Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН).

В изпълнение на Споразумението от страна на МБВР e открита процедура за избор на изпълнител по следната тема:

 • Методика за оценка на химично състояние с оценка на въздействието от измененията на климата  върху състоянието на повърхностните води, включително анализ на химичния натиск, въздействие, риск и състояние 

Номер на публикацията: 1265055        Публикувано на: 16.10.2019

Изразяване на интерес може да се представи от заинтересовани кандидати в срок до 31.10.2019 г. (at 11:59:59 PM (Eastern Time – Washington D.C.)

Повече информация за обявените съобщения може да се получи на този адрес:  https://wbgeconsult2.worldbank.org/wbgec/index.html

проверете бутона „Business Opportunities“ в горния десен ъгъл на уебстраницата и тогава търсете чрез номера на публикацията или датата на публикуване

 

7.10.2019 г.

ПОКАНА

за участие в избора на представители на неправителствени организации (НПО) номинирани посредством обединения за гражданско участие на НПО, които да бъдат включени в състава на Висшия консултативен съвет по водите към Министерство на околната среда и водите

30.09.2019 г.

Планирани ремонтни дейности на съоръжения, заложени в месечен график за използване на водите на комплексните и значими язовири за м. октомври

В периода от 01.10.2019 г. до 31.10.2019 г. ще бъде преустановена работата на ВЕЦ „Росица 1“ и ще бъде спряно водоподаването по Главен силов канал на яз. „Александър Стамболийски“ за провеждане на ремонтни дейности.

Поради извършване на ремонтни работи по канала след ВЕЦ „Копринка“ на яз. Копринка“ централата ще преустанови работа през месец октомври.

В периода 01-04.10.2019 г., поради почистване на решетки, ВЕЦ „Студен кладенец“ няма да работи през светлата част на денонощието.

На 17.10.2019 г. и 18.10.2019 г., поради ремонтни дейности, ВЕЦ „Студен кладенец“ няма да работи в периода от 09:00 до 16:30 часа.

 

20.09.2019 г.

МОСВ е бенефициент по проект № BG16M1OP002-1.013-0001-С03 "Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“.

За повече информация тук.

 

19.09.2019 г.

Във връзка с актуализацията на Планове за управление на речните басейни за периода 2022-2027 г. през 2018 г. бе подписано Споразумение с Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за подпомагане при разработването на Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН).

В изпълнение на Споразумението от страна на МБВР са открити процедури за избор на изпълнител по следните теми:

 • Национално проучване на качеството на подземните води и оценка на водовземането

Номер на публикацията: 1264515 Публикувано на: 10.09.2019

 • Характеристика на неогенните и кватернерните водоносни системи на Софийската котловина и актуализиране на количествените и химичните рискове и състояние на съответните подземни водни тела

Номер на публикацията: 1264516   Публикувано на: 10.09.2019

 • Актуализиране на определянето и характеристиките на подземните води тела в риск, включително оценка на натиска и риска и оценка на състоянието

Номер на публикацията: 1264531   Публикувано на: 10.09.2019

 • Извършване на въздушно фотограметрично заснемане, изготвяне на цифров модел на релефа и цифров модел на терена, и ортофото карти за целите на картирането на заплахата и риска от наводнения.

Номер на публикацията: 1264519 Публикувано на: 10.09.2019

Изразяване на интерес може да се представи от заинтересовани кандидати в срок до 24.09.2019 г. (at 11:59:59 PM (Eastern Time – Washington D.C.)

Повече информация за обявените съобщения може да се получи на този адрес:  https://wbgeconsult2.worldbank.org/wbgec/index.html

проверете бутона „Business Opportunities“ в горния десен ъгъл на уебстраницата и тогава търсете чрез номера на публикацията или датата на публикуване

 

29.08.2019 г.

Планирани ремонтни дейности на съоръжения, заложени в месечен график за използване на водите на комплексните и значими язовири за м. септември

Във връзка с предвидени дейности по есенно-зимна подготовка, в периода 09-10.09.2019 г. е предвидено пълно спиране, през деня, на подаването на вода след яз. „Цанков камък“, като в посочения период минимално допустимият отток ще се осигурява през байпасна връзка на централата.

В периода 16-21.08.2019 г. е предвиден текущ ремонт на ХГ6 (екологична) на ВЕЦ „Студен кладенец“ и почистване на груби решетки, през деня, когато цялата централа няма да работи. Води по поречието чрез работа на ВЕЦ „Студен кладенец“ ще се подават само в периодите на работа на останалите агрегати на централата, покриващи нуждите на ЕЕС.

30.07.2019 г.

Планирани ремонтни дейности на съоръжения, заложени в месечен график за използване на водите на комплексните и значими язовири за месец август

„Във връзка с планирани спирания на работата на ВЕЦ „Въча2“ и „Въча1“

от 13:00 до 17:00 часа на 08 август 2019г. и
от 10:00 до 15:00 часа на 20 август 2019г.

за времето на спиранията ще работи един хидроагрегат на ВЕЦ „Кричим“ за оводняване на поречието, като „Напоителни системи“ЕАД  ще осигуряват  по 5 м3/сек  след водохващането.

За язовирите „Доспат“ и „Белмекен“ е поставено условие, водите от водохващанията на събирателните деривации да се изпускат за оводняване на речните русла и за ползване от населението.

28.06.2019 г.

Планирани ремонтни дейности на съоръжения, заложени в месечен график за използване на водите на комплексните и значими язовири за месец юли

Във връзка с ремонтни дейности в тампонирания участък на река Гашня в язовир „Цанков камък“ следва да се поддържа водно ниво в язовира между кота 670,00 м и кота 676,00 м (обеми между 69,678 и 84,149 млн. м3).

При започване на текущ ремонт на МВЕЦ „Цанков камък“ /планиран в периода 08-19 юли/, осигуряването на минимално допустимия отток за периода на ремонтните дейности ще се извършва чрез изпускане на енергийно непреработени водни обеми през байпасна връзка на централата.

За язовирите „Доспат“ и „Белмекен“ е поставено условие, водите от водохващанията на събирателните деривации да се изпускат за оводняване на речните русла и за ползване от населението.

25.04.2019г.

Консултации с обществеността за определяне на индивидуални емисионни ограничения за заустване на отпадъчни води 

Започва обществена консултация за определяне на индивидуални емисионни ограничения за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.
Консултацията има за цел да се съберат мнения от специалисти, организации и граждани по отношение на промишлените производства, типовете замърсители и оценката на концентрациите на замърсители в отпадъчни води.

В обществената консултация може да се включите като се запознаете с документи, публикувани на адрес http://nis-su.eu/Common/News.aspx и изпратите мнение на Karadjova@chem.uni-sofia.bg

Срокът за изпращане на мнения и препоръки е до 20.05.2015 г.

 

25.04.2019 г.

Планирани ремонтни дейности на съоръжения, заложени в месечен график за използване на водите на комплексните и значими язовири за месец май

Яз. „Искър“

До 31.05.2019 г. щe продължи четвърти етап от рехабилитационна програма на каскада „Искър“, включваща основен ремонт и модернизация на ХГ1 във ВЕЦ „Пасарел“.

Предвидената рехабилитация на ВЕЦ „Пасарел“ няма да се отрази на водовземането от яз. „Искър“ за питейно-битово водоснабдяване.

Яз. „Цанков камък“

През месец май 2019 г. продължават строително-монтажните дейности в тампонирания участък на река Гашня. За обезпечаване на дейностите ще се поддържа водно ниво в язовир „Цанков камък“ между кота 670,00 м и кота 676,00 м /обеми между 69,678 и 84,149 млн. м3/.

На язовирите „Студен кладенец“, „Ивайловград“, „Копринка“ и „Доспат“ (изравнител „Тешел“ и водохващания) е предвидено изпускане на енергийно непреработени водни обеми за провеждане на пробни изпитания на съоръжения.

 

24.04.2019 г.

