Категории
Води

Въпроси и отговори

 

Въпрос: Как следва да се изчислява размерът на таксата при липса на протоколи от извършен собствен мониторинг от лицата, формиращи производствени отпадъчни води по чл.10, ал.1 от Тарифата и при липса или при наличие на мониторинг от страна на ВиК оператора?

Отговор: Съгласно разпоредбата на чл.10, ал.1 от Тарифата, ежегодно до 31 януари на следващата година всички лица, които формират производствени отпадъчни води, които нямат битов характер и са заустени в канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, изпращат на съответния ВиК оператор информацията по чл.18, ал.2 от Тарифата за изчисляване на дължимата такса.

Таксата за замърсяване от производствени отпадъчни води, които нямат битов характер и са заустени в канализационните системи на населени места, селищни и курортни образувания, се определя по реда на чл.18, ал.2 и 4 от Тарифата, като Wп e общият годишен товар от всички вещества и показатели от договора с ВиК оператора – в кг/год., съгласно разпоредбата на чл.18, ал.5 от Тарифата

В допълнение бихме искали да Ви предоставим следните разяснения по прилагането на чл.10, ал.1 и чл.18, ал.2 от Тарифата:

Съгласно разпоредбата на чл.10, ал.1 от Тарифата, ежегодно до 31 януари на следващата година лицата, които формират производствени отпадъчни води, които нямат битов характер и са заустени в канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, изпращат на съответния ВиК оператор информацията по чл.18, ал.2 от Тарифата за изчисляване на дължимата такса. Към информацията се прилагат и протоколи от извършен собствен мониторинг, когато има такива. В ал.3 на същия член се определя реда за изчисляване на таксите, когато не са налични протоколи от извършен собствен мониторинг, а именно годишният товар за съответното вещество или показател се изчислява спрямо максимално допустимата концентрация, съгласно договора с ВиК оператора.

Тарифата определя информацията, която е необходимо да се изпрати на съответния ВиК оператор за изчисляването на таксата по чл. 18, ал.2 от Тарифата, предвид определеното в чл.18, ал.5, чл.15, ал.1, т.7, 8 и 9 и §1, т.3 и т.6 от Тарифата и следва да съдържа:

Wп - общият годишен товар от всички вещества и показатели от договора с ВиК оператора – в кг/год, на база на протоколи от извършен собствен мониторинг, когато има такива, или на база на максимално допустимата концентрация, съгласно договора с ВиК оператора - когато няма такива;

n1 - броя на приоритетно опасните вещества, съгласно Списъка на приоритетните вещества, определени с Приложение № 1 към чл. 1, ал.2 от Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители (обн., ДВ, бр. 88 от 9.11.2010 г.) и посоченото в колона 5 на Приложението; 

n2 - броя на приоритетните вещества, съгласно Списъка на приоритетните вещества, определени с Приложение № 1 към чл. 1, ал.2 от Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители;

n3 - броя на специфичните вещества, съгласно приложение № 7 на Наредба № Н-4 от 2012 г. за характеризиране на повърхностните води (обн., ДВ, бр. 22 от 2013 г.).

 

Въпрос: Във връзка с прилагането на чл.10 от Тарифата, моля за тълкувание на понятието по чл.10, ал1 от Тарифата „производствени отпадъчни води, които нямат битов характер“ включва ли „биоразградими промишлени отпадъчни води“?

Отговор: Съгласно дефиницията, дадена в §1, т.2 от Допълнителните разпоредби на Тарифата: „Биоразградими промишлени отпадъчни води“ са отпадъчните води от категориите промишлени дейности съгласно приложение № 4 към Наредба № 2 от 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (обн., ДВ, бр. 47 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2012 г., бр. 44 от 2013 г. и бр. 48 от 2015 г.) (Наредба № 2 от 2011 г.).

Изчисляването на биоразградимия (биологичния) товар на отпадъчните води е съобразно определеното по §1, т.8 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (обн., ДВ, бр. 97 от 28.11.2000 г., изм. и доп., бр. 24 от 23.03.2004 г.), а имено: „1 е.ж. (еквивалентен жител)“ означава органичен биоразградим товар за денонощие, който има биохимична потребност от кислород за 5 денонощия (БПК5) 60 г. кислород“.

