Категории
Министерство

Обща информация за "зелените" обществени поръчки

Критерии за "зелени" обществени поръчки

„Зелените” обществени поръчки следва да се основават на ясни, обосновани и амбициозни екологични критерии за продуктите и услугите, на база на подхода на жизнения цикъл. В своето съобщение „Обществени поръчки, за по-добра околна среда” Европейската комисия препоръча определяне на общи критерии за „зелените” обществени поръчки, с оглед прилагането на единен подход от страните-членки, което ще предотврати фрагментиране (раздробяване) и нарушаване на конкуренцията на Единния вътрешен пазар на Общността. В последствие, Комисията разработи и публикува критерии за „зелени” обществени поръчки, които покриват 19 групи продукти и услуги:

Тоалетни

Текстилни изделия

Санитарни арматури

Пътна сигнализация

Пътища

Поддържане на публични пространства

Офис сгради

Оборудване за изображения

Медицинско ЕЕО

Мебели

Копирна и графична хартия

Компютри и монитори

Кетъринг

Инфраструктура за отпадъчни води

Електроенергия

Вътрешно почистване

Водогрейни топлоизточници

Бои, лакове и пътна маркировка

Автомобилен транспорт


Ръководство за "зелени" обществени поръчки

Ръководството е основният документ на Европейската комисия за подпомагане на публичните органи при доставяне на стоки и услуги с по-ниско въздействие върху околната среда. 

Третото, последно издание на Ръководството (2016 г.) включва:

  • Насоки за това как екологичните съображения могат да бъдат включени на всеки етап от процеса на възлагане на обществени поръчки в действащата правна рамка на ЕС (приета през 2014 г.)
  • Практически примери, прилагани от възлагащи органи в държави-членки на ЕС
  • Специфични за сектора на зелените обществени поръчки подходи по отношение на сгради, храни и кетъринг, обществени услуги, пътни превозни средства и енергопотребяващи продукти.

Ръководство за зелени обществени поръчки


"Зелени" обществени поръчки - обща информация

Държавните институции могат да допринесат за постигане на устойчиво и екологосъобразно производство и потребление, и повишаване на ресурсната ефективност на икономиката, чрез избора на стоки и услуги, които са съобразени с опазването на околната среда и рационалното и отговорно използване на природните ресурси. 

Образователни материали на Европейската комисия:

Въведение

Стратегически аспекти 1

Стратегически аспекти 2

Правни аспекти 1

Правни аспекти 2

Оценка на нуждите 1

Оценка на нуждите 2

Кръгова икономика 1

Кръгова икономика 2

Ангажиране на пазара 1

Ангажиране на пазара 2