Радиация

Радиация

В резултат на дейността на човека, елементите на околната среда биват допълнително обогатявани с естествени и техногенни радионуклиди, които се преразпределят пространствено.
За целите на ранно откриване на отклонения от допустимите стойности на радиационните параметри в основните компоненти на околната среда /въздух, води, почви/ и осигуряване на актуална информация за компетентните институции и обществеността, функционира Национална система за радиологичен мониторинг на околната среда, ръководена от Министъра на околната среда и водите чрез Изпълнителната агенция по околна среда.
Параметрите, по които се извършва радиологичният мониторинг на околната среда са радиационен гама-фон (мощност на дозата гама-лъчение), обемна активност на естествени и техногенни радионуклиди в атмосферен въздух, специфична активност на естествени и техногенни радионуклиди в необработваеми почви, строителни материали, отпадъчни продукти и седименти, обща алфа и бета активност и съдържание на естествен уран, радий-226 и тритий в повърхностни, подземни и отпадъчни води.

 

Мониторингът се осъществява чрез:

автоматизирана система за наблюдение за непрекъснат контрол на радиационния гама – фон: състои се от 26 локални мониторингови станции, измерващи мощността на дозата; станциите са разположени по цялата територия на страната, работят в непрекъснат режим и изпращат данни в централната станция на Изпълнителната агенция по околна среда;

лабораторно-аналитична дейност: пробонабиране и лабораторни анализи, които се осъществяват от лабораториите за радиационни измервания в София, Бургас, Варна, Враца, Монтана, Плевен, Пловдив и Стара Загора; информацията от лабораторните анализи се докладва в централата на Изпълнителната агенция по околна среда и се съхранява в национална база данни.

На базата на резултатите от проведения радиологичен мониторинг се изготвят тримесечни бюлетини и Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в България с раздел „Радиационно състояние на околната среда”.

Данните от извършвания радиологичен мониторинг се докладват всяка година към Европейската комисия, събират се в общоевропейска база данни и се публикуват в Годишен доклад за нивата на радиоактивност в околната среда на страните от Европейската общност.