Днес в МОСВ беше проведено обсъждане на необходимите промени в режима за опазване на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.

В обсъждането участваха представители на МРРБ, представители на неправителствени организации и граждани, изразили резерви към предложените през 2018 г. промени в Закона за водите.

Бяха представени европейските практики при опазване на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, проучването на Европейската комисия за 2017/2018 г. за по-добра защита на ресурсите за питейна вода, както и анализ на настоящата ситуация в избрани региони в България.

Бяха обсъдени предложените от МОСВ промени през 2018 г., предложенията на Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и неправителствени организации.

Беше постигнато принципно съгласие, на базата на което да бъдат подготвени предложенията за промяна на Закона за водите и Наредбата за опазване на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване и на минералните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и за водоснабдяване за производство на бутилирани води, за лечебни цели, за профилактика, за отдих и спорт, както следва:

1. Да бъдат установени 3 нива на защита:

Охранителен пояс – около всяко водовземно съоръжение, предназначено за питейно-битово водоснабдяване, обхващащ акватория и територия с ограничени размери и публична собственост, в който са разрешени само дейности за експлоатация на съоръженията;

- Охранителна зона около всяко водовземно съоръжение, предназначено за питейно-битово водоснабдяване или система от съоръжения, в райони с установен натиск върху водите – с дефинирани в Закона за водите и Наредбата минимални размери и възможност за определяне на други размери при извършване на конкретни проучвания. В тази зона да се прилагат мерките предвидени в зоната за защита на водите, както и забрани, ограничения и мерки насочени към съществуващи обекти и дейности в територията;

- Зона за защита на водите – водно тяло със задължителни мерки, свързани със спецификата на водното тяло;

 1. Забраните, ограниченията и мерките, които да се прилагат в охранителните зони и зоните за защита на водите да се определят в Наредбата;
 2. Собственикът на водовземното съоръжение да възлага проектиране и изграждане на охранителните пояси и определяне на границите и мерките в охранителните зони по реда на ЗУТ и да предприема действия за последващото им отразяване в кадастралната карта;
 3. Водовземните съоръжения, забраните и ограниченията и мерките в охранителната зона да бъдат отразени в кадастъра и имотния регистър;
 4. Собственикът на водовземното съоръжение да възлага и да финансира поддръжка и експлоатация на съоръженията в охранителните пояси и прилагането на забраните за дейности, различни от експлоатацията на съоръжението;
 5. Мерките в зоните за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и източника за финансирането им да се определят в Плановете за управление на речните басейни;
 6. Забраните, ограниченията и мерките в границите на зоните за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и в охранителните зони да се изпълняват от собствениците или ползвателите на обектите, от държавата и общините и от държавните и общински органи, разрешаващи реализирането на съответните дейности;
 7. Забраните, ограниченията и мерките в границите на зоните за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и в охранителните зони да се контролират в зависимост от вида на територията (земеделска, урбанизирана, защитена и т.н), като допълнително се дискутират възможните специфични контролни функции на общините и органите за здравен контрол.

Предстои в следващите месеци съгласуване на предложените промени със заинтересованите ведомства, представяне на конкретни текстове и разработване на проекти на нормативните актове (ЗИД на ЗВ и Наредба), които да бъдат дискутирани на следващ етап.

 

22.04.2019 г.

Министерството на околната среда и водите организира обсъждане на промени в режима за опазване на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.

Ще бъдат представени европейските практики при опазване на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, проучването на Европейската комисия  2017/2018 г. за по-добра защита на ресурсите за питейна вода, настоящата ситуация в избрани региони в България, предложените  промени през 2018 г. от Министерството на околната среда и водите,  както и постъпилите след това предложения от Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Неправителствени организации.

Обсъждането ще се състои на 24.04.2019 г., от 10 до 13 ч.  в зала „Европа“, в сградата на Министерството на бул.“Кн.М.Луиза“ 22.

 

10.04.2019 г.

Стартира публикуването на данните за отклоненията в качеството на повърхностните и подземните води, установени при изпълнение на регулярния мониторинг на водите и получените резултати от собствен мониторинг на водите, изпълняван от титулярите на разрешителни.

Ежемесечно до 10-то число на интернет страниците на басейновите дирекции  ще бъдат публикувани наличните данни за установените отклонения в качеството на водите през предходния месец.

Достъп до данните е осигурен и чрез интернет страницата на Министерството на околната среда и водите  - https://www.moew.government.bg/bg/vodi/byuletin-za-sustoyanieto-na-vodnite-resursi/otkloneniya-v-kachestvoto-na-vodite/

 

28.03.2019 г.

Планирани ремонтни дейности на съоръжения, заложени в месечен график за използване на водите на комплексните и значими язовири за месец април

Яз. „Искър“

До 31.05.2019 г. щe продължи четвърти етап от рехабилитационна програма на каскада „Искър“, включваща основен ремонт и модернизация на ХГ1 във ВЕЦ „Пасарел“.

Предвидената рехабилитация на ВЕЦ „Пасарел“ няма да се отрази на водовземането от яз. „Искър“ за питейно-битово водоснабдяване.

Яз. „Цанков камък“

В периода 08-30.04.2019 г. се предвижда извършването на строително-монтажни и строително инжекционни дейности в тампонирания участък на река Гашня. За обезпечаване на дейностите ще се поддържа водно ниво в язовир „Цанков камък“ между кота 670,00 м и кота 676,00 м /обеми между 69,678 и 84,149 млн. м3/.

На язовирите „Кърджали“, „Цанков камък“, „Въча“ и „Кричим“ е предвидено изпускане на енергийно непреработени водни обеми за провеждане на пробни изпитания на съоръжения.

 

05.03.2019 г.

Министерството на околната среда и водите започна широкото обществено обсъждане на промяната в подхода за опазване на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и на минералните води.

През 2018 г. предложената промяна в подхода е представена и подкрепена от Съвета на учените към министъра на околната среда и водите.

През м. януари 2019 г. предложената промяна в подхода е представена на отговорни експерти от Министерство на здравеопазването и Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Днес предложената промяна в подхода е представена на семинар, организиран от Българската асоциация по водите.

Презентация за актуалното състояние по определяне на санитарно-охранителните зони в България, практиката в страни-членки на Европейския съюз, резултати от последното проучване на Европейската комисия за опазването на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и предлаганата промяна в подхода може да видите в презентацията тук.

28.02.2019 г.

Особености в месечния график за м. март 2019 г.

За язовир „Бели Искър“ е поставено условието, след достигане на обем 13,400 млн. м3 този обем да се поддържа чрез подходящ режим на работа на ВЕЦ „Бели Искър“, с цел гарантиране на безопасна експлоатация на стената.

С цел увеличаване на обема на язовирите „Ал. Стамболийски“ и „Доспат“ не са разрешени води за електропроизводство, въпреки получената заявка от НЕК ЕАД.

За яз. „Доспат“ са разрешени единствено водни маси в размер на 1 млн. м3 за технологични цели.

В периода от 8:00 часа на 05.03.2019 г. до 16:00 часа на 29.03.2019 г. ще бъде преустановена работата на ВЕЦ „Росица 1“ за провеждане на ремонтни дейности. За периода на ремонта подаването на водните обеми за осигуряване на минимално допустим отток и за промишлеността, в границите на разрешените лимити, ще се извършва през сегментен затвор на централата по график, съгласуван между НЕК ЕАД и “Напоителни системи” ЕАД – клон среден Дунав.

За язовир „Ястребино“ е предвидено достигане на максимален определен обем от 40,00 млн. м3 и поддържането му, поради необходимостта от поддържане на ниско ниво до извършване на ремонтни работи по водовземна кула и основен изпускател.

Поставени са минимални обеми за поддържане в  язовирите  „Кърджали“ – 267,00 млн. м3, „Студен кладенец“ – 218,00 млн. м3, и „Въча“ – 130,0 млн. м3,  с цел защита на аквакултурите. 

