Категории
Води

Образци на заявления за издаване на разрешителни

Заповед № РД-282/09.04.2020 г. на Министъра на околната срeда и водите за изменение на Заповед № РД-392/06.06.2017 г. на Министъра на околната срeда и водите (изменена със Заповед № РД-654/29.10.2018 г. ) за одобряване на образци на заявления за откриване на процедура за издаване на разрешителни по Закона за водите

Заповед № РД-392/06.06.2017 г. на Министъра на околната срeда и водите за одобряване на образци на заявления за откриване на процедура за издаване на разрешително по Закона за водите

Заповед № РД-654/29.10.2018 г. на Министъра на околната срeда и водите за изменение на образците на заявления за откриване на процедури и за изменение и/или продължаване срока на действие или преиздаване на разрешителни по Закона за водите

І. Образци на заявления за откриване на процедура за издаване на разрешително по Закона за водите с компетентен орган министърът на околната среда и водите:

1.Заявление за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – язовир по приложение № 1 към Закона за водите, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения (по чл. 44, ал. 1 и чл. 46, ал. 1, т. 1, чл. 60 от ЗВ и чл. 22 от Наредба за ползването на повърхностните води) - Приложение № 1 от заповедта;

2.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир по приложение № 1 към Закона за водите (по чл. 44, ал. 1 и чл. 60 от ЗВ), когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения, при което изграждането е свързано с ползване на воден обект, разрешаването на което е извън компетенциите на министъра на околната среда и водите по ЗВ - Приложение № 2 от заповедта;

3.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир по приложение № 1 към Закона за водите, чрез изградени съоръжения (по чл. 44, ал. 1, чл. 60 от ЗВ и чл. 27 от Наредба за ползването на повърхностните води) - Приложение № 3 от заповедта;

4.Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект - язовир по приложение № 1 към Закона за водите (във връзка с чл. 46, ал. 1 на основание чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 4, т.1, 3, 5, 6 от ЗВ, както и чл. 31, чл. 32, чл. 33 и чл. 35 от Наредба за ползването на повърхностните води) - Приложение № 4 от заповедта;

5.Заявление за издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за инжектиране на въглероден диоксид, природен газ или втечнен нефтен газ (по чл. 46, ал. 1, т. 8 от ЗВ и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) - Приложение № 5 от заповедта;

6.Заявление за издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за отвеждане на замърсители в подземни води в случаите по чл. 118а, ал. 2 от Закона за водите, чрез съществуващи или чрез нови съоръжения (по чл. 46, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 от ЗВ и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) - Приложение № 6 от заповедта;

7.Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания (по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „а“ от ЗВ и Приложение №1 по чл. 16, ал. 1 т. 1 от Наредба № 2 от 08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване) - Приложение № 7 от заповедта;

8.Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания (по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ и Приложение № 2 по чл. 16, ал. 1 т. 2 от Наредба № 2 от 08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване) - Приложение № 8 от заповедта;

9.Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващи обекти, извън посочените в чл. 16, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ и Приложение № 3 по чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване) - Приложение № 9 от заповедта.

ІІ. Образци на заявления за откриване на процедура за издаване на разрешителни по Закона за водите с компетентен орган директорът на басейнова дирекция:

1.Заявление за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения (по чл. 44, ал. 1 и чл. 46, ал. 1, т. 1, чл. 60 от ЗВ и чл. 22 от Наредба за ползването на повърхностните води) - Приложение № 10 от заповедта;

2.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения (по чл. 44, ал. 1, чл. 60 и чл. 27 от Наредба за ползването на повърхностните води от ЗВ) - Приложение № 11 от заповедта;

3.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект (чл. 44, ал. 1, чл. 60, ал. 1-3 от ЗВ), когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения, при което изграждането е свързано с ползване на воден обект, разрешаването на което е извън компетенциите на басейновия директор по ЗВ - Приложение № 12 от заповедта;

4.Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект, с изключение на заустването на отпадъчни води (във връзка с чл. 46, ал. 1 на основание чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 4, т.1, 3, 5, 6 от ЗВ, както и чл. 31, чл. 32, чл. 33, чл. 35, чл. 39, чл. 40 от Наредба за ползването на повърхностните води) - Приложение № 13 от заповедта;

5.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови съоръжения (чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) - Приложение № 14 от заповедта;

6.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения (чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) - Приложение № 15 от заповедта;

7.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост, чрез съществуващи или чрез нови съоръжения (чл. 44, ал. 1 от Закона за водите и във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) - Приложение № 16 от заповедта;

8.Заявление за издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за изкуствено подхранване на подземни води, чрез съществуващи или чрез нови съоръжения (чл. 46, ал. 1, т. 6 от Закона за водите и във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) - Приложение № 17 от заповедта;

9.Заявление за издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за реинжектиране/инжектиране на води в подземни водни обекти, чрез съществуващи или чрез нови съоръжения (чл. 46, ал. 1, т. 5 и във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) - Приложение № 18 от заповедта;

