Категории
Води

Новини

Министерството на околната среда и водите публикува доклад по чл. 17 за прилагане на изискванията на Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от населени места. Докладът съдържа данни към 2012 г., но е изготвен в новия формат на доклад, приет с Решение на Европейската Комисия № 2014/431/ЕС. Докладът е публикуван в раздел „Доклади“.

Решението на Европейската Комисия и новия формат на докладване са публикувани на следния интернет адрес:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0431&qid=1413187161985&from=BG

Следващото редовно докладване по чл. 17, както и по чл. 15 съгласно Европейската Комисия предстои през 2016 г., с което Комисията предприема подход за уеднаквяване на сроковете и форматите на докладване от всички държави-членки.