Категории
Води

Консултации с обществеността за Докладите за Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите

Дата на публикуване: 15.10.2021 г.

Актуално: Докладите за Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите  са публикувани за консултация с обществеността в периода 15.10.2021 г. до 18.04.2022 г. като етап от актуализация на Плановете за управление на речните басейни 2022-2027 г.

Целта на Междинния преглед е да информира и предостави за коментари на обществеността  и заинтересованите страни най-важните въпроси по отношение на управлението на водите за всеки район за басейново управление и начините за справяне с тези проблеми.

Информацията е публикувана на интернет страницата на МОСВ и  на интернет страниците на Басейновите дирекции.

Докладите за консултация и резюме на докладите за междинен преглед на проблемите при управлението на водите може да намерите тук.

Онлайн анкета относно значимите проблеми при управлението на водите - тук.

Предвидени са хибридни дискусионни срещи (присъствено и онлайн).

Графика за провеждане на срещите за консултация  по райони за басейново управление може да намерите на:

Ще се проведат и срещи на национално ниво в гр. София на следните дати:

          зала „София“ на Конферентен център ИНТЕРПРЕД-СТЦ - гр. София, бул. ”Драган Цанков” №36

          зала „София“ на Конферентен център ИНТЕРПРЕД-СТЦ - гр. София, бул. ”Драган Цанков” №36

          зала „София“ на Конферентен център ИНТЕРПРЕД-СТЦ - гр. София, бул. ”Драган Цанков” №36

Регистър на постъпилите писмени становища  по докладите за Междинен преглед на значимите проблеми при управление на водите може да намерите:

  • В МОСВ – тук
  • В Басейнова дирекция „Дунавски район“ – тук
  • В Басейнова дирекция „Черноморски район“ – тук
  • В Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – тук
  • В Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ - тук

Бихме искали да насърчим активното участие на всички заинтересовани страни и широката общественост при разработването на Плановете за управление на речните басейни и тяхното прилагане.

Очакваме  пълноценно и активно участие на обществеността и с помощта на Вашите становища и предложения да предвидим оптимални мерки за решаването на установените значими проблеми при управление на водите.

Становища, предложения, препоръки и коментари по публикуваните доклади за Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите и предложения за мерки адресирани към установените значими проблеми може да изпращате на следните адреси:

  • за Дунавски район:

Басейнова дирекция „Дунавски район“
гр. Плевен, 5800, ул. „Чаталджа“ 60, п.к 1237
или на e-mail: dunavbd@bddr.org
  • за Черноморски район:

Басейнова дирекция „Черноморски район“
гр. Варна, 9000, ул. „Александър Дякович” 33
или на e-mail: bdvarna@bsbd.org
  • за Източнобеломорски район:

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“
гр. Пловдив, 4000, ул. „Янко Сакъзов“ 35, п.к.307
или на e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg
  • за Западнобеломорски район:

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”,
гр. Благоевград, 2700, бул. „Св. Димитър Солунски” 66, п.к. 441
или на e-mail: bdblg@wabd.bg
  • за всички райони за басейново управление:

Министерство на околната среда и водите
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза“ 22

Вашите становища и предложения ще бъдат включени в публични регистри и ще допринесат при разработване на проекта на ПУРБ и програмата от мерки.

Очакваме Вашето активно участие!