Категории
Министерство

Обща информация за "зелените" обществени поръчки

Критерии за "зелени" обществени поръчки

„Зелените” обществени поръчки следва да се основават на ясни, обосновани и амбициозни екологични критерии за продуктите и услугите, на база на подхода на жизнения цикъл. В своето съобщение „Обществени поръчки, за по-добра околна среда” Европейската комисия препоръча определяне на общи критерии за „зелените” обществени поръчки, с оглед прилагането на единен подход от страните-членки, което ще предотврати фрагментиране (раздробяване) и нарушаване на конкуренцията на Единния вътрешен пазар на Общността. В последствие, Комисията разработи и публикува критерии за „зелени” обществени поръчки, които покриват 21 групи продукти и услуги, идентифицирани като най-подходящи, които могат да бъдат изтеглени оттук


Ръководство за "зелени" обществени поръчки

Настоящото ръководство е предназначено да бъде използвано от публичните органи за успешно планиране и прилагане на ЗОП. В него по един близък до практиката начин са обяснени възможностите, които предлага европейската нормативна уредба и са разгледани прости и ефективни видове подход за постигането на екологосъобразност на договорите за обществени поръчки. Ръководството следва логиката и структурата на процедурата за обществени поръчки. То включва също и редица примери за зелени обществени поръчки на публични органи на различни места в целия ЕС.3 Настоящото ръководство е предназначено за публичните органи, но много от идеите и подходите в него биха могли да се използват и при корпоративни поръчки. То би могло да е от полза също и за доставчиците на стоки и услуги — по-специално на по-малките дружества (малките и средните предприятия) — да разбират по-добре екологичните изисквания, които все повече присъстват в процедурите за възлагане на обществени поръчки. Трето издание на ръководството, може да намерите тук.


"Зелени" обществени поръчки - обща информация

Държавните институции могат да допринесат за постигане на устойчиво и екологосъобразно производство и потребление, и повишаване на ресурсната ефективност на икономиката, чрез избора на стоки и услуги, които са съобразени с опазването на околната среда и рационалното и отговорно използване на природните ресурси. Повече информация за значението на „зелените” обществени поръчки може да бъде намерена тук