За всички язовири от каскада „Арда“ са поставени и максимални обеми, съответстващи на 80% от общите такива.

Ограничени са водите за електропроизводство от язовирите „Белмекен“, „Копринка“, „Г. Беглик“ и „Батак“ предвид ниските завирени обеми и очаквания прогнозен приток.

За ВЕЦ „Пчелина“ се разрешава работа с една машина до 4,3 м3/сек, като е поставено условието при използване на води за електропроизводство да не се допуска обемът в язовира да пада под 53,700 млн. м3. Така поставеното условие гарантира, че при работа на централата, преливното водно количество в реката след язовира до голяма степен ще съответства на моментните количества, преработвани от ВЕЦ-а.

Наличният завирен обем на комплексните и значими язовири към 26.02.2019 г. е 4 132,6 млн. м3,  което е с 41,800 млн. м3 повече от този в предходния месец.

За месец март 2019 година се предвижда да се ползват 1 374,384 млн. м3, което е с 321,6 млн. м3 повече от разрешените за месец февруари 2019 г. водни обеми.

Язовирите са със завиряване нормално за сезона.

Всички язовири за питейно-битово водоснабдяване са с обеми, които ще задоволят питейно-битовите нужди на ВиК дружествата.

21.12.2018 г.

Консултации с обществеността

по Плановете за управление на речните басейни  и Планове за управление на риска от наводнения за периода 2022 – 2027 г.

Започна подготовката на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ)  и Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) за периода 2022 – 2027 г.

Ако имате интерес или сте загрижени за водите и тяхното устойчиво използване и опазване за бъдещите поколения и намаляване на рисковете от наводнения бихме приветствали Вашия принос в разработването на плановете.

 Официалните консултации ще се проведат на три етапа за всеки от плановете в процеса на разработването им:

 • График и работна програма за актуализацията на ПУРБ и ПУРН и мерки за консултация, консултациите по които стартират от 22.12.2018 г. и са публикувани на интернет страницата на МОСВ:

За ПУРБ:

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Water/PURB/%D0%9F%D0%A3%D0%A0%D0%91%202022%20-%202027/Work%20Program%20RBMP_1.xlsx

За ПУРН:

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Water/PURN/PURN%202022-2027/4-final_Work%20Program%20FRMPs%20for%20RBDs%20(BG)-1.docx

При тази консултация се представя проект на график и работна програма за изготвянето на плановете и се очакват становища за подобряване на процеса на разработване, консултиране и изпълнение на плановете.

 • Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) с определени райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), ще се проведат обществени консултации от м.юли 2019 г. до м.август 2019 г., по време на  които ще бъдат обсъдени идентифицираните значими минали и потенциални бъдещи наводнения, въз основа на които са определени РЗПРН.  Възможно е в хода на консултациите да бъдат мотивирани нови РЗПРН или да отпаднат вече определени такива.
 • Значими проблеми при разработването на плановете свързани с  управление на водите (консултации от м. януари 2021 до м. юни 2021 г.) и проекти на карти на заплахата и риска от наводнения (консултации от м. юни 2020 до м. февруари 2021 г.)   

На този етап ще бъдат представени:

за ПУРБ: междинен преглед на значимите проблеми, свързани с управлението на водите в Дунавския, Черноморския, Източнобеломорския и Западнобеломорския райони за басейново управление на водите. Очакват се становища за Вашите мнения и предложения за най-важните според Вас въпроси, които трябва да бъдат разгледани в Плановете за управление на речните басейни;

за ПУРН:  проекти на карти на заплахата и риска от наводнения, на които е представена детайлна информация за районите, които могат да бъдат засегнати в случаи на наводнения, в т.ч ще бъдат посочени разпространение на потенциални наводнения при три сценария, като за всеки сценарии ще се определи приблизителен брой засегнати жители, вид стопанска дейност, зони за защита на водите и др.

Карти на районите под заплаха и Карти на районите в риск от наводнения се съставят за утвърдените РЗПРН.

Картите на районите под заплаха от наводнения подпомагат ефективното предотвратяване и ограничаване на последиците от наводненията. Тези карти са подходящи за създаване и подобряване на предупредителни системи при наводнения, планиране на земеползването, планиране и изграждане на хидротехнически съоръжения.

Картите на риска представляват вид тематични или специални карти, чието съдържание представя риска от наводнения за конкретна територия. Основното им предназначение е да обезпечат ползвателите със систематизирана информация относно потенциално засегнатите елементи на риск при наводнения с определена обезпеченост и да подпомогнат заинтересовани лица при взимане на решения.

Картите на районите под заплаха от наводнения и картите на районите с риск от наводнения имат ключово значение за формулирането на целите и приоритетите на ПУРН, и в последствие на изготвянето на програмата от мерки (ПоМ).

Очаква се обществеността и заинтересованите страни да представят становища и коментари по представената информация.

 • Проекти на ПУРБ 2022-2027 и проекти на ПУРН 2022-2027 (консултации от м. януари 2022 до м. юни 2022 г.)

Проектите на ПУРБ, определят характеристиките, натискът и въздействието от човешката дейност върху водите и водните обекти, състоянието на водите;  предлага цели за запазване и подобряване на състоянието и мерки за постигане на тези цели до 2027 г. съответно в Дунавския, Черноморския, Източнобеломорския и Западнобеломорския район за басейново управление на водите.  При тези консултации се очакват Вашите становища и предложения, включително за мерките, които смятате че следва да се изпълнят, за да се постигне добро състояние на водите в страната.

Проектите на ПУРН се разработват на ниво район за басейново управление и определят приоритети и цели за предотвратяване и/ или намаляване на неблагоприятните последици от наводнения и мерки, които следва да бъдат изпълнявани за постигането им, като основно са насочени към утвърдените Райони със значителен потенциален риск от наводнения.

При тези консултации се очакват Вашите становища по определените цели и предвидените за изпълнение мерки и предложения за нови, така че да се постигнат целите на двата плана.

След консултациите по проектите на планове, окончателните ПУРБ и ПУРН ще бъдат предложени за приемане от Министерския съвет на Р. България.

 

Бихме искали да насърчим активното участие на всички заинтересовани страни и широката общественост при разработването на плановете и тяхното прилагане. Очакваме, с пълноценно и активно участие на обществеността и с помощта на Вашите становища и предложения да предложим оптимални мерки за решаването на установените проблеми и да повишим ефективността и ползите от изпълнението им, които ще бъдат планирани за изпълнение в периода от 2022 до 2027 г.

Започващите утре консултации е възможност да се коментира предложената работна програма и график за разработването на ПУРБ и ПУРН за периода 2022 -2027 г. Приветстваме всички становища, предложения и възгледи, които представите, на посочените по-долу адреси, но ако желаете може да отговорите и на следните въпроси:

 • Какви данни или информация биха били най-полезни за Вас, за да бъде улеснено участието Ви по време на разработването на плановете?
 • Как можем да подобрим представянето на тази информация, за да помогнем на Вашето разбиране и участие в разработването на плановете?
 • Съществуват ли въпроси или конкретни водосборни области, в които трябва да обърнем по-специално внимание при подготовката на плановете и защо?
 • Имате ли предложения за начина, по който плановете да бъдат интегрирани/координирани/съгласувани с други планове и програми?
 • Имате ли идеи за това как най-добре да бъде мобилизирано общественото участие при разработването на плановете?

Вашите становища и предложения ще бъдат включени в публични регистри и в окончателните ПУРБ и ПУРН.

Можете да отговорите, като:
изпратите Вашите отговори, становища и предложения на следните електронни адреси:

За Дунавски район – dunavbd@bddr.org

За Черноморски район – bdvarna@bsbd.org

За Източнобеломорски район – bd_plovdiv@abv.bg

За Западнобеломорски район – bdblg@wabd.bg

както и да изпратите писмо на следните адреси:

За Дунавски район – ул. "Чаталджа" № 60, гр.Плевен

За Черноморски район – ул. „Ал. Дякович“ № 33, гр.Варна

За Източнобеломорски район – ул."Янко Сакъзов" 35, пк.307, гр.Пловдив 4000

За Западнобеломорски район – - бул. "Св. Димитър Солунски" № 66, гр.Благоевград

 

21.12.2018 г.

