Шум

Шум

Шумът е един от основните фактори с неблагоприятно въздействие върху населението, присъстващ като нежелан или вреден външен звук, причинен от човешката дейност, в т.ч. излъчван от автомобилния, железопътния и въздушния транспорт, от инсталации и съоръжения на промишлеността и от локални източници. Показателите за шум в околната среда са физични величини, при чието определяне са отчетени степента и границите на дискомфорт на гражданите, изложени на шум. След замърсяването на въздуха, факторът шум е от основно значение за здравето на хората.

В компетенциите на Министерството на околната среда и водите са политиката по управление, мерките за предотвратяване и контролът на шума от промишлени източници, подпомагано на национално ниво от Дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването" в структурата на Министерството, а на регионално ниво – от 16те Регионални инспекции.

Дирекцията осъществява дейността си в съответствие с европейското и национално законодателство – Директива за оценка и управление на шума в околната среда, Закон за защита от шума в околната среда и подзаконовата нормативна уредба. Основните дейности във връзка с осъществяване на политиката са свързани с координиране, съвместно със заинтересованите ведомства, на дейностите по защита от шум в околната среда, както и с осигуряване на методическо ръководство на Изпълнителна агенция Околна среда и регионалните инспекции по околна среда и води по отношение на мониторинга и контрола на шума в околната среда.

Основната цел на мониторинга на шума от промишлени източници е да предоставя информация за състоянието на акустичната среда на населените места, вследствие дейността на промишлените предприятия - източници на шумово излъчване.

При наличие на превишаване на граничните стойности по Наредбата за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението, се издават задължителни предписания от Регионалните инспекции по околна среда и води и се извърша контрол по тяхното изпълнение.

Превантивният контрол се осъществява чрез процедурите за оценка на въздействието върху околната среда и чрез издаване на комплексни разрешителни за инсталациите и съоръженията за категориите промишлени дейности, като във всички издавани комплексни разрешителни е включено и условие “Шум” и са заложени мерки за намаляване и  предотвратяване на шума в околната среда, предизвикан от дейността на промишлените предприятия.