Категории
Води

Планове за управление на риска от наводнения 2022-2027

График и Работна програма за актуализиране на ПУРН 2022-2027

 

Проект BG16M1OP002-4.005-0001-C01: „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“

МОСВ започна изпълнение на втори цикъл по изготвяне на планове за управление на риска от наводнения до 2027 г. (изтегли)

 

I. ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ

    Актуализация на предварителната оценка на риска от наводнения - основен доклад (изтегли)

Предварителна оценка на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление 2022-2027 г.

Предварителна оценка на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление 2022-2027 г.

Предварителна оценка на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление 2022-2027 г.

Предварителна оценка на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление 2022-2027 г.

   Методика за предварителна оценка на риска от наводнения (изтегли)

   Заповед № РД-940/ 20.11.2020 г. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на методиката (изтегли)

 

II. КАРТИ НА ЗАПЛАХАТА И РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ

  Национална методика за картиране на заплахата и риска от наводнения (изтегли)

  Заповед № РД-833/ 30.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите за одобрение на методиката (изтегли)