Предвид изложеното по-горе и съгласно чл.194, ал.5, т.1, буква „б“ от Закона за водите и респ. в чл.5, ал.1, т.2 от Тарифата, редът за определяне на таксите за замърсяване от заустване на отпадъчни води от промишлените предприятия, формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води е приравнен с този за обектите, формиращи отпадъчни води само с битов характер, като таксата за замърсяване и в двата случая се определя въз основа на годишното количество зауствани отпадъчни води в повърхностния воден обект, с корекционните коефициенти, отчитащи вида на водоприемника, броя на заустванията и степента на пречистване.

За промишлените предприятия, с промишлени дейности извън посочените в приложение № 4 към Наредба № 2 от 2011 г., е определен различен ред за изчисляване на таксите за замърсяване - по чл.194, ал.5, т.1, букви „в“ и „г“ от Закона за водите и респ. по чл.5, ал.1, т.3 и 4 от Тарифата, като таксата за замърсяване от производствени отпадъчни води, които нямат битов характер и са заустени в канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, съгласно чл.194, ал.5, т.1, буква „г“ от Закона за водите и респ. по чл.5, ал.1, т.4 от Тарифата, се определя въз основа на количеството, веществата и показателите на отпадъчните води, съгласно писмен договор с ВиК оператора, с корекционните коефициенти в зависимост от броя на приоритетно опасните, на приоритетните и на специфичните вещества.

 

Въпрос: При внасяне на събраните годишни такси по сметката на съответната БД, какъв документ и от кого ще бъде издаден на ВиК оператора за внесените суми?

Отговор: Съгласно чл.6, ал.7 от Закона за счетоводството, при плащане на публични и частни държавни и общински задължения, възникнали на основание и по реда на закон, се приема, че стопанската операция е документално обоснована при наличие на съответния платежен документ за извършеното плащане. В тази връзка, не е необходимо издаване на фактура при внасяне от страна на ВиК дружеството по банкова сметка на съответната Басейнова дирекция на събраните годишни такси, тъй като платежният документ е разходооправдателен документ.

 

Въпрос: Във връзка с прилагането на чл.10 от Тарифата, възникна необходимост от тълкуване  какъв е кръгът на субектите, които попадат в хипотезата на цитирания текст?

Отговор: Съгласно разпоредбата на чл.10, ал.1 от Тарифата, ежегодно до 31 януари на следващата година всички лица, които формират производствени отпадъчни води, които нямат битов характер и са заустени в канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, изпращат на съответния ВиК оператор информацията по чл.18, ал.2 от Тарифата за изчисляване на дължимата такса. Към информацията се прилагат и протоколи от извършен собствен мониторинг, когато има такива. В чл.18, ал.3 от Тарифата се определя редът за изчисляване на таксите, когато не са налични протоколи от извършен собствен мониторинг, а именно годишният товар за съответното вещество или показател се изчислява спрямо максимално допустимата концентрация, съгласно договора с ВиК оператора. 

Таксата за замърсяване от производствени отпадъчни води, които нямат битов характер и са заустени в канализационните системи на населени места, селищни и курортни образувания, се определя по реда на чл.18, ал.2 и 4 от Тарифата, като Wп e общият годишен товар от всички вещества и показатели от договора с ВиК оператора – в кг/год., съгласно разпоредбата на чл.18, ал.5 от Тарифата

Тарифата определя информацията, която е необходимо да се изпрати на съответния ВиК оператор за изчисляването на таксата по чл.18, ал.2 от Тарифата, предвид определеното в чл.18, ал.5, чл.15, ал.1, т.7, 8 и 9 и §1, т.3 и т.6 от Тарифата и следва да съдържа:

