Категории
Води

Консултации с обществеността за ПУРБ

Консултации с обществеността за Планове за управление на речните басейни 2022 – 2027 г.

 

Дата на публикуване: 15.10.2021 г.

Актуално: Докладите за Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите  са публикувани за консултация с обществеността в периода 15.10.2021 г. до 18.04.2022 г. като етап от актуализация на Плановете за управление на речните басейни 2022-2027 г.

Целта на Междинния преглед е да информира и предостави за коментари на обществеността  и заинтересованите страни най-важните въпроси по отношение на управлението на водите за всеки район за басейново управление и начините за справяне с тези проблеми.

Информацията е публикувана на интернет страницата на МОСВ и  на интернет страниците на Басейновите дирекции.

Докладите за консултация и резюме на докладите за междинен преглед на проблемите при управлението на водите може да намерите тук.

Онлайн анкета относно значимите проблеми при управлението на водите - тук.

Предвидени са хибридни дискусионни срещи (присъствено и онлайн).

Графика за провеждане на срещите за консултация  по райони за басейново управление може да намерите на:

Ще се проведат и срещи на национално ниво в гр. София на следните дати:

          зала „София“ на Конферентен център ИНТЕРПРЕД-СТЦ - гр. София, бул. ”Драган Цанков” №36

          зала „София“ на Конферентен център ИНТЕРПРЕД-СТЦ - гр. София, бул. ”Драган Цанков” №36

          зала „София“ на Конферентен център ИНТЕРПРЕД-СТЦ - гр. София, бул. ”Драган Цанков” №36

Регистър на постъпилите писмени становища  по докладите за Междинен преглед на значимите проблеми при управление на водите може да намерите:

 • В МОСВ – тук
 • В Басейнова дирекция „Дунавски район“ – тук
 • В Басейнова дирекция „Черноморски район“ – тук
 • В Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – тук
 • В Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ - тук

Бихме искали да насърчим активното участие на всички заинтересовани страни и широката общественост при разработването на Плановете за управление на речните басейни и тяхното прилагане.

Очакваме  пълноценно и активно участие на обществеността и с помощта на Вашите становища и предложения да предвидим оптимални мерки за решаването на установените значими проблеми при управление на водите.

Становища, предложения, препоръки и коментари по публикуваните доклади за Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите и предложения за мерки адресирани към установените значими проблеми може да изпращате на следните адреси:

 • за Дунавски район:

Басейнова дирекция „Дунавски район“
гр. Плевен, 5800, ул. „Чаталджа“ 60, п.к 1237
или на e-mail: dunavbd@bddr.org
 • за Черноморски район:

Басейнова дирекция „Черноморски район“
гр. Варна, 9000, ул. „Александър Дякович” 33
или на e-mail: bdvarna@bsbd.org
 • за Източнобеломорски район:

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“
гр. Пловдив, 4000, ул. „Янко Сакъзов“ 35, п.к.307
или на e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg
 • за Западнобеломорски район:

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”,
гр. Благоевград, 2700, бул. „Св. Димитър Солунски” 66, п.к. 441
или на e-mail: bdblg@wabd.bg
 • за всички райони за басейново управление:

Министерство на околната среда и водите
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза“ 22

Вашите становища и предложения ще бъдат включени в публични регистри и ще допринесат при разработване на проекта на ПУРБ и програмата от мерки.

Очакваме Вашето активно участие!

 

Дата на публикуване: 21.12.2018 г.

Консултация по График и Работна програма за актуализацията на плановете за управление на речните басейни за периода 2022-2027 г. и мерки за консултации със заинтересованите страни и обществеността

Графикът и работната програма за предвидените обществени консултации в процеса на актуализация на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) е публикуван за консултации в периода 21.12.2018 г. до 21.06.2019 г. едновременно с консултациите по график и работна програма за Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН).

Информацията е публикувана на интернет страницата на МОСВ в актуални новини в секция „Води“. За да видите графика и Работна програма за актуализацията на ПУРБ – тук.

Съгласно разработените График и работна програма за актуализацията на ПУРБ 2022-2027 г. се предвижда провеждане на консултации и на следващите етапи от подготовка на ПУРБ координирано с консултациите от етапите за актуализацията на ПУРН:

Следващите консултации при актуализацията на ПУРБ се планират в периодите:

 • м. януари до м. юни 2021 г. за Междинен преглед на установените проблеми, свързани с управление на водите
 • м. януари до м. юни 2022 г. за Проектите на ПУРБ 2022-2027

Информацията за стартиране на консултациите е публикувана на 21.12.2018 г. в раздел Води - Актуално/Новини.

 

 

Консултации с обществеността за Планове за управление на речните басейни 2016 – 2021 г.

Национални подкрепящи документи

СЪОБЩЕНИЕ:

Дирекция „УВ“ на МОСВ уведомява всички заинтересовани страни, че срокът за обществените консултации по проектите на Планове за управление на речните басейни (2016-2021г.) се удължава както следва:

- за Дунавски район - до 06.12.2016 г. включително - за Черноморски район - до 01.12.2016 г. включително - за Източнобеломорски район - до 01.12.2016 г. включително - за Западнобеломорски район - до 02.12.2016 г. включително

Новият срок е обвързан с продължаването на провеждането на необходимите процедури по изготвяне на екологични оценки (ЕО)/ Оценки за съвместимост (ОС) на проектите на ПУРБ (2016-2021г.), в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програма от 2006г.

