Категории
Води

Санитарно-охранителни зони

  • Подземни води

    Заповед № РД-842/21.12.2017 г. за определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около водоизточник за добив на подземни води - каптиран извор „КИ Равнището – Топекс - Дивчовото”, на...