Министър Нено Димов одобри Списък на находищата на минерални води - изключителна държавна собственост и обособените участъци по т. 31, 99, 100, 101 и 102 от находищата по приложение № 2 от Закона за водите, които могат да бъдат предоставени за безвъзмездно управление и ползване на съответните общини, за срок до 2036 г.

Предоставянето на минералните води, посочени в списъка, се извършва по писмено заявление от кмета на съответната община след решение на общинския съвет, подадено до 31 януари 2019 г.

Министърът на околната среда и водите в срок до 14 дни от подаване на заявлението с решение предоставя находището на минерална вода или участъка от находище на съответната община. Решението се публикува на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

След предоставянето на находищата или участъци от находищата за управление и ползване на съответната община, таксите по издадените разрешителни за водовземане на минерална вода се определят с тарифа, приета от общинския съвет и се превеждат по сметка на общината.

Информация за ресурсите на минерални води - изключителна държавна собственост по находища и данни за съоръженията, разкриващи находищата и участъците от находищата може да намерите на интернет страницата на МОСВ и в регистрите на интернет страниците на съответните басейнови дирекции тук.

Кметът на съответната община стопанисва предоставените минерални води в съответствие с изискванията на Закона за водите и Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

За предприемане на действия по издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода от обособените участъци от находищата следва да има влязла в сила заповед за утвърждаване на експлоатационните ресурси, определени в съответствие с изискванията на § 133, ал. 2 и ал.6 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. - ДВ, бр. 61 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.). В тази връзка, кметът на съответната община следва да възложи определянето на експлоатационните ресурси на минералните води за участъка от подземното водно тяло и техническия възможен дебит на водовземните съоръжения.

Правото на управление и ползване на находищата на минерални води и участъците от находищата се погасява при неупражняването му за срок от 5 години или след изтичане на срока за предоставяне.

6.12.2018 г.

Национално докладване по Директива за пречистване на отпадъчните води от населените места (Директива 91/271/ЕИО)

На сайта на МОСВ са публикувани актуалните национални доклади за 2018г. по чл. 15 и чл. 17 на Директивата за пречистване на отпадъчните води от населените места (Директива 91/271/ЕИО) с референтна дата на данните 31/12/2016г.

23.11.2018 г.

Във връзка с изграждане на хидравличен праг на р. Въча в интервала от 8:00 до 12:30 часа на 24.11.2018 г. частично или изцяло ще спре работата на ВЕЦ “Кричим“ с цел осигуряване на „прозорец“.

20.11.2018 г.

Започна обществена консултация във връзка с проверката на състоянието на законодателството на ЕС в областта на водите

Европейската Комисия публикува въпросник на 23 езика за обществена консултация във връзка с проверката на състоянието на законодателството на ЕС в областта на водите - Рамковата директива на ЕС за водите, свързаните с нея директиви (Директивата за подземните води и Директивата относно стандартите за качество на околната среда) и Директивата за наводненията.

Целта на консултацията е събиране на информация и мнения от заинтересованите страни относно политиката по водите и директивите на ЕС, обхванати от настоящата проверка за съответствие наречена „Fitness Check“. Оценката на горните директиви, съгласно насоките за по-добро регулиране, ще се извърши под формата на проверка за пригодност, чиято цел е да се оцени цялостно политика в ЕС и да се установи дали настоящата регулаторна рамка е целесъобразна.

Периода на консултация продължава до 04.03.2019 г.

Въпросникът е достъпен за попълване на уеб страницата на Европейската комисия на следния адрес:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/water-fitnesscheck-publicconsultation-2018

Проверката на състоянието на законодателството на ЕС в областта на водите е цялостна оценка на регулаторната рамка за даден сектор на политиката. Целта е да се направи оценка по отношение на ефективност, съгласуваност, ефикасност, уместност и добавена стойност на законодателството на ЕС в областта на водите, като се насърчава по-доброто /по-интелигентно законодателство, което го прави по-отзивчиво към настоящите и бъдещите предизвикателства.

Политиката по водите на ЕС беше вече обект на проверка на състоянието през 2012 г. , която включваше оценката на първите планове за управление на речните басейни по отношение съответствието ѝ с Рамковата директива за водите.

Съгласно Рамковата директива за водите до края на 2019 г. следва да се извърши преглед на нейното функциониране с оглед на постигане на целите ѝ. Европейската комисия ще извърши оценка и на двете директиви, които са пряко свързани с Рамковата директива за водите - Директивата за подземните води и Директивата относно стандартите за качество на околната среда, т. нар. „дъщерни директиви“ на Рамковата директива за водите.

Рамковата директива за водите е най-всеобхватният инструмент на политиката на ЕС в областта на водите. Нейната основна цел е да създаде рамка за защита и подобряване на сладководните ресурси и постигане на добро състояние на водите на ЕС. Директивата обхваща освен езерата, реките и подземните води и преходните и крайбрежните води. Основните инструменти за прилагане на директивата са плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и програмите от мерки, изготвени за периоди от шест години. Първите ПУРБ в България са приети през 2010 г. Двете директиви, пряко свързани с Рамковата директива за водите - Директивата за подземните води и Директивата за стандартите за качество на околната среда, са включени в Рамковата директива за водите и са пряко свързани с определянето на екологичните цели и стандартите, определени в Рамковата директива за водите (добро химическо състояние, включително за подземни водни тела)

Въпреки, че Директивата за наводненията не съдържа задължение за проверка, поради нейната връзка с Рамковата директива за водите е уместно същата да бъде разгледана едновременно с РДВ.

Директивата за наводненията се превърна в катализатор за въвеждането на дългосрочен подход за управление на риска за справянето със значимите наводнения в целия ЕС. Основни инструменти за прилагане на Директивата за наводненията са Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН), които включват целите и мерките, необходими за постигането им. Директивата предоставя рамка за оценка и управление на риска от наводнения с цел намаляване на неблагоприятните последици от наводнения, по-специално за човешкото здраве, околната среда, културното наследство и икономическата дейност.

Повече информация относно проверката за съответствието („Fitness Check“) може да намерите на уеб сайта на Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/environment/water/fitness_check_of_the_eu_water_legislation/index_en.htm

 

31.10.2018 г.

Планирани ремонтни дейности, през месец ноември 2018 г. на съоръжения на комплексните и значими язовири по Приложение 1 от Закона за водите

До 29.03.2019 г. ще се провежда четвърти етап от рехабилитационна програма на каскада „Искър“, включваща основен ремонт и модернизация на ХГ1 във ВЕЦ „Пасарел“.

През месец ноември 2018 г. от страна на НЕК ЕАД са планирани следните дейности:

 • промиване на тръбата и шахтата на основния изпускател на язовир „Широка поляна“ - яз. стена № 4 с цел извършване на водолазен оглед. Предвидено е манипулациите да се извършат на 05.11.2018 г., за което се разрешава изпускането на енергийно непреработени води в размер до 15 хил. м3;
 • продължава започналата рехабилитация на каскада „Белмекен - Сестримо - Момина клисура“ и провежданите демонтажни работи на ХА2 във ВЕЦ „Момина клисура“. За демонтажни работи по сферичен шибър на хидроагрегат на ВЕЦ „Момина клисура“ е необходимо пълно спиране на централата с източване на напорния тръбопровод и сваляне на нивото в дневен изравнител „Момина клисура“. Предвиденият период за изпълнение на работите е до 12.11.2018 г., за което се разрешава изпускането на енергийно непреработени води в размер до 250 хил. м3. За посочения период на изпълнение на работите е предвидено ВЕЦ „Белмекен“ и ВЕЦ „Сестримо“ да останат в разполагаемост, като ВЕЦ „Сестримо“ отработва водно количество до 30 м3/сек.
 • поради предвидени ремонтни дейности по съоръжения на язовирна стена „Кърджали”, започващи в началото на месеца е необходимо нивото в язовира да достигне и да се поддържа 266,0 млн. м3, като е разпоредено обемът в язовира да не пада под 266,0 млн. м3.

