Категории
Води

Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море

Заповед № РД-998/21.10.22 г. на министъра на околната среда и водите за актуализация на поименния състав на ККС

Материали за провеждане на пето редовно заседание на Консултативния и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море /ККС/, което ще се проведе на 12.12.2019 г., от 11,00 ч., в зала "Европа", в сградата на Министерство на околната среда и водите, на бул. "Кн. М. Луиза" №22:

  1. Формуляри за докладване на напредъка по изпълнение на мерките към Морската стратегия на Р България - тук;
  2. Проект на Междинен доклад за напредъка на изпълнението на Програмата от мерки към Морска стратегия на Република България - тук;
  3. Заповед № РД-934/09.12.2019 г. за изменение на Заповед № РД-473/12.07.2017 г. на министъра на околната среда и водите за определяне на поименния състав на ККС - тук.

Протокол от проведеното на 12.12.2019 г. пето редовно заседание на Консултативния и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море /ККС/ и Заповед № РД-934/09.12.2019 г. за изменение на Заповед № РД-473/12.07.2017 г. на министъра на околната среда и водите за определяне на поименния състав на ККС са качени на Портал за обществени консултации на Министерски съвет: http://saveti.government.bg/web/cc_501/1.

Протокол от проведеното четвърто редовно заседание на Консултативния и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море на 04.06.2019 г. е качен на Портал за обществени консултации на Министерски съвет: http://saveti.government.bg/web/cc_501/1.

Протокол от проведеното редовно заседание на Консултативния и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море през 2018 г. е качен на Портал за обществени консултации на Министерски съвет: http://saveti.government.bg/web/cc_501/1.

Информацията за проведеното първо редовно заседание на Консултативния и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море за 2017 г. е качена на Портал за обществени консултации на Министерски съвет: http://saveti.government.bg/web/cc_501/1.

В изпълнение на изискванията на Рамковата Директива за Морска Стратегия 2008/56/ЕС с Решение № 1111/29.12.2016 г. Министерския съвет прие Морска стратегия на Република България и програма от мерки за постигане и поддържане на добро състояние на морската околна среда.

На 1-ви декември 2016 г., от 10.00 часа, в зала 103 на МОСВ, бул.“Мария-Луиза“ №22, се проведе първото заседание на Консултативния и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море.

Материали от първото заседание на ККС:

  1. Протокол № 04-00-2617/07.12.2016 г. с приложени присъствен лист, пълномощно № Е-94-11-65/30.11.2016 г. от министъра на енергетиката, Правила за работа на Консултативния и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море, Годишна работна програма и график за работата на ККС за 2017 г.
  2. Резюме на проекта на Морска стратегия.
  3. Проект на Програма от мерки за постигане на и/или поддържане на добро състояние на околната среда в морските води.
  4. Индикативно финансиране на Програмата от мерки за 2016 – 2021 г.
  5. Заповед № РД-395/03.06.2015 г. на министъра на околната среда и водите за определяне на поименния състав на ККС, Заповеди №№ РД-56/27.01.2016 г. и РД-693/29.11.2016 г. за изменение на Заповед № РД-395/03.06.2015 г.