Категории
Води

Морска стратегия на република България

Морска стратегия на Република България

Материали за провеждане на пето редовно заседание на Консултативния и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море /ККС/, което ще се проведе на 12.12.2019 г., от 11,00 ч., в зала "Европа", в сградата на Министерство на околната среда и водите, на бул. "Кн. М. Луиза" №22:

  1. Формуляри за докладване на напредъка по изпълнение на мерките към Морската стратегия на Р България - тук;
  2. Проект на Междинен доклад за напредъка на изпълнението на Програмата от мерки към Морска стратегия на Република България - тук;
  3. Заповед № РД-934/09.12.2019 г. за изменение на Заповед № РД-473/12.07.2017 г. на министъра на околната среда и водите за определяне на поименния състав на ККС - тук.

Протокол от проведеното на 12.12.2019 г. пето редовно заседание на Консултативния и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море /ККС/ и Заповед № РД-934/09.12.2019 г. за изменение на Заповед № РД-473/12.07.2017 г. на министъра на околната среда и водите за определяне на поименния състав на ККС са качени на Портал за обществени консултации на Министерски съвет: http://saveti.government.bg/web/cc_501/1.

Протокол от проведеното четвърто редовно заседание на Консултативния и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море на 04.06.2019 г. е качен на Портал за обществени консултации на Министерски съвет: http://saveti.government.bg/web/cc_501/1.

Протокол от проведеното редовно заседание на Консултативния и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море през 2018 г. е качен на Портал за обществени консултации на Министерски съвет: http://saveti.government.bg/web/cc_501/1.

Информацията за проведеното първо редовно заседание на Консултативния и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море за 2017 г. е качена на Портал за обществени консултации на Министерски съвет: http://saveti.government.bg/web/cc_501/1.

В изпълнение на изискванията на Рамковата Директива за Морска Стратегия 2008/56/ЕС с Решение № 1111/29.12.2016 г. Министерския съвет прие Морска стратегия на Република България и програма от мерки за постигане и поддържане на добро състояние на морската околна среда.

На 1-ви декември 2016 г., от 10.00 часа, в зала 103 на МОСВ, бул.“Мария-Луиза“ №22, се проведе първото заседание на Консултативния и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море.

Материали от първото заседание на ККС:

  1. Протокол № 04-00-2617/07.12.2016 г. с приложени присъствен лист, пълномощно № Е-94-11-65/30.11.2016 г. от министъра на енергетиката, Правила за работа на Консултативния и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море, Годишна работна програма и график за работата на ККС за 2017 г.
  2. Резюме на проекта на Морска стратегия.
  3. Проект на Програма от мерки за постигане на и/или поддържане на добро състояние на околната среда в морските води.
  4. Индикативно финансиране на Програмата от мерки за 2016 – 2021 г.
  5. Заповед № РД-395/03.06.2015 г. на министъра на околната среда и водите за определяне на поименния състав на ККС, Заповеди №№ РД-56/27.01.2016 г. и РД-693/29.11.2016 г. за изменение на Заповед № РД-395/03.06.2015 г.

Публикувано на 07.12.2016 г.

НОВО: Съобщение до заинтересованите лица и общественост за провеждане на консултации за Екологична оценка на проекта на Морска стратегия и програмата от мерки на Р България, съгласно изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми  (ДВ, бр. 57/02.07.2004 г., посл. изм. ДВ бр. 12/12.02.2016 г.)

Басейнова дирекция „Черноморски район“ СЪОБЩАВА, че са изготвени Доклад по екологична оценка на проект на Морска стратегия и програмата от мерки на Р България и приложения към нея, включително Нетехническо резюме и Доклад за оценка на степента на въздействие на Морската стратегия и програмата от мерки върху предмета и целите на защитените зони, попадащи в нейния обхват, които се представят за обществени консултации.

Пълният текст на изброените документи можете да намерите тук.

Публикувано на 08.11.2016 г.

Дирекция „УВ“ на МОСВ уведомява всички заинтересовани страни, че срокът за обществените консултации по проекта на Морска стратегия на Република България се удължава до 09 декември 2016г.

Новият срок е обвързан с продължаването на провеждането на необходимите процедури по изготвяне на екологични оценки (ЕО)/ Оценки за съвместимост (ОС) на проекта на МС в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програма от 2006г.

Обществено обсъждане: Програмата от мерки (ПоМ) за поддържане или постигане на добро състояние на морската околна среда (ДСМОС) в съответствие с чл.13 от Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО (РДМС) е публикувана за мнения и коментари. Моля, изпращайте своите становища, предложения и коментари до 30.04.2016 г. на адрес: гр. Варна, ул. Панагюрище 17, или на електронен адрес: bdvarna@bsbd.org.

План за действие

Задание за разработване на Стратегия за опазване на околната среда в морските води на Черно море (Морска стратегия) на Република България

Доклад по чл. 8, 9 и 10 от Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО (РДМС)

Портал за обществени консултации на Министерски съвет /Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море/.

Заповед № РД-395/03.06.2015 г. за определяне на поименен състав на Консултативния и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море.

Правила за работа на Консултативния и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море.

Морски защитени територии

Проекти, проучвания и друга информация