27.09.2018 г.

Планирани ремонтни дейности на комплексните и значими язовири за м. октомври 2018 г.

До 29.03.2019 г. ще се провежда четвърти етап от рехабилитационна програма на каскада „Искър“, включваща основен ремонт и модернизация на ХГ1 във ВЕЦ „Пасарел“.

В периода от 01.10.2018 г. до 31.10.2018 г. ще бъде преустановена работата на ВЕЦ „Росица 1“ и ще бъде спряно водоподаването по Главен силов канал на яз. „Александър Стамболийски“ за провеждане на ремонтни дейности.

Поради извършване на ремонтни работи по канала след ВЕЦ „Копринка“ централата ще преустанови работа през месец октомври.

До приключване на ремонтните дейности на ВЕЦ и МВЕЦ „Цанков камък“ /25.10.2018 г./, осигуряването на минимално допустимия отток за периода на ремонта да се извършва чрез изпускане на енергийно непреработени водни количества в размер до 2,0 м3/сек през байпасна връзка на централата (до 5,000 млн. м3 енергийно непреработени водни обеми). След приключването на ремонта минимално допустимият отток да се осигурява от МВЕЦ „Цанков камък“, в размер до 1 млн. м3.

Във връзка с планирани ремонти и спиране на ВЕЦ „Батак“, водите от деривации „Бяла“, „Черна“ и „Гашня“ ще бъдат изключени. В зависимост от хидрометеорологичните условия в този период ще бъдат включвани и изключвани деривация „Беглика“, помпените станции и съоръжения събиращи и подаващи вода в язовир „Голям беглик“ и язовир „Широка поляна“. Допълващото водоподаване от байпасна връзка на апаратна камера на ВЕЦ  „Батак“ към „ВиК“ ЕООД-гр. Батак в размер до 10л/сек ще бъде прекъснато.

Поради извършване на есенно-зимна подготовка, ВЕЦ „Въча 2“ и ВЕЦ „Въча 1“ ще спрат работа от 10:00 до 16:00 ч. на 03.10.2018 г., като за периода в който се предвижда спиране на работата на централите, преработените от ВЕЦ “Кричим“ води да се изпускат в коритото на реката.

Поради предвидени ремонтни дейности по съоръжения на язовирна стена „Кърджали”, започващи в началото на месец ноември 2018 г., е необходимо нивото в язовира да достигне и да се поддържа 266,0 млн. м3.

За периода от 10.10.2018 г. до 30.10.2018 г. се предвижда извършване на оглед на ГНД за ВЕЦ „Девин“, с пълно спиране на ВЕЦ „Тешел“ и ВЕЦ „Девин“. За извършване на ремонтните дейности ще бъдат изпуснати енергийно непреработени водни обеми, в размер 1,490 млн. м3.

29.08.2018 г.

Планирани ремонтни дейности на комплексните и значими язовири за м. септември 2018 г.

Продължава четвърти етап от рехабилитационна програма на каскада „Искър“, включваща основен ремонт и модернизация на ХГ1 във ВЕЦ „Пасарел“.

В периода /17.09-21.09.2018 г./ между 09:30 ч. и 16:00 ч. са планирани монтажни дейности на полета за измерване на движението на фуги и пукнатини по конструкцията на горна камера на водна кула на ГНД на ВЕЦ „Пасарел“, поради което в този период ВЕЦ „Пасарел“ ще преустанови работа.

През месеците септември е планирано извършване на ремонт на напорния водопровод на ВЕЦ „Калин“, като за осигуряване на питейно-битовото водоснабдяване на общините Рила, Кочериново и Бобошево следва да се изпуска, при необходимост, водно количество от 180 л/сек чрез изпускателя на яз. „Калин“ до горен изравнител на ВЕЦ „Каменица“.

Започналите през м. юни планирани дейности в чашата на язовир „Цанков камък“ ще продължат и през целия месец септември, поради което обемът в язовира не следва да надвишава 84,0 млн. м3. При започване на планирани дейности на ВЕЦ и МВЕЦ „Цанков камък“ /в периода 10-14.09.2018 г./, осигуряването на минимално допустимият отток за периода на ремонтните дейности ще се извършва чрез изпускане на 1,000 млн. м3 енергийно непреработени водни обеми през байпасна връзка на централата.

Поради планиран ремонт на лява крилна стена на изтичалото на ВЕЦ „Орфей“ /в периода 11.09-30.09.2018 г./ ще се ограничи нивото в язовир „Кричим“ до кота 406м , което ще доведе до ограничаване на работата на ВЕЦ „Орфей“ и ВЕЦ „Кричим“. Приоритетно ще работят ВЕЦ „Въча 1“ и ВЕЦ „Въча 2“. ВЕЦ „Кричим“ ще работи до 1 час на денонощие / около 0,1 млн.м3/дн./.

Поради ремонтно експлоатационни дейности, планирани от 24.09.2018 г. до 26.10.2018 г. с пълно спиране на ВЕЦ „Батак“, водите от деривации „Бяла“, „Черна“ и „Гашня“ ще бъдат изключени. В зависимост от хидрометеорологичните условия да бъдат включвани и изключвани деривация „Беглика“, помпените станции и съоръжения събиращи и подаващи вода в язовир „Голям Беглик“ и „Широка поляна“. По време на ремонтните дейности допълващото водоподаване от байпасна връзка на апаратна камера на ВЕЦ „Батак“ към „ВиК“ ЕООД-гр. Батак в размер до 10 л/сек ще бъде прекъснато.

Поради планирани профилактични дейности на ВЕЦ „Студен кладенец“ /в светлата част на деня в периода 18.09.-21.09.2018 г./ ще бъде нарушено осигуряването на минимално допустим отток в реката след язовира.

Горните дейности са съгласувани с МОСВ и са предвидени в месечния график за м. септември 2018 г., като са поставени съответни условия за тяхното изпълнение.

 

 

30.07.2018 г.

Планирани ремонтни дейности на комплексните и значими язовири за м. август 2018 г.

До 30.09.2018 г. ще се провежда четвърти етап от рехабилитационна програма на каскада „Искър“, включваща основен ремонт и модернизация на ХГ1 във ВЕЦ „Пасарел“.

През месеците август е планирано извършване на ремонт на напорния водопровод на ВЕЦ „Калин“, като за осигуряване на питейно-битовото водоснабдяване на общините Рила, Кочериново и Бобошево следва да се изпуска, при необходимост, водно количество от 180 л/сек чрез изпускателя на яз. „Калин“ до горен изравнител на ВЕЦ „Каменица“.

Започналите през м. юни планирани дейности в чашата на язовир „Цанков камък“ ще продължат и през целия месец август, поради което обемът в язовира не следва да надвишава 84,0 млн. м3.

Във връзка с планирани ремонти от 15 август и спиране на ВЕЦ „Батак“, водите от деривации „Бяла“, „Черна“ и „Гашня“ще бъдат изключени. В зависимост от хидрометеорологичните условия в този период да бъдат включвани и изключвани деривация „Беглика“, помпените станции и съоръжения събиращи и подаващи вода в язовир „Голям беглик“ и „Широка поляна“.

Допълващото водоподаване от байпасна връзка на апаратна камера на ВЕЦ „Батак“ към „ВиК“ ЕООД-гр. Батак в размер до 10л/сек ще бъде прекъснато.

След 15 август, поради планиран ремонт спират работа ВЕЦ „Тешел“ и ВЕЦ“Девин.

