Категории
Води

Планове за управление на риска от наводнения 2022-2027

График и Работна програма за актуализиране на ПУРН 2022-2027

 

Проект BG16M1OP002-4.005-0001-C01: „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“

МОСВ започна изпълнение на втори цикъл по изготвяне на планове за управление на риска от наводнения до 2027 г. (изтегли)

 

I. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ

Методика за предварителна оценка на риска от наводнения (изтегли)

Заповед № РД-940/ 20.11.2020 г. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на методиката (изтегли)