Категории
Води

Планове за управление на риска от наводнения 2022-2027

График и Работна програма за актуализиране на ПУРН 2022-2027

 

Проект BG16M1OP002-4.005-0001-C01: „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“

МОСВ започна изпълнение на втори цикъл по изготвяне на планове за управление на риска от наводнения до 2027 г. (изтегли)

 

I. ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ

    Актуализация на предварителната оценка на риска от наводнения - основен доклад (изтегли)

Предварителна оценка на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление 2022-2027 г.

Предварителна оценка на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление 2022-2027 г.

Предварителна оценка на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление 2022-2027 г.

Предварителна оценка на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление 2022-2027 г.

   Методика за предварителна оценка на риска от наводнения (изтегли)

   Заповед № РД-940/ 20.11.2020 г. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на методиката (изтегли)

 

II. КАРТИ НА ЗАПЛАХАТА И РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ

  Национална методика за картиране на заплахата и риска от наводнения (изтегли)

  Заповед № РД-833/ 30.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите за одобрение на методиката (изтегли)

 

Карти на районите под заплаха и с риск от наводнения за Дунавски район за басейново управление

Карти на районите под заплаха и с риск от наводнения за Черноморски район за басейново управление

Карти на районите под заплаха и с риск от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление

Карти на районите под заплаха и с риск от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление

 

III. ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ (ПУРН)

Методика за оценка и за приоритизиране на мерките в  ПУРН (изтегли)

Заповед № РД-294/ 12.04.2022 г. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на методиката (изтегли)

Проект на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление за периода 2022-2027

Проект на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление за периода 2022-2027

Проект на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление за периода 2022-2027

Проект на План за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление за периода 2022-2027

 

Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклада за Екологична оценка на Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление 2022-2027 г.

Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклада за Екологична оценка на Плана за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление 2022-2027 г.

Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклада за Екологична оценка на Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление 2022-2027 г.

Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклада за Екологична оценка на Плана за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление 2022-2027 г.

 

Съобщение за провеждане на консултации по проект на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район 2022-2027 г. (ПУРН за ДР), Доклад за екологична оценка на ПУРН за ДР, 2022-2027 г., с всички приложения към него, вкл. и Доклад за оценка на степента на въздействие;
линк към страницта на БДДР където е качена цялата документация:

Съобщение за провеждане на консултации по проект на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район 2022-2027 г. (ПУРН за ДР), Доклад за екологична оценка на ПУРН за ДР, 2022-2027 г., с всички приложения към него, вкл. и Доклад за оценка на степента на въздействие;
линк към страницта на БДЧР където е качена цялата документация:

Съобщение за провеждане на консултации по проект на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район 2022-2027 г. (ПУРН за ДР), Доклад за екологична оценка на ПУРН за ДР, 2022-2027 г., с всички приложения към него, вкл. и Доклад за оценка на степента на въздействие;
линк към страницта на БДИБР където е качена цялата документация:

Съобщение за провеждане на консултации по проект на План за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район 2022-2027 г. (ПУРН за ДР), Доклад за екологична оценка на ПУРН за ДР, 2022-2027 г., с всички приложения към него, вкл. и Доклад за оценка на степента на въздействие;
линк към страницта на БДЗБР където е качена цялата документация:

Документация по екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление 2022-2027 след проведени консултации

Документация по екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление 2022-2027 след проведени консултации

Документация по екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление 2022-2027 след проведени консултации

Документация по екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление 2022-2027 след проведени консултации