Категории
Води

Образци на заявления за издаване на разрешителни

Заповед № РД-392/06.06.2017 г. на Министъра на околната срeда и водите за одобряване на образци на заявления за откриване на процедура за издаване на разрешително по Закона за водите

І. Образци на заявления за откриване на процедура за издаване на разрешително по Закона за водите с компетентен орган министърът на околната среда и водите:

1.Заявление за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – язовир по приложение № 1 към Закона за водите, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения (по чл. 44, ал. 1 и чл. 46, ал. 1, т. 1, чл. 60 от ЗВ и чл. 22 от Наредба за ползването на повърхностните води) - Приложение № 1 от заповедта;

2.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир по приложение № 1 към Закона за водите (по чл. 44, ал. 1 и чл. 60 от ЗВ), когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения, при което изграждането е свързано с ползване на воден обект, разрешаването на което е извън компетенциите на министъра на околната среда и водите по ЗВ - Приложение № 2 от заповедта;

3.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир по приложение № 1 към Закона за водите, чрез изградени съоръжения (по чл. 44, ал. 1, чл. 60 от ЗВ и чл. 27 от Наредба за ползването на повърхностните води) - Приложение № 3 от заповедта;

4.Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект - язовир по приложение № 1 към Закона за водите (във връзка с чл. 46, ал. 1 на основание чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 4, т.1, 3, 5, 6 от ЗВ, както и чл. 31, чл. 32, чл. 33 и чл. 35 от Наредба за ползването на повърхностните води) - Приложение № 4 от заповедта;

5.Заявление за издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за инжектиране на въглероден диоксид, природен газ или втечнен нефтен газ (по чл. 46, ал. 1, т. 8 от ЗВ и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) - Приложение № 5 от заповедта;

6.Заявление за издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за отвеждане на замърсители в подземни води в случаите по чл. 118а, ал. 2 от Закона за водите, чрез съществуващи или чрез нови съоръжения (по чл. 46, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 от ЗВ и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) - Приложение № 6 от заповедта;

7.Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания (по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „а“ от ЗВ и Приложение №1 по чл. 16, ал. 1 т. 1 от Наредба № 2 от 08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване) - Приложение № 7 от заповедта;

8.Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания (по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ и Приложение № 2 по чл. 16, ал. 1 т. 2 от Наредба № 2 от 08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване) - Приложение № 8 от заповедта;

9.Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващи обекти, извън посочените в чл. 16, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ и Приложение № 3 по чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване) - Приложение № 9 от заповедта.

10.Декларация – образец № 1 по чл. 71, ал. 2  от ЗООС.

11.Декларация – образец № 2 по чл. 71, ал. 2  от ЗООС.

ІІ. Образци на заявления за откриване на процедура за издаване на разрешителни по Закона за водите с компетентен орган директорът на басейнова дирекция:

1.Заявление за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения (по чл. 44, ал. 1 и чл. 46, ал. 1, т. 1, чл. 60 от ЗВ и чл. 22 от Наредба за ползването на повърхностните води) - Приложение № 10 от заповедта;

2.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения (по чл. 44, ал. 1, чл. 60 и чл. 27 от Наредба за ползването на повърхностните води от ЗВ) - Приложение № 11 от заповедта;

3.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект (чл. 44, ал. 1, чл. 60, ал. 1-3 от ЗВ), когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения, при което изграждането е свързано с ползване на воден обект, разрешаването на което е извън компетенциите на басейновия директор по ЗВ - Приложение № 12 от заповедта;

4.Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект, с изключение на заустването на отпадъчни води (във връзка с чл. 46, ал. 1 на основание чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 4, т.1, 3, 5, 6 от ЗВ, както и чл. 31, чл. 32, чл. 33, чл. 35, чл. 39, чл. 40 от Наредба за ползването на повърхностните води) - Приложение № 13 от заповедта;

5.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови съоръжения (чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) - Приложение № 14 от заповедта;

6.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения (чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) - Приложение № 15 от заповедта;

7.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост, чрез съществуващи или чрез нови съоръжения (чл. 44, ал. 1 от Закона за водите и във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) - Приложение № 16 от заповедта;