Wп - общият годишен товар от всички вещества и показатели от договора с ВиК оператора – в кг/год, на база на протоколи от извършен собствен мониторинг, когато има такива, или на база на максимално допустимата концентрация, съгласно договора с ВиК оператора - когато няма такива;

n1 - броя на приоритетно опасните вещества, съгласно Списъка на приоритетните вещества, определени с Приложение № 1 към чл.1, ал.2 от Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители (обн., ДВ, бр. 88 от 9.11.2010 г.) и посоченото в колона 5 на Приложението; 

n2 - броя на приоритетните вещества, съгласно Списъка на приоритетните вещества, определени с Приложение № 1 към чл.1, ал.2 от Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители;

n3 - броя на специфичните вещества, съгласно приложение № 7 на Наредба № Н-4 от 2012 г. за характеризиране на повърхностните води (обн., ДВ, бр. 22 от 2013 г.).

 

 

Въпрос: Моля, за дефиниция на посочените в чл.15, ал.1, т.2 от Тарифата степени на пречистване на отпадъчни води (напълно, частично и непречистени), с оглед правилното прилагане на корекционния коефициент К3, отчитащ степента на пречистване.

Отговор: Дефинициите на термините по чл.15, ал.1,т.2 от Тарифата са дадени в § 1 т.4, 5 и 7 от Допълнителните разпоредби на Тарифата, както следва:

           „Напълно пречистени отпадъчни води“ са отпадъчните води от обектите по чл.16, 17 и чл.18, ал.3 от Тарифата в случаите, в които цялото количество отпадъчни води се пречиства в пречиствателна станция/съоръжение за отпадъчни води, която/което разполага с необходимата технология и капацитет за спазване на индивидуалните емисионни ограничения по показателите – биохимична потребност от кислород (БПК5), химичнопотребен кислород (ХПК), неразтворени вещества, общ азот и общ фосфор.

           „Непречистени отпадъчни води“ са отпадъчните води от обектите по чл.16, 17 и чл.18, ал.3 от Тарифата, извън случаите по т. 4 и 7 от § 1 от ДР на Тарифата.

           „Частично пречистени отпадъчни води“ са отпадъчните води от обектите по чл.16, 17 и чл.18, ал.3 от Тарифата в случаите, в които постъпващите отпадъчни води се пречистват в пречиствателна станция/съоръжение за отпадъчни води, която/което не разполага с необходимата технология и/или капацитет за спазване на индивидуалните емисионни ограничения по показателите – биохимична потребност от кислород (БПК5), химичнопотребен кислород (ХПК), неразтворени вещества, общ азот и общ фосфор.

           Във връзка с гореизложеното се извежда, че коефициентът К3, отчитащ степента на пречистване следва да се прилага за:

  • отпадъчни води от канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания (съгласно чл.16, ал.1 от Тарифата);
  • отпадъчни води от промишлени предприятия, формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води (съгласно чл.17 от Тарифата);
  • други обекти, формиращи отпадъчни води само с битов характер (съгласно чл.17 от Тарифата);
  • битовите отпадъчни води, като част от дължимата такса при определяне на таксата за замърсяване от заустване на отпадъчни води от промишлени предприятия (по чл.18, ал.1 и ал.3 от Тарифата).

 

 

Въпрос: Моля, за указания за прилагането на чл.5 от Тарифата - в случай, че задължено лице е ВиК оператор, как следва да се изчисляват таксите за замърсяване от заустване на отпадъчни води в повърхностни води – по реда на чл.5, ал.1 или по реда на чл.7, ал.1 и 2 от Тарифата?

Отговор: Разпоредбата на чл.5 от Тарифата се отнася за определяне на таксите за замърсяване от заустване на отпадъчни води в повърхностни води, като за определяне на таксата за замърсяване от канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, където задължено лице е ВиК операторът се прилага изискването на чл.5, ал.1, т.1 от Тарифата.

В чл.5, ал.1, т.1 от Тарифата изрично е посочено, че таксите за замърсяване от заустване на отпадъчни води от канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания в повърхностни води, се определят въз основа на годишното фактурирано водно количество от ВиК оператора за потребителите, които ползват услугата "отвеждане на отпадъчни води" – в куб. м, с корекционни коефициенти, отчитащи вида на водоприемника, броя на заустванията и степента на пречистване, определени в чл.5, ал.2 от Тарифата.