Горните дейности са съгласувани с МОСВ и са предвидени в месечния график за м. август 2018 г., като са поставени съответни условия за тяхното изпълнение.

 

19.07.2018 г.

Започна обществена консултация за оценка на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води

Европейската комисия започна обществена консултация относно оценка на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води. Допитването започна от 13 юли и ще продължи до 19 октомври т.г. като в него могат да участват всички граждани и организации (https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-urban-waste-water-treatment-directive_bg).

Консултацията има за цел да се съберат мнения от обществеността по отношение на тяхното разбиране и връзка с (отпадъчните) води, както и да се събере по-подробна информация и становища на експерти и публични и частни субекти, които отговарят за изпълнението на специфичните аспекти на Директивата.

В обществената консултация може да се включите като попълните онлайн въпросника в UWWTD_Survey_2018  (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/UWWTD_Survey_2018). Една част от въпросите е насочена към широката общественост и една част, с по-подробни и технически въпроси, е предназначена за експерти. Въпросникът е наличен и на български език.

 

29.06.2018 г.

Планирани дейности на язовир „Калин“ и язовир „Цанков камък“ за м. юли 2018г.

През месеците юли, август и септември е планирано извършване на ремонт на напорния водопровод на ВЕЦ „Калин“, като за осигуряване на питейно-битовото водоснабдяване на общините Рила, Кочериново и Бобошево следва да се изпуска, при необходимост, водно количество от 180 л/сек чрез изпускателя на яз. „Калин“ до горен изравнител на ВЕЦ „Каменица“.

Започналите през м. юни планирани дейности в чашата на язовир „Цанков камък“ ще продължат и през целия месец юли, поради което обемът в язовира не следва да надвишава 84,0 млн. м3.

Във връзка с ремонтни дейности на дюкер „Стара“ на СД „Равногор“ към яз. „Батак“ е разрешено изпускането на 0,260 млн. м3 енергийно непреработени води от водохващанията, пълнещи СД „Равногор“.

Горните дейности са съгласувани с МОСВ и са предвидени в месечния график за м. юли 2018 г., като са поставени съответни условия за тяхното изпълнение.

 

4.06.2018 г.

Планирани дейности на язовир „Цанков камък“ за м. юни 2018 г.

Считано от 04.06.2018 г. на язовир „Цанков камък“ започва планиран ремонт на МВЕЦ, осигуряващ минимално допустимия отток в реката след язовира. Ремонтът е планиран за първата десетдневка на месец юни, като за периода на ремонта ще се изпускат енергийно непреработени водни обеми през байпасна връзка на централата, с цел ненарушаване на екологичното равновесие в руслото на реката.

От 04.06.2018 г. започват и планирани дейности в чашата на язовир „Цанков камък“, поради което обемът в язовира не следва да надвишава 84,0 млн. м3. Ремонтът е планиран да продължи през целия месец юни.

Горните дейности са съгласувани с МОСВ и са предвидени в месечния график за м. юни 2018 г., като са поставени съответни условия за тяхното изпълнение.

 

 

27.03.2018 г.

Ревизия на Директивата за питейни води (преразглеждане 2017)

Каним Ви да  дадете Вашето мнение до ЕК относно: Ревизия на Директивата за питейни води (преразглеждане 2017).

След като се запознаете с предложението на ЕК и в случай, че искате да изразите мнение по параметрите, които е необходимо да се следят в питейните води,  предлагания подход за оценка на опасностите по отношение на водоизточника и подходите за оценка на риска при водоснабдяването и водоснабдителната система, по информацията, която да се предоставя на крайния потребител за качеството на водата и за управлението на водоснабдителната система, както и други аспекти за осигуряване на безопасна вода за питейни нужди, можете да се включите чрез механизма на обратна връзка.

Настоящото запитване е анонимно (или може да посочите името или организацията си).

Предложението на Европейската комисия (в т.ч. и на български език) и подкрепящи документи можете да намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/review_en.html 


Крайният срок да дадете Вашето мнение е 2 април 2018г.

Към формата за мнение: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-753_bg

 

15.03.2018 г.

GWP и МОСВ проведоха среща за обсъждане на прилагането на интегрираното управление на водните ресурси в България

Глобално партньорство по водите (GWP) в партньорство с Министерството на околната среда и водите проведоха работна среща със заинтересованите страни от различни държавни и неправителствени институции и организации, академичната общност във врзъка с постигането на цел SDG 6.5.1, която гласи: "До 2030 г. да се приложи интегрирано управление на водните ресурси на всички равнища, включително чрез трансгранично сътрудничество по целесъобразност".

Цел SDG 6.5.1 е част от Програмата за развитие до 2030 г., приета през септември 2015 г. от държавите-членки на ООН.

Презентации на срещата представиха  г-жа Мария Бабукчиева и проф.  Тодор Христов.

На срещата се обсъди и Въпросника за установяване на степента на прилагане на интегрирано управление на водните ресурси за България.

 

14.03.2018 г.

Въпросник за установяване на степента на прилагане на интегрирано управление на водните ресурси

С Програмата за развитие до 2030 г., приета от държавите-членки на Общото събрание на ООН през септември 2015 г., се определят целите за устойчиво развитие (SDG) за следващите 15 години.

Една от целите е SDG 6.5.1, която гласи: "До 2030 г. да се приложи интегрирано управление на водните ресурси на всички равнища, включително чрез трансгранично сътрудничество по целесъобразност".

Провежда се анкетно проучване чрез разработения от UN Environment-DHI въпросник за SDG 6.5.1.

Моля попълнете приложения въпросник за определяне на индикатора SDG 6.5.1, за установяване на степента на прилагане на интегрираното управление на водните ресурси по скала от 0 до 100, както и неприложимо n/a.

Попълненият въпросник изпратете до 28.03.2018 на email: urb@moew.government.bg.

 

31.01.2018 г.

Планирани ремонтни дейности на съоръжения, заложени в месечен график за използване на водите на комплексните и значими язовири по Приложение 1 от Закона за водите за месец февруари

Язовир „Въча“

Поради извършване на планирани огледи на съоръжения на ВЕЦ „Въча 1“ и ВЕЦ „Въча 2“ за периода от 08:00 часа на 05.02.2018 г. до 18:00 часа на 07.02.2018 г., оводняването на речното корито на р. Въча ще се осигурява чрез периодична работа на една машина на ВЕЦ „Кричим“.

За периода, в който се предвижда спиране на работата на двете централи, преработваните от ВЕЦ „Кричим“ води ще се изпускат в коритото на реката, което може да доведе до смущения и неравномерност на количествата по течението.

Язовир „Цанков камък“

За извършване на контролни дейности, свързани с оценка на състоянието на ремонтирания участък от десния бряг на река Гашня, в периода от 12.02.2018 г. до 23.02.2018 г. включително, нивото в язовир „Цанков камък“ ще се поддържа под кота 677,00 м, което отговаря на обем 86,790 млн. м3.

Поддържането на нивото ще се извършва чрез работа на ВЕЦ и няма да повлияе на екологичното водно количество в реката след язовира.

 

23.01.2018 г.


ЕК провежда консултации с обществеността на тема Фармацевтика в околната среда

В момента се провеждат консултации с обществеността на тема „Фармацевтика в околната среда“ от Главна дирекция Околна среда (DG ENV) на Европейската комисия https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-pharmaceuticals-environment_bg
Крайният срок за включване в консултациите е 21 февруари 2018г.
За да вземете участие е необходимо да попълните въпросник чрез EU Survey. Въпросникът е достъпен и на български език на интернет адрес: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2de5e81c-4875-441e-b351-b8ebd598cf86?draftid=d504cc68-d085-449b-bc3e-337cf55215c3&surveylanguage=BG
Целева група са всички граждани и организации, които каним да вземат участие в консултациите.
Очакват се мнения за възможни действия, които да се предприемат по отношение на риска от фармацевтиката за околната среда. С консултациите се събират мнения и информация за подпомагане разработването от Комисията на Стратегически подход за фармацевтичните продукти в околната среда.
За въпроси по отношение на включването в консултациите:

ENV-PHARMA-CONSULTATION@ec.europa.eu

 

22.12.2017 г.