8.Заявление за издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за изкуствено подхранване на подземни води, чрез съществуващи или чрез нови съоръжения (чл. 46, ал. 1, т. 6 от Закона за водите и във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) - Приложение № 17 от заповедта;

9.Заявление за издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за реинжектиране/инжектиране на води в подземни водни обекти, чрез съществуващи или чрез нови съоръжения (чл. 46, ал. 1, т. 5 и във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) - Приложение № 18 от заповедта;

10.Заявление за издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи съоръжения за хидрогеоложки проучвания, свързани с реинжектиране и за инжектиране на води, за изкуствено подхранване на подземните води и за отвеждане на замърсители в подземните води, в случаите по чл. 118а, ал. 2 (чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „в“, във връзка с чл. 60 от Закона за водите и с Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) - Приложение № 19 от заповедта;

11.Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води - за проектиране на обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания (по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „а“ от ЗВ и Приложение №1 по чл. 16, ал. 1 т. 1 от Наредба № 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване) - Приложение № 20 от заповедта;

12.Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания (по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ и Приложение № 2 по чл. 16, ал. 1 т. 2 от Наредба № 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване) - Приложение № 21 от заповедта;

13.Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за експлоатация на съществуващи обекти (по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ и Приложение № 3 по чл. 16, ал. 1 т. 3 от Наредба № 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване) - Приложение № 22 от заповедта;

14.Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения по чл. 140, ал. 7 от ЗВ (по чл.140, ал.7, във връзка с чл. 140, ал 6 от ЗВ и чл. 36 от Наредба за ползването на повърхностните води) - Приложение № 23 от заповедта.

ІІІ. Образци на заявления за откриване на процедура за издаване на разрешителни по Закона за водите с компетентен орган кметът на община:

1.Заявление за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения (по чл. 44, ал. 1, чл. 46, ал. 1, т. 1, чл. 60, ал. 1-3 от ЗВ и чл. 22 от Наредба за ползването на повърхностните води) - Приложение № 24 от заповедта;

2.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост, чрез изградени съоръжения (по чл. 44, ал. 1, чл. 60, ал. 1-3 от ЗВ и чл. 27 от Наредба за ползването на повърхностните води) - Приложение № 25 от заповедта;

3.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир, публична общинска собственост (по чл. 44, ал. 1, чл. 60, ал. 1-3 от ЗВ), когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения, при което изграждането е свързано с ползване на воден обект, разрешаването на което е извън компетенциите на кмета на общината по ЗВ - Приложение № 26 от заповедта;

4.Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект (язовир, езеро и др.) - публична общинска собственост (във връзка с чл. 46, ал.1 на основание чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 4, т. 1, 3, 5, 6 от ЗВ, както и чл. 31, чл. 32, чл. 33, чл. 35 от Наредба за ползването на повърхностните води) - Приложение № 27 от заповедта;

5.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост (по чл. 44, ал.1, във връзка с §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ, бр.61 от 2010 г.), чрез съществуващи съоръжения - Приложение № 28 от заповедта.

6. Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – публична общинска собственост, чрез съществуващи/нови съоръжения (чл.44, ал. 1 от Закона за водите и във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) - Приложение № 29 от заповедта.

ІV. Образец на заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително по Закона за водите с компетентен орган изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р.Дунав“:

1.Заявление за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р.Дунав за изземване на наносни отложения (във връзка с чл. 46, ал. 1 на основание чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 4, т. 2 от ЗВ, както и чл.34 от Наредбата за ползването на повърхностните води) - Приложение № 30 от заповедта.

V.Примерни образци на заявления за изменение и/или продължаване срока на действие или преиздаване на разрешителни:

1.Примерен образец на заявление за изменение и/или продължаване или преиздаване на разрешително за водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностен воден обект (на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 или чл. 78 или чл. 79, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите и чл. 44 и чл. 45 от Наредбата за ползването на повърхностните води) - Приложение № 31 от заповедта;

2.Примерен образец на заявление за изменение и/или продължаване срока на действие на разрешително или преиздаване на разрешително за водовземане от подземни води и/или ползване на подземен воден обект (на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 или чл. 78 или чл. 79, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите) - Приложение № 32 от заповедта.