(публикувано на 09.08.2016г.)

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА ПУРБ 2016 – 2021

На основание чл. 19а, т.1, т.2 и т.3 от  Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО),  Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ осигурява публичен достъп до Задание за обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка на проекта на План за управление на речните басейни на Западнобеломорски район (2016-2021).  http://wabd.bg/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=1125&Itemid=96

НОВО: Съобщение до заинтересованите лица и общественост за  провеждане на консултации за Екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район за басейново управление 2016-2021 г., съгласно изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми  (ДВ, бр. 57/02.07.2004 г., посл. изм. ДВ бр. 12/12.02.2016 г.)

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ СЪОБЩАВА, че са изготвени Доклад по екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни  (ПУРБ) в Западнобеломорски район за басейново управление 2016-2021 г. и приложения към него, включително Нетехническо резюме и Доклад за оценка на степента на въздействие на ПУРБ върху предмета и целите на защитените зони в обхвата на Западнобеломорски РБУ, които се представят за обществени консултации.

Пълният текст на изброените документи можете да намерите тук.

Публикувано на 31.10.2016 г.

 

На основание чл. 19а, т.1, т.2 и т.3 от  Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО),  Басейнова дирекция „Дунавски район“ осигурява публичен достъп до Задание за обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка на проекта на План за управление на речните басейни на Дунавски район (2016-2021). http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/plan-za-upravlenie-na-rechniia-baseyn/aktualizaciia-na-purb/ekologichna-ocenka-na-proekta-na-purb-2016-2021/

НОВО: Съобщение до заинтересованите лица и общественост за  провеждане на консултации за Екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление 2016-2021 г., съгласно изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми  (ДВ, бр. 57/02.07.2004 г., посл. изм. ДВ бр. 12/12.02.2016 г.)

Басейнова дирекция „Дунавски район“ СЪОБЩАВА, че са изготвени Доклад по екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни  (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление 2016-2021 г. и приложения към него, включително Нетехническо резюме и Доклад за оценка на степента на въздействие на ПУРБ върху предмета и целите на защитените зони в обхвата на Дунавски РБУ, които се представят за обществени консултации.

Пълният текст на изброените документи можете да намерите тук.

Публикувано на 28.10.2016 г.

НОВО: Басейнова дирекция „Дунавски район“ СЪОБЩАВА, че удължава  срока за консултации по публикувания  Доклад за екологичната оценка на проект на ПУРБ в Дунавски район за басейново управление 2016-2021 и приложения към него  до 05.12.2016г включително.

Отменя се общественото обсъждане насрочено за 30.11.2016 г и се обявява нова дата за обществено обсъждане – на 6.12.2016 г. от 10:30 часа в Заседателна зала на БДДР, адрес: гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, етаж 7  ще се проведе обществено обсъждане на ДЕО, в т.ч. ДОСВ и проекта на ПУРБ на ДРБУ. Всички заинтересовани страни в управлението на водите в Дунавски район са добре дошли да се включат и да изразят на място своите становища и мнения.

 

На основание чл. 19а, т.1, т.2 и т.3 от  Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО),  Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ осигурява публичен достъп до Задание за обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка на проекта на План за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (2016-2021). http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=596

НОВО: Съобщение до заинтересованите лица и общественост за  провеждане на консултации за Екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район за басейново управление 2016-2021 г., съгласно изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми  (ДВ, бр. 57/02.07.2004 г., посл. изм. ДВ бр. 12/12.02.2016 г.)

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ СЪОБЩАВА, че са изготвени Доклад по екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни  (ПУРБ) в Източнобеломорски район за басейново управление 2016-2021 г. и приложения към него, включително Нетехническо резюме и Доклад за оценка на степента на въздействие на ПУРБ върху предмета и целите на защитените зони в обхвата на Източнобеломорски РБУ, които се представят за обществени консултации.

Пълният текст на изброените документи можете да намерите тук.

Публикувано на 28.10.2016 г.

 

На основание чл. 19а, т.1, т.2 и т.3 от  Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО),  Басейнова дирекция „Черноморски район“ осигурява публичен достъп до Задание за обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка на проекта на План за управление на речните басейни на Черноморски район (2016-2021).  http://www.bsbd.org/bg/eo_purb_2016_2021.html

НОВО: Съобщение до заинтересованите лица и общественост за  провеждане на консултации за Екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление 2016-2021 г., съгласно изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми  (ДВ, бр. 57/02.07.2004 г., посл. изм. ДВ бр. 12/12.02.2016 г.)

Басейнова дирекция „Черноморски район“ СЪОБЩАВА, че са изготвени Доклад по екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни  (ПУРБ) в Черноморски район за басейново управление 2016-2021 г. и приложения към него, включително Нетехническо резюме и Доклад за оценка на степента на въздействие на ПУРБ върху предмета и целите на защитените зони в обхвата на Черноморски РБУ, които се представят за обществени консултации.

Пълният текст на изброените документи можете да намерите тук.

Публикувано на 31.10.2016 г.

Горните 4 линка дават възможност за запознаване със Заданията за обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка на съответния ПУРБ, схемите за консултации и Уведомленията по чл.10 от Наредбата за оценка на съвместимостта.

Становища, бележки и препоръки относно Заданията за обхвата и съдържанието на Докладите за екологична оценка могат да бъдат депозирани в съответните Басейнови дирекции в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение  в срок до 23.08.2016 г. включително.