Със Заповед № РД-843/21.12.2017 г., министърът  на околната среда и водите утвърди образци на декларации за изчисляване на дължимата такса за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.

Образците на декларациите може да изтеглите от тук:

Изпускане на водни количества през основен изпускател на язовир „Ястребино"

Изпускане на енергийно непреработени водни обеми през ляв основен изпускател на язовир „Кърджали“ 

Временна промяна на мястото на подаване на води за оводняване на речното корито на р. Въча

Планирани ремонтни дейности през месец ноември 2017 г. на съоръжения на комплексните и значими язовири по приложение 1 от Закона за водите

Временна промяна на мястото на подаване на води за оводняване на речното корито на р. Въча

Съобщение за възобновяване подаването на минимално допустим отток в река Въча след язовир „Цанков камък“ чрез работата на МВЕЦ „Цанков камък“

Планирани ремонтни дейности, през месец октомври 2017 г. на съоръжения на комплексните и значими язовири по Приложение 1 от Закона за водите.

Подробна информация можете да получите тук.

2.10.2017 г.

Със Заповед № РД-392/06.06.2017г., министърът  на околната среда и водите одобри образци на заявления за откриване на процедура за издаване на разрешителни по реда на Закона за водите.

Образците на заявления може да изтеглите от тук:

08.06.2017 г.

В брой 2 на Държавен вестник от 6 януари е обнародвано Постановление №383 от 29 декември 2016 г. на Министерски съвет за приемане на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Новоприетата Тарифа отменя тази, обнародвана в бр. 50 на Държавен вестник от 01. 07. 2011 г. и влизаща в сила от 01. 01. 2012 г. За 2016 г. таксите ще се заплащат по досегашния ред, съгласно Тарифата, която е действаща от 2012 г. Влязлата в началото на тази година Тарифа ще започне да се прилага през 2018 г., когато ще се заплащат таксите за 2017 г.

До края на януари се подават декларациите за дължимите такси и ползваните водни обеми, а до края на март се заплащат дължимите такси за водовземане и ползване на воден обект

По-подробна информация можете да получите тук. Образци на декларации съгласно чл.194 "б" от Закона за водите можете да изтеглите от тук.

13.01.2017 г.

Във връзка със задълженията на Басейновите дирекции на основание чл. 140 от Закона за водите, както и в изпълнение на Заповед № Р-36/28.02.2014г. на Министър-председателя на Р България относно докладване за проводимостта на речните легла, наличието на строежи на жилищни, вилни сгради и стопански постройки в заливаемите тераси на реките, както и информация за наличието и състоянието на укрепителни и/или брегозащитни съоръжения по морски бряг за защита от вълновото въздействие, експерти от четирите Басейнови дирекции за поредна година участваха в междуведомствени комисии, назначени от Областните управители на съответните области. В рамките на дейността им през месеци август, септември, октомври и ноември 2014 г. са обследвани потенциално опасните водностопански обекти и проводимостта на речните легла на територията на четирите Басейнови дирекции, като пълният текст на изготвения доклад можете да намерите тук.

02.12.2014 г.

Консултации с обществеността на Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите към ПУРБ Съгласно чл.168б, т.2 и чл.168в от Закона за водите, Басейновите дирекции публикуваха за консултации с обществеността на интернет страницата си Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в съответния район за басейново управление.

Междинният преглед на значимите проблеми е част от актуализацията на Плана за управление на речните басейни 2016-2021 г. Целта му е да информира за идентифицираните значими проблеми в управлението на водите възможно най-широк кръг заинтересовани страни и чрез широк обществен диалог да се обсъдят бъдещите действия за преодоляването им.

Срокът за провеждане на консултациите е 6 месеца от датата на публикуването им. Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград

 

Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив

 

Басейнова дирекция Черноморски район с център Варна

 

Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен

 • Краен срок на консултациите - 01.06.2015 г.

07.07.2014 г.

Резултати от извършената контролна дейност на Басейновите дирекции през месец май 2014 г.

През месец май 2014 г. служители на четирите Басейнови дирекции за управление на водите са извършили общо 1051 бр. проверки, като 31 от проверките са в следствие подадени сигнали от фирми и граждани. Във връзка с констатациите от проверките са издадени 39 бр. наказателни постановления на обща стойност 40 100 лв. и са дадени 204 предписания със съответни срокове за изпълнение.

В рамките на месеца над 800 хил. лв. са приходите от такси за правото на водовземане и ползване на воден обект и от внесени суми по издадени наказателни постановления, а събраните суми по издадени през предходни периоди актове за установяване на публично държавно вземане възлизат на близо 245 хил.лв. Издадени са 9 акта за установяване на публично държавно вземане на обща стойност почти 204 хил. лв.

Във връзка със задълженията на Басейновите дирекции на основание чл. 140 от Закона за водите, както и в изпълнение на Заповед № Р-36/28.02.2014г. на Министър-председателя на Р България относно докладване за проводимостта на речните легла, наличието на строежи на жилищни, вилни сгради и стопански постройки в заливаемите тераси на реките, както и информация за наличието и състоянието на укрепителни и/или брегозащитни съоръжения по морски бряг за защита от вълновото въздействие, експерти от четирите Басейнови дирекции за поредна година участваха в междуведомствени комисии, назначени от Областните управители на съответните области. В рамките на дейността им през месеци април, май и юни 2014 г. са обследвани потенциално опасните водностопански обекти и проводимостта на речните легла на територията на четирите Басейнови дирекции, като пълният текст на изготвения доклад можете да намерите тук.

20.01.2014 г.

21 март, петък, е обявен за Ден на отворените врати в четирите Басейнови дирекции за управление на водите

По случай Световния ден на водата, всички граждани и заинтересовани лица, които проявяват интерес, могат да се запознаят с организацията, работата и дейността на Басейновите дирекции за управление на водите.

Световният ден на водата се чества ежегодно на 22 март. На тази дата правителства и международни организации потвърждават, че чистата вода е живот и нашият живот зависи от това как защитаваме качеството на водата. Целта е да се повиши общественото съзнание и култура, за да се ускори изпълнението на една от целите на развитието за този век – намаляване наполовина на броя на хората без достъп до чиста вода и канализация до 2015 г.

Инициативата за празнуване на Световния ден на водата се поражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Женейро. Генералната асамблея на Обединените нации определя  22 март да се чества като Световен ден на водата. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата. С председателството на Международната комисия за опазване на река Дунав тази година България има ключова роля в европейските политики по управление и опазване на водите.

Пълната програма на събитията е публикувана на Интернет страницата на МОСВ, рубрика Международни кампании, като можете да я намерите и тук.

14.12.2013 г.

Резултати от извършената контролна дейност на Басейновите дирекции през месец ноември 2013 г.

През месец ноември 2013 г. служители на четирите Басейнови дирекции за управление на водите са извършили общо 764 бр. проверки, като 47 от проверките са в следствие подадени сигнали от фирми и граждани. Във връзка с констатациите от проверките са издадени 29 бр. наказателни постановления на обща стойност 45 850 лв. и са дадени 400 предписания със съответни срокове за изпълнение.

В рамките на месеца над 9,1 млн. лв. са приходите от такси за правото на водовземане и ползване на воден обект и от внесени суми по издадени наказателни постановления, а събраните суми по издадени през предходни периоди актове за установяване на публично държавно вземане възлизат на близо 165 хил.лв. Издадени са 7 акта за установяване на публично държавно вземане на обща стойност почти 7 хил. лв.

