Категории
Министерство

Пилотни екологични проекти (Програма за иновации в околната среда на ФРГ)

02-11-2016 10:48 |

МОСВ набира предложения за пилотни екопроекти

В МОСВ вече може да се кандидатства за финансиране на иновативни проектни  предложения, свързани с опазване на околната среда  в рамките на Споразумение между екоминистерствата на България и Германия.Крайният срок за приемане на предложенията е 31 май 2017 г.

Финансовата подкрепа е насочена към проекти в областта на климата (ограничаване на емисиите на парникови газове, енергийната ефективност), за подобряване качеството на въздуха и водите, опазването на почвите, въвеждането на екологосъобразни производствени процеси и ефективно използване на ресурсите. Бенефициенти могат да са предприятия, общини и общински предприятия.

Финансирането ще е като безвъзмездни инвестиционни грантове и целеви заеми. Допустими за финансиране са инвестиции в екологосъобразни технологии, обучения и квалификация на персонал във връзка с инвестиционни проекти и дейности за повишаване на информираността. Няма твърдо определена сума/процент на отпуснато финансиране, очаква се и съфинансиране от страна на инвеститора.

Параметрите на отпуснатата помощ зависят от нуждите на проекта по отношение на инвестиционните разходи, собствените ресурси и средствата от трети страни, като се прилага европейското законодателство за държавна помощ. Годишният обем на Програмата за иновации в околната среда на Федералното министерство е 2, 5 млн. евро общо за всички страни, които са допустими за финансиране по програмата – България, Чехия, Полша, Латвия, Румъния.

Изплащането на грантовете ще става от банкова група “KfW”, определена от Федералното министерство на околната среда .

Предварителните условия за проектните предложения е да прилагат високи технологии, които надминават съществуващите екологични стандарти в страната, да има моделен характер за подобни последващи проекти, както и  научноизследователските и развойни дейности да са приключили.

Апликационната форма се подава на български и на немски език и може да се изтегли от тук. Документите (+ тяхно копие нa електронен носител) трябва да  се изпращат до Министерството на околната среда и водите на адрес: София 1000, бул. „Кн. Мария Луиза” 22, Дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“  -  на вниманието на Диана Бакалова . За повече информация може да се свържете на тел.: +359 (2) 940 62 80 или e-mail: dbakalova@moew.government.bg.

При разминавания между българската и немска версия на заявленията се взема предвид версията на немски език.

Програмата за иновации в околната среда, ФМОЦОПСЯБ вижте тук: http://www.bmub.bund.de/en/topics/research-government-funding/foerderprogramme/environmental-innovation-programme-for-projects-abroad/

Презентация на Програма за иновации в околната среда (в чужбина)

Флайер на Програмата за иновации в околната среда на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на ФР Германия.