Министерство

Категории
Министерство

Министерство

Министерството на околната среда и водите разработва и провежда държавната политика в областта на околната среда, като основните й аспекти са свързани със: законодателна инициатива – подготовка на нормативна уредба; стратегическо планиране – подготовка на национални планове и стратегии; изпълнение на секторните политики – води, отпадъци, климат, въздух, природа, почви, шум, радиация; упражняване на превантивна дейности – регулаторни и контролни функции за предотвратяване на замърсяването на околната среда; управление на програми и проекти, финансирани от фондове на Европейския съюз и други международни финансиращи организации.

За целите на изпълнението на провежданата политика, в структурата на Министерството функционират общи и специализирани администрации, в т.ч. Изпълнителна агенция по околна среда, 4 Басейнови дирекции, 16 Регионални инспекции по околната среда и водите, 3 Дирекции на национални паркове, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, Управляващ орган на Оперативна програма Околна среда, която администрира фондовете за околна среда в България.

Членството на Република България в Европейския съюз и използването на наличните финансови инструменти поставят категорични изисквания за прилагане на хармонизирано европейско екологично законодателство, за което ЕС координира усилията на страните-членки и спазването на поетите ангажименти. Изискването за възприемане на достиженията на европейското законодателство в областта на околната среда и неговото поетапно прилагане ангажира страната ни с отговорни ангажименти и осигуряване на значителни финансови ресурси. На този етап България вече има развито природозащитно законодателство, изцяло адаптирано към европейското, което осигурява ефективна нормативна рамка за прилагане на националната политика в областта на околната среда.

През 2015 г. Министерството на околната среда и водите отбеляза своя 25-годишен юбилей. Добавяйки и предходния му период на дейност като Комитет за опазване на природната среда при Министерския съвет, днес проследяваме провеждането на 40-годишна последователна държавна политика в управлението и опазването на околната среда в България. Изпълнявайки тази си мисия, дейността на Министерството е подчинена на принципите на открито управление, диалогичност, ефективности и отчетност пред обществото.