Категории
Води

Морска стратегия на Република България 2016 - 2021 г.

Публикувано на 07.12.2016 г.

НОВО: Съобщение до заинтересованите лица и общественост за провеждане на консултации за Екологична оценка на проекта на Морска стратегия и програмата от мерки на Р България, съгласно изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми  (ДВ, бр. 57/02.07.2004 г., посл. изм. ДВ бр. 12/12.02.2016 г.)

Басейнова дирекция „Черноморски район“ СЪОБЩАВА, че са изготвени Доклад по екологична оценка на проект на Морска стратегия и програмата от мерки на Р България и приложения към нея, включително Нетехническо резюме и Доклад за оценка на степента на въздействие на Морската стратегия и програмата от мерки върху предмета и целите на защитените зони, попадащи в нейния обхват, които се представят за обществени консултации.

Пълният текст на изброените документи можете да намерите тук.

Публикувано на 08.11.2016 г.

Дирекция „УВ“ на МОСВ уведомява всички заинтересовани страни, че срокът за обществените консултации по проекта на Морска стратегия на Република България се удължава до 09 декември 2016г.

Новият срок е обвързан с продължаването на провеждането на необходимите процедури по изготвяне на екологични оценки (ЕО)/ Оценки за съвместимост (ОС) на проекта на МС в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програма от 2006г.

Обществено обсъждане: Програмата от мерки (ПоМ) за поддържане или постигане на добро състояние на морската околна среда (ДСМОС) в съответствие с чл.13 от Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО (РДМС) е публикувана за мнения и коментари. Моля, изпращайте своите становища, предложения и коментари до 30.04.2016 г. на адрес: гр. Варна, ул. Панагюрище 17, или на електронен адрес: bdvarna@bsbd.org.

План за действие

Задание за разработване на Стратегия за опазване на околната среда в морските води на Черно море (Морска стратегия) на Република България

Доклад по чл. 8, 9 и 10 от Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО (РДМС)

Портал за обществени консултации на Министерски съвет /Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море/.

Заповед № РД-395/03.06.2015 г. за определяне на поименен състав на Консултативния и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море.

Правила за работа на Консултативния и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море.

Морски защитени територии