Във връзка със задълженията на БД на основание чл. 140 от Закона за водите, както и в изпълнение на Заповед РД-168/22.02.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, и респективно на Заповед № Р-34/13.02.2013г. на Министър-председателя на Р България относно докладване за проводимостта на речните легла, наличието на строежи на жилищни, вилни сгради и стопански постройки в заливаемите тераси на реките, както и информация за наличието и състоянието на укрепителни и/или брегозащитни съоръжения по морски бряг за защита от вълновото въздействие,експерти от четирите Басейнови дирекции отново участваха в междуведомствени комисии, назначени от Областните управители на съответните области. В рамките на дейността им през месеци септември, октомври и ноември 2013 г. са обследвани потенциално опасните водностопански обекти и проводимостта на речните легла на територията на четирите Басейнови дирекции. Подробна информация за извършената контролна дейност, изпълнените предписания от предходните проверки и направените нови констатации се съдържат в изготвения от министър Искра Михайлова доклад, чийто текст можете да намерите тук.

16.10.2013 г.

Резултати от извършената контролна дейност на Басейновите дирекции през месец септември 2013 г.

През месец септември 2013 г. служители на четирите Басейнови дирекции за управление на водите са извършили общо 645 бр. проверки, като 46 от проверките са в следствие подадени сигнали от фирми и граждани. Във връзка с констатациите от проверките са издадени 11 бр. наказателни постановления на обща стойност 19 700 лв. и са дадени 347 предписания със съответни срокове за изпълнение.

В рамките на месеца над 4,7 млн. лв са приходите от такси за правото на водовземане и ползване на воден обект и от внесени суми по издадени наказателни постановления, а събраните суми по издадени през предходни периоди актове за установяване на публично държавно вземане възлизат на 145 хил.лв. Издадени са 9 акта за установяване на публично държавно вземане на обща стойност над 313 хил. лв.

Подробна информация за извършената контролна дейност от басейновите дирекции за управление на водите през 2013 г. е публикувана в раздел „Води”/”Контролна дейност”. Данните са ежемесечни и съдържат всички установени обстоятелства и данни при извършените проверки, установените нарушения и направените предписания.

19.09.2013 г.

Резултати от извършената контролна дейност на Басейновите дирекции през месец август 2013 г.

През месец август 2013 г. служители на четирите Басейнови дирекции за управление на водите са извършили общо 708 бр. проверки, като 54 от проверките са в следствие подадени сигнали от фирми и граждани. Във връзка с констатациите от проверките са издадени 18 бр. наказателни постановления на обща стойност 25 750 лв. и са дадени 490 предписания със съответни срокове за изпълнение.

В рамките на месеца над 928 хил. лв са приходите от такси за правото на водовземане и ползване на воден обект и от внесени суми по издадени наказателни постановления, а събраните суми по издадени през предходни периоди актове за установяване на публично държавно вземане възлизат на 53 хил.лв. Издадени са 4 акта за установяване на публично държавно вземане на обща стойност над 135 хил. лв.

23.08.2013 г.

Резултати от извършената контролна дейност на Басейновите дирекции през месец юли 2013 г.

През месец юли 2013 г. служители на четирите Басейнови дирекции за управление на водите са извършили общо 942 бр. проверки, като 53 от проверките са в следствие подадени сигнали от фирми и граждани. Във връзка с констатациите от проверките са издадени 39 бр. наказателни постановления на обща стойност 38 500 лв. и са дадени 625 предписания със съответни срокове за изпълнение.

В рамките на месеца над 970 хил. лв са приходите от такси за правото на водовземане и ползване на воден обект и от внесени суми по издадени наказателни постановления, а събраните суми по издадени през предходни периоди актове за установяване на публично държавно вземане възлизат на малко под 100 хил.лв. Издадени са 3 акта за установяване на публично държавно вземане на обща стойност 28 хил. лв.

21.06.2013 г.

Резултати от извършената контролна дейност на Басейновите дирекции през месец май 2013 г.

През месец май 2013 г. служители на четирите Басейнови дирекции за управление на водите са извършили общо 749 бр. проверки, като 37 от проверките са в следствие подадени сигнали от фирми и граждани. Във връзка с констатациите от проверките са издадени 21 бр. наказателни постановления на обща стойност 15 750 лв. и са дадени 462 предписания със съответни срокове за изпълнение.

В рамките на месеца над 900 хил. лв са приходите от такси за правото на водовземане и ползване на воден обект и от внесени суми по издадени наказателни постановления, а събраните суми по издадени през предходни периоди актове за установяване на публично държавно вземане възлизат на почти 100 хил.лв.

Издадени са 6 акта за установяване на публично държавно вземане на обща стойност 122 хил. лв., по-съществените от които са за неплатени такси за водовземане от минерални води за периода 2011-2012 г. на: Община Пазарджик, "Минерален плаж Овощник" АД, "Хотел Холдинг" ООД и "Гюр" ООД.

Във връзка със задълженията на БД на основание чл. 140 от Закона за водите, както и в изпълнение на Заповед РД-168/22.02.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, и респективно на Заповед № Р-34/13.02.2013г. на Министър-председателя на Р България относно докладване за проводимостта на речните легла, наличието на строежи на жилищни, вилни сгради и стопански постройки в заливаемите тераси на реките, както и информация за наличието и състоянието на укрепителни и/или брегозащитни съоръжения по морски бряг за защита от вълновото въздействие,експерти от четирите Басейнови дирекции участваха в междуведомствени комисии, назначени от Областните управители на съответните области. В рамките на дейността им са обследвани потенциално опасните водностопански обекти и проводимостта на речните легла на територията на четирите Басейнови дирекции. Подробна информация за извършената контролна дейност и направените констатации се съдържат в изготвения от министър Искра Михайлова доклад, чийто текст можете да намерите тук.

 

Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България

Министерство на околната среда и водите уведомява обществеността, че ще се проведе Публично обсъждане по отношение на предлаганите промени в закони, регулиращи управлението и развитието на водния сектор в Република България, на база приетата от Народното събрание Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България и План за действие в краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива.

Обсъждането ще се състои на 27 февруари 2013 г. /сряда/ от 10,00 часа в Института за икономически изследвания на БАН, ул. Аксаков № 3 в Голямата зала.

Повече информация може да бъде намерена на адрес: http://moew.government.bg

 

ИМАТЕ ЛИ МНЕНИЕ ЗА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ?

„Тематичната консултация“ на уебсайт (http://www.worldwewant2015.org/water/waterresources) иска да чуе Вашият глас!

Дискусията по темата „Управление на водни ресурси“, координирана от ИКЕ ООН (Икономическата комисия за Европа към ООН), се фокусира върху многобройните предизвикателства, свързани с водите. Съвместно със Световната метеорологична организация, подпомагаща диалога, Вие можете да дадете своя коментар по въпроси като:

 • Защо „печелившата“ стратегия е така трудна за изпълнение на практика?;
 • По какъв начин подобряваме сътрудничеството при популяризиране на синергиите по смекчаване на климатичните промени и адаптирането към тях?;
 • Защо смятате, че мениджърите във водния сектор не взимат под внимание информацията за климата при изготвяне на дългосрочни планове?

В продължение на пет седмичните обсъждания, „Тематичната консултация за водите“ позволява на гражданите на света да вземат участие в онлайн дискусиите по темата за този най-силно повлиян компонент на околната среда, за да бъдат взети под внимание при изготвяне на Дневен ред за развитие за периода след 2015 г.

Седмица 3: Вода за природата, природа за водата (28 януари – 4 февруари)

Седмица 4: Вода за храна (4 – 11 февруари)

Седмица 5: Вода за мир (11 – 17 февруари)

Седмица 5: Управление на водни ресурси за устойчиво развитие (11 – 17 февруари)

 

Последвайте ни в Twitter (#waterpost2015) или във Facebook (WaterPost2015).

Моля, изпратете Вашите коментари и се присъединете в дискусиите!

 

МОСВ предоставя информация от Посолството на Република Македония у нас за предоставяне на концесия за минерална вода