Определянето на таксата за замърсяване от канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания се извършва в съответствие с разпоредбата на чл.5, ал.1, т.1 от Тарифата, във връзка с чл.194, ал.5, т.1, буква „а“ от Закона за водите и не включва изисквания за определяне на обема (количеството) на заустените отпадъчни води, поради което за тези отпадъчни води не се прилага разпоредбата на чл.7, ал.1 и 2 от Тарифата.

 

 

Въпрос: Моля, за указания по прилагането на чл.10 от Тарифата, който предвижда, че: „лицата, които формират производствени отпадъчни води, които нямат битов характер и са заустени в канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, изпращат на съответния ВиК оператор информацията по чл.18, ал.2 за изчисляване на дължимата такса. Към информацията се прилагат и протоколи от извършен собствен мониторинг, когато има такива“

и правилно ли разбираме, че ВиК операторът трябва да извършва контрол, отчетност и да събира такси за замърсяване от заустване на отпадъчни води от всички лица, които формират производствени отпадъчни води, които нямат битов характер по реда на чл.17 и чл.18 от Тарифата, без значение дали съответното лице ползва само услуга „отвеждане на отпадъчни води“ или ползва и двете услуги „отвеждане и пречистване на отпадъчни води“?

Отговор: Съгласно разпоредбата на чл.5, ал.1, т.4 от Тарифата, таксите за замърсяване от заустване на отпадъчни води в повърхностни води за производствени отпадъчни води, които нямат битов характер и са заустени в канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, се определят въз основа на количеството, веществата и показателите на отпадъчните води, съгласно писмен договор с ВиК оператора, с корекционните коефициенти по чл.5, ал.1, т.3, буква "а" от Тарифата.

Съгласно изискванията на чл.10, ал.1-3 от Тарифата, лицата, които формират производствени отпадъчни води, които нямат битов характер и са заустени в канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, изпращат на съответния ВиК оператор информацията по чл.18, ал.2 от Тарифата за изчисляване на дължимата такса, като прилагат и протоколи от извършен собствен мониторинг, когато има такива.

Размерът на необходимата такса се изчислява от ВиК оператора, въз основа на получената информация и приложимите за съответната канализационна система корекционни коефициенти по чл.18, ал.4 от Тарифата, а при липса на данни от извършен мониторинг по някое вещество или показател, годишният товар за съответното вещество или показател се изчислява спрямо максимално допустимата концентрация, съгласно договора с ВиК оператора.

Предвид разпоредбата на чл.10, ал.4 от Тарифата, ВиК операторът следва да уведоми писмено лицата по чл.10, ал.1 от Тарифата, за размера на дължимата такса и срока за заплащането й, като посочи своя сметка, по която таксата следва да бъде заплатена.

Събраните от ВиК оператора годишни такси за заустените в канализационните системи през предходната година производствени отпадъчни води, които нямат битов характер, се внасят от ВиК оператора по сметката на съответната басейнова дирекция в срок до 31 март на следващата година, съгласно чл.10, ал.5 и във връзка с чл.21, ал.1 от Тарифата.

В обобщение на гореизложеното, за лицата, които формират производствени отпадъчни води, които нямат битов характер и са заустени в канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, ВиК операторът има задължение да събира информация за изчисляване на дължимата такса, да изчислява и събира  необходимата годишна такса и да я внася в срок по сметката на съответната басейнова дирекция.

Тарифата не определя различен ред за случаи на „отвеждане на отпадъчни води“ от случаите на „отвеждане и пречистване на отпадъчни води“ или „пречистване на отпадъчни води” чрез канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, тъй като съгласно § 1, т.33 от ДР на Закона за водите „канализационна система“ е съвкупност от канализационни отклонения, улични канализационни мрежи в урбанизираните територии, отвеждащи колектори и пречиствателни станции или пречиствателни съоръжения, чрез които се извършва отвеждане на отпадъчните и/или дъждовните води от имотите на потребителите, пречистването им и при необходимост обеззаразяването им до необходимите качества и заустването им в съответния воден обект.