10.Заявление за издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи съоръжения за хидрогеоложки проучвания, свързани с реинжектиране и за инжектиране на води, за изкуствено подхранване на подземните води и за отвеждане на замърсители в подземните води, в случаите по чл. 118а, ал. 2 (чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „в“, във връзка с чл. 60 от Закона за водите и с Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) - Приложение № 19 от заповедта;

11.Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води - за проектиране на обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания (по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „а“ от ЗВ и Приложение №1 по чл. 16, ал. 1 т. 1 от Наредба № 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване) - Приложение № 20 от заповедта;

12.Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания (по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ и Приложение № 2 по чл. 16, ал. 1 т. 2 от Наредба № 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване) - Приложение № 21 от заповедта;

13.Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за експлоатация на съществуващи обекти (по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ и Приложение № 3 по чл. 16, ал. 1 т. 3 от Наредба № 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване) - Приложение № 22 от заповедта;

14.Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения по чл. 140, ал. 7 от ЗВ (по чл.140, ал.7, във връзка с чл. 140, ал 6 от ЗВ и чл. 36 от Наредба за ползването на повърхностните води) - Приложение № 23 от заповедта.

ІІІ. Образци на заявления за откриване на процедура за издаване на разрешителни по Закона за водите с компетентен орган кметът на община:

1.Заявление за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения (по чл. 44, ал. 1, чл. 46, ал. 1, т. 1, чл. 60, ал. 1-3 от ЗВ и чл. 22 от Наредба за ползването на повърхностните води) - Приложение № 24 от заповедта;

2.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост, чрез изградени съоръжения (по чл. 44, ал. 1, чл. 60, ал. 1-3 от ЗВ и чл. 27 от Наредба за ползването на повърхностните води) - Приложение № 25 от заповедта;

3.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир, публична общинска собственост (по чл. 44, ал. 1, чл. 60, ал. 1-3 от ЗВ), когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения, при което изграждането е свързано с ползване на воден обект, разрешаването на което е извън компетенциите на кмета на общината по ЗВ - Приложение № 26 от заповедта;

4.Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект (язовир, езеро и др.) - публична общинска собственост (във връзка с чл. 46, ал.1 на основание чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 4, т. 1, 3, 5, 6 от ЗВ, както и чл. 31, чл. 32, чл. 33, чл. 35 от Наредба за ползването на повърхностните води) - Приложение № 27 от заповедта;

5.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост (по чл. 44, ал.1, във връзка с §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ, бр.61 от 2010 г.), чрез съществуващи съоръжения - Приложение № 28 от заповедта.

6. Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – публична общинска собственост, чрез съществуващи/нови съоръжения (чл.44, ал. 1 от Закона за водите и във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) - Приложение № 29 от заповедта.

ІV. Образец на заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително по Закона за водите с компетентен орган изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р.Дунав“:

1.Заявление за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р.Дунав за изземване на наносни отложения (във връзка с чл. 46, ал. 1 на основание чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 4, т. 2 от ЗВ, както и чл.34 от Наредбата за ползването на повърхностните води) - Приложение № 30 от заповедта.

V.Примерни образци на заявления за изменение и/или продължаване срока на действие или преиздаване на разрешителни:

1.Примерен образец на заявление за изменение и/или продължаване или преиздаване на разрешително за водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностен воден обект (на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 или чл. 78 или чл. 79, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите и чл. 44 и чл. 45 от Наредбата за ползването на повърхностните води) - Приложение № 31 от заповедта;

2.Примерен образец на заявление за изменение и/или продължаване срока на действие на разрешително или преиздаване на разрешително за водовземане от подземни води и/или ползване на подземен воден обект (на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 или чл. 78 или чл. 79, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите) - Приложение № 32 от заповедта.

**Забележка:

Във връзка с изменения и допълнения на Закона за водите (ДВ.бр.98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), заявителите не са длъжни да прилагат към заявленията следните документи:

  1. Декларация за обстоятелствата по чл.71, ал.2 от Закона за опазване на околната среда;
  2. Договор със собственика на съоръженията за предоставяне на услугата „водоподаване“ - когато водовземането или ползването на водния обект е свързано с ползването на съществуващи съоръжения;
  3. Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията - при водовземане и ползване на язовири;
  4. За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности не се изисква:

     а) съгласувателно становище от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури относно зоните за аквакултури в големи язовири – когато язовирът не е зониран;

     б) становища по проекта и мястото за изпълнение на дейностите от Щаба по подготовка на Военноморските сили на Република България и от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ – когато дейността се извършва в крайбрежните морски води или в река Дунав.

  1. Документ от ВиК оператора на обособената територия, удостоверяващ, че няма възможност за осигуряване на необходимите количества от съществуващата водоснабдителна система - когато искането е за издаване на разрешително за водовземане от подземни води и не се предвижда ползване с цел самостоятелно питейно-